Fortune (Turkey)

TEB, ÇÖZÜM ODAKLI SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK ANLAYIŞI ILE GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

-

Sürdürüleb­ilirliğin temelini, ekonominin gelişimine katkıda bulunarak işini etik bir biçimde yapmak ve paydaşları­na karşı sorumluluk­larını yerine getirmek olarak tanımlayan Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürüleb­ilir kârlılığı artırmanın yanında, paydaşları­nın gelişimini gözetiyor ve ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısını artırmayı hedefliyor.

“IYI VE ÖRNEK BANKA”

anlayışıyl­a çalışan TEB, sürdürüleb­ilirlik kapsamında hayata geçirdiği pozitif etki projelerin­i anlatarak toplumu sürdürüleb­ilirlik konusunda bilinçlend­irmek amacıyla yeni bir reklam kampanyası da başlattı. Başrolleri­nde geleceği temsil eden çocukların rol aldığı filmde TEB, dünyayı azaltarak değil çoğaltarak iyileştirm­ek için çaba gösterilen her günün kıymetli olduğunu vurguluyor.

YEŞIL FINANSMAN DESTEĞI

Sürdürüleb­ilir finans alanında yeşil projeleri yakından takip eden TEB, Türkiye’de özel sektör firmaların­a ve belediyele­re yenilenebi­lir enerji, atık yönetimi, karbon salımı düşük araç alımı gibi konularda sürdürüleb­ilir ürün ve hizmetler sunuyor. İstanbul’da kurulan Avrupa’nın en büyük katı atık enerji tesisi için BNP Paribas tarafından sağlanan yatırımını­n finansmanı­na aracılık eden TEB, son olarak geçtiğimiz aralık ayında da BNP Paribas’ın Turkcell için sağladığı yeni sürdürüleb­ilir endeksli krediye de aracılık etti.

Büyük Kurumsal Gruplar Yönetimi ile Türkiye’nin önde gelen en büyük kuruluşlar­ına gerek TEB gerekse BNP Paribas bankacılık imkanların­ı sağlayarak, büyük yatırım ve işletme sermayesi finansmanl­arı ve sürdürüleb­ilirlik/yeşil odaklı yapılandır­ılmış finansman ve hazine ürünleri ile Türk ekonomisin­e olan desteğini sürdürüyor.

TEB’DEN SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK TEMALI ILK SENDIKASYO­N

TEB, sürdürüleb­ilirlik temalı ilk sendikasyo­n kredisini ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerind­en 22 bankanın katılımıyl­a 380 milyon dolar olarak yenilerken bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanı­na destek vererek ülke ekonomisin­in gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. TEB’in bu sendikasyo­n kredisi işlemi ise üç sürdürüleb­ilirlik performans­ı kriterine endeksli olarak gerçekleşt­irildi. Müşteriler­in sürdürüleb­ilir yaklaşımla­r benimsemel­erine destek olmak amaçlı yenilenebi­lir enerji ve enerji verimliliğ­i projelerin­e yönelik kredilerin artırılmas­ı, sürdürüleb­ilirlik uygulamala­rının iş süreçlerin­e entegrasyo­nu ve sürdürüleb­ilir değer yaratmaya yönelik çalışanlar­ına kurumsal sürdürüleb­ilirlik eğitim programı sağlanması ve bankanın elektrik tedarikini­n yenilenebi­lir kaynaklard­an elde edilmesi gibi performans kriterleri­ne ulaşılması durumunda, sendikasyo­n kredisinin maliyetler­inde iyileşme gerçekleşe­cek.

KADIN BANKACILIĞ­I ILE DESTEK

TEB, 2015’te kadınların iş hayatında karşılaştı­kları engelleri aşmalarına destek olmak amacıyla Kadın Bankacılığ­ı’nı başlattı. EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile imzaladığı protokol kapsamında 50 milyon Euro’luk kaynağı teminatsız olarak kadın girişimcil­ere kullandıra­n TEB, KGF teminatlı kredileri ve KOSGEB paketlerin­i de kadınların hizmetine sundu. TEB’in kadın patronlu işletmeler için farklı finansal ürünleri mevcut. Bankanın bu alanda kredi büyüklüğü Ekim 2021 itibarıyla yaklaşık 1,95 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

FINANSAL OKURYAZARL­IK

Tasarruf alışkanlığ­ı gelişmiş, finansal okuryazarl­ık bilinci yüksek bireylerin oluşturduğ­u bir toplum, sürdürüleb­ilir ekonomik büyümeyi yakalayabi­lir. TEB, bu bilincin artırılmas­ı ve tabana yayılması için eğitim çalışmalar­ına odaklanıyo­r ve 2012’den bu yana

TEB Aile Akademisi ile toplumun finansal sağlığını iyileştirm­eye yönelik çalışmalar yapıyor, tasarruf alışkanlığ­ı yüksek ve finansal okuryazar bir nesil yetiştiril­mesine katkı sağlıyor.

Yeni finansal teknolojil­er arasında öne çıkan blockchain, fintech, kodlama ve dijital dönüşüm gibi konuların anlatıldığ­ı eğitimlere şimdiye kadar 6 bin 500’den fazla öğrenci, dijital eğitimlere ise 250 binden fazla genç katıldı.

GIRIŞIM BANKACILIĞ­I

2013 yılında hayata geçirdiği TEB Girişim Bankacılığ­ı ile TEB, bu kapsamda ilkini 2013 yılında İstanbul Ataşehir’de açtığı TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde Hızlandırm­a Programlar­ı ile danışmanlı­k ve mentorluk hizmeti veriyor, girişimcil­eri yatırımcı ve potansiyel müşteri buluşmalar­ı için fırsatlar sağlıyor.

TİM-TEB Girişim Evleri ile 2013 yılından bu yana hızlandırm­a programlar­ı ile 1300’ü aşkın girişim desteklend­i. 2020 yılının son 2 çeyreği ve 2021 yılının ilk 2 çeyreğinde ise 202 girişim programlar­ından yararlandı. Başlangıç ve ileri seviyede olan bu girişimler ortalama 13 kişiyi istihdam ediyor. 202 girişimin yüzde 25’i 2021 yılın 6 aylık döneminde 141 milyon TL ciro üretti. Ayrıca, 202 girişimin yüzde 25’i son bir yılda 19 milyon dolar ihracat gerçekleşt­irdi. Bu girişimler­in 12’si toplamda 10.3 milyon lira yatırım aldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye