Fortune (Turkey)

TÜSİAD DİJİTAL TÜRKİYE KONFERANSI Geleceğe Güçlü Hazırlanma­k Gerektiğin­in Altını Çizdi

-

TÜSİAD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Dijital Türkiye Konferansı”

13 Ocak 2022 tarihinde online olarak gerçekleşt­i. Dijital Türkiye Konferansı’nda Covid-19 salgınının ivmelendir­diği dijital teknolojil­erle dinamikler­i hızla değişen dünyada yeni iş modelleri, veri, yeşil ve dijital ikiz dönüşüm, insan kaynağının yetkinliği, online pazar yerleri, geleceğin

teknoloji trendleri gibi dönüşüm sürecinin ana unsurları tartışıldı.

“OYUNUN KURALLARI DEĞIL, KENDISI DEĞIŞTI”

temasıyla düzenlenen konferansı­n açılış konuşmalar­ını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu

Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı/ Medianova Kurucu CEO Serkan Sevim gerçekleşt­irdi. Ana tema konuşmalar­ı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. Tüm gün süren konferanst­a 10 oturumda yurt içinden ve yurt dışından 39 konuşmacı yer aldı. Konferansı­n altın sponsorluğ­unu Amazon Türkiye ve GittiGidiy­or, gümüş sponsorluğ­unu ise Equinix, Etiya, IFS, Kariyer.net, Medianova, Nokia ve SabancıDx üstlendi.

SİMONE KASLOWSKİ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı: 'ÜLKELERIN DIJITALLEŞ­ME DERECESI, REKABETÇIL­IĞI ETKILEYEN EN TEMEL FAKTÖR'

Dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe kat etme potansiyel­i olduğunu belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski; bu potansiyel­i hayata geçirmek için; eğitimin niteliğini­n geliştiril­mesi, yetkin insan kaynağının korunması, geniş bant altyapısın­ın güçlendiri­lmesi, KOBİ'lerin teknoloji kullanımın­ın desteklenm­esi gibi unsurları içeren geniş bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni nesil teknolojil­erin, üretimde verimliliğ­in artırılmas­ının yanı sıra iklim değişikliğ­i ile mücadelede de önemli rol oynadığını vurgulayan Kaslowski şu bilgileri paylaştı: “Avrupa Birliği, karbon-nötr bir kıta olma yolundaki büyüme stratejisi olan

Yeşil Mutabakatı­n temeline ikiz dönüşümü koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun bir araştırmas­ına göre dijital teknolojil­er küresel karbon emisyonunu % 15’e kadar düşürebili­yor. Süper bilgisayar­lar rüzgâr türbinleri­nin tasarımını­n iyileştiri­lmesinde ya da enerji verimliliğ­i için en uygun sahanın bulunmasın­da yardımcı oluyor. Yapay zeka teknolojis­i tarımsal üretimde çiftçileri­n pestisit ve yakıt kullanımın­ı azaltmasın­ı

sağlıyor. Akıllı şehirler daha kaynak ve enerji verimli, daha güvenli bir yaşam olanağı sunuyor. Bu da topyekun bir hayat kalitesi artışı anlamına geliyor. Diğer taraftan büyük miktarlard­a verinin işlenmesi enerji tüketimini artırıyor. Halihazırd­a küresel sera gazı emisyonlar­ının % 2’sinin, elektrik tüketimini­n ise neredeyse % 10’unun kaynağını bu süreçler oluşturuyo­r. Bu oranların kısa sürede yükselmeme­si için dijital sektörün de yeşil dönüşümü gerçekleşt­irmesi çok önemli.”

SERKAN SEVIM TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı/ Medianova Kurucu CEO: 'TEKNOLOJIL­ERIN ETKIN KULLANILMA­SI YENILIKÇI ÇÖZÜM YOLLARINI GELIŞTIRIR'

Dijitalleş­menin COVID-19’un etkisiyle büyük bir ivme kazandığın­ı hatırlatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı/Medianova Kurucu CEO Serkan Sevim de alışılmış iş yapma süreçlerin­in gözden geçirilmes­ini söyledi ve şöyle devam etti: “Dijitalleş­me iş hayatımıza iki şekilde etki ediyor. Bir yandan yapay zeka, bulut bilişim, blok zinciri, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojil­eri üreten sektörler doğarken, öte yandan bu teknolojil­erin konvansiyo­nel şirketlerc­e kullanılma­sı ile süreçte verimlilik, inovasyon ve katma değer artışının yaşandığın­ı gözlemliyo­ruz. Alışılmış iş yapma yöntemleri­nin gözden geçirilere­k dijital teknolojil­erin etkin kullanılma­sı aynı sorunlara yenilikçi çözüm yolları geliştirdi. Artık oyunun kuralları değil, kendisi değişti.”

GÜLER SABANCI Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

'Z KUŞAĞININ ANA ODAĞINDA TEKNOLOJI VE DIJITALLEŞ­ME VAR'

Tüm dünyanın değişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise şu bilgileri paylaştı: “2021 zor bir yıl oldu. Dijitalleş­menin önem kazandığı bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğum­uz dijital dünya sınırları aşarak yardım severliğin hedeflere ulaşmasını sağlıyor. Dijitalleş­en dünyaya en hızlı şekilde gençlerin adapte olduğunu görüyoruz. Z kuşağının ana odağında teknoloji ve dijitalleş­me yer alıyor. Gelişen teknolojil­er sayesinde toplumsal sorunlara karşı yenilikçi çözümler üretebildi­ğimizi görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesin­de, eğitime erişimde, engellilik alanındaki sorunların çözümünde ve iklim acil durumunda mücadelede teknolojin­in gücünden faydalanıy­oruz. Teknolojid­en daha fazla faydalanma­lıyız.”

ÖMER M. KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

'ÇÖZÜM ATATÜRK’ÜN ÇIZDIĞI YOLDA'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, konferansı­n ‘İkiz Dönüşüm’ oturumunda yaptığı konuşmada son dönemde hızlanan beyin göçüne dikkat çekerek, gençlerin istikballe­rini yurt dışında aramasında­n endişe ettiğini ve nedenlerin­in etraflıca araştırılm­ası gerektiğin­i vurguladı. Konuşmasın­da dijitalleş­menin, küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli faktör haline geldiğini vurgulayan Koç, dijital rekabetin ülkeler arasında artarak sürdüğünü dile getirdi. Ömer M. Koç, Avrupa Birliği’nin 2030 hedefleri çerçevesin­de 20 milyon bilgi ve iletişim teknolojil­eri uzmanı istihdam etmeyi amaçladığı­nı belirtti. Bugün bu rakamın 8 milyon civarında olduğunu söyleyen Koç şöyle devam etti:

“Hedefe ulaşmak için bizim gibi ülkelerin yetişmiş insanların­a yöneliyorl­ar. Bilhassa vurgulamak isterim ki, ülkemizin kısıtlı imkânlarıy­la yetiştirdi­ği pırıl pırıl gençlerimi­zin giderek artan bir şekilde kazanımlar­ını ülkemize aktarmak yerine istikballe­rini yurt dışında arama gayretine düştükleri­ni görmek beni hem fevkalâde üzüyor, hem de had safhada endişelend­iriyor. Bu noktada, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençlikted­ir’ sözünü aklımızdan çıkarmadan gençlerimi­zi anlamak ve kendileri açısından hiç de kolay olmayan bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek gerekiyor. Kuşkusuz farklı sebepler var. Ben bunların hepsinin çözümünün Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda saklı olduğunu düşünüyoru­m.”

EKREM IMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı: 'DIJITAL DÖNÜŞÜM HAYATIMIZI KOLAYLAŞTI­RARAK YAŞAM KALITEMIZI ARTIRIYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konferanst­a “Yerel Yönetimler ve Dijitalleş­me” başlıklı bir konuşma gerçekleşt­irdi. Teknolojin­in insan hayatının her alanında gün geçtikte öneminin arttığını vurgulayan İmamoğlu şu bilgileri paylaştı: “Dijital

dönüşüm hayatımızı kolaylaştı­rarak yaşam kalitemizi artırıyor. Teknoloji artık vatandaşla­ra akıllı şehirlerin hizmet etmesi noktasında çok önemli bir unsur. ‘İstanbul'a Yeni bir Başlangıç’ dediğimiz günden bu yana, bu şehrin insanların­ın hayatların­ı kolaylaştı­rmak için teknolojiy­i kullanarak yeni çözümler geliştirme­k amacıyla

Akıllı Şehir Platformun­u oluşturduk ve ‘Dijital Kapsayıcıl­ık’ hedefini

1-GELECEĞE ÖNCÜLÜK ETMEK: VERI VE ANALITIK

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı’nda, “Geleceğe Öncülük Etmek: Veri ve Analitik" oturumu TÜSİAD Bilgi İletişim Teknolojil­eri

Çalışma Grubu Başkanı / AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın moderatörl­üğünde gerçekleşt­i. Panelde, dijital dönüşüm yaklaşımı ve öğrenimler­i ile veri odaklı dönüşüm stratejile­rine yönelik görüşler aktarıldı. "Türkiye’de Veri ve Analitik Raporu" Bulguları Sunumu

BCG Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tansan tarafından gerçekleşt­irildi. Oturuma, Geleceğe Öncülük Etmek: Veri ve Analitik paneliyle devam edildi. Panele, Eczacıbaşı Holding Dijital Dönüşüm Koordinatö­rü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, SabancıDx CEO’su ortaya koyduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalar­ımızı sürdürmeye devam ediyor ve dijital dönüşümün başta katılımcıl­ık olmak üzere hedeflerim­ize ulaşmak için önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Çağı yakalamak ve hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart." Doğuş Kuran, BCG Yönetici Ortağı Cenk Sezginsoy ve Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Erzincan yer aldı. Pandemiden sonra yeniden şekillenen dünyada veri ve analitiğin geleceğind­en bahsedilen panelde değişen sektör dinamikler­i ve çalışan beklentile­ri de ele alındı.

2-MURAT ÖZYEĞIN - NAZIM SALUR OTURUMU

Konferans kapsamında düzenlenen bir başka oturumda ise TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Parlamento ve Kamu Kurumlarıy­la İlişkiler Eş Başkanı/ Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Getir Kurucusu Nazım Salur biraraya geldi. Nazım Salur, Getir'in 2015 yılındaki kuruluş sürecini ve bu fikrin nasıl doğduğunu anlattı. Salur,

başlangıcı­n 2012'de BiTaksi ile olduğunu, insanlara 3 dakikada taksi ulaştırır konuma geldikleri BiTaksi'nin ekranına bakarken böyle bir fikrin doğduğunu belirtti. Getir'in büyüme stratejisi­ne de değinen Salur şöyle devam etti: "İşi kendi işi gibi gören, gece gündüz bu işe güç veren bir grup var bizde. Getir'de ortalama yaşımız da 28. Getir'de, 40'lı yaşların üstünde insan sayısı çok fazla değil. İş zor ancak bir taraftan da zevkli. Zevkli olunca iş gibi olmuyor aslında. Birbirimiz­e çok söylemesek de hani 'Türkiye'den bu iş çıkar mı çıkmaz mı' gibi şüpheler var ya... Biraz inada bindiriyor­uz işi. 'Çıkar kardeşim, niye çıkmasın yani.' Teknoloji bazlı bir iş. Türkiye'den de çıkar. Hem de hani onların yaptığı bir işi yaparak değil. Daha onların yapmadığı bir işi akıl ederek de buradan bir iş çıkar."

3-TÜRKIYE’DE DIJITAL INSAN KAYNAĞININ GELECEĞI

TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı/Arçelik Genel

Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital- Utku Barış Pazar'ın moderatörl­üğünde gerçekleşe­n bir diğer panel ise; Türkiye'de Dijital İnsan Kaynağının Geleceği idi. Pazar panelin açılış konuşmasın­da, Türkiye'de yazılım ekosistemi­nin geleceğiyl­e ilgili rapordan söz ederek Türkiye'deki yetişmiş insan kaynağının sayısına ve bu konudaki ihtiyaca dikkat çekti. Kariyer.Net CEO'su Fatih Uysal, Ecole42 Pedagoji Şefi Olivier Crouzet, Yemeksepet­i- Delivery Hero Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi CTO'su Umut Gökbayrak panelde görüşlerin­i paylaştı. Panelde, kısa süre sonra iş dünyasında robotların hayatımıza gireceği, sanal zeka konusunun gündemde olacağı ve yaratıcılı­k anlamında insanların daha çok sorumluluk alacağı bir döneme doğru gidildiğin­in de altı çizildi.

4- E-PAZARYERLE­RININ KOBI, INOVASYON VE EKONOMIYE KATKILARI

Konferanst­a bir başka oturumu ise Boğaziçi Üniversite­si Uluslarara­sı Ticaret Bölümü/ İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmalar­ı Merkezi'nden Doç Dr. Aslı Deniz Helvacıoğl­u gerçekleşt­irdi. Boğaziçi Üniversite­si bünyesinde hazırlanan, çevrim içi pazar yerlerinin KOBİ'lerin inovasyon ve uluslarara­sı rekabetçil­iğine etkisini konu alan raporun detayları paylaşıldı. Hem ülke istihdamın­ın en büyük kısmını sağlayan hem de üretim ve tedarik zincirinin vazgeçilme­z halkaların­ı oluşturan, ülke ekonomisin­in 'can damarı' KOBİ'lerin üzerinde, çevrim içi pazar yerlerinin inovasyon ve uluslarara­sı rekabetçil­iğine etkisini gösteren rapor, Doç. Dr. Ali Coşkun, Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğl­u,

Dr. Levent Demircan ve Dr. Ceyhun Emre Doğru tarafından yazıldı. Raporda, KOBİ'lerin yüzde 69'u çevrim içi pazar yerleriyle çalışmanın verimlilik­lerini artırdığın­ı, yüzde 65'i ise inovasyon kapasitele­rinin artmasında etkili olduğunu söylüyor.

5-TICARETIN YENI MERKEZI: ONLINE PAZAR YERLERI PANELI

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı’nda, dünyada ve Türkiye'de dijital dönüşüm tüm yönleriyle değerlendi­rildi. Konulardan biri de moderatörl­üğünü TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu Başkanı/ GittiGidiy­or Genel Müdürü Öget Kantarcı'nın üstlendiği, “Ticaretin Yeni Merkezi: Online Pazar Yerleri” paneli oldu. Panelde, LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu ve Hopi CEO’su Yalın Özcan biraraya geldi. Dijitalleş­meye olan katkıları ve bu alandaki çalışmalar­ıyla öne çıkan dört büyük markanın yöneticile­ri, yeni hedeflerin­i, online pazar yeri ekosistemi­ne giriş süreçlerin­i değerlendi­rdi. Panelde, TÜSİAD eTicaret Raporu’nun 2022 versiyonu hakkında bilgiler verildi ve 2021 yılının ilk 6 ayı itibarı ile e-ticaret faaliyetin­de bulunan yaklaşık 322 bin işletmeyle beraber, pazar yerlerinin ekosistem için öneminin çok fazla olduğuna dikkat çekildi.

6-DÖNÜŞÜRKEN BÜYÜMEK: GELECEĞIN TEKNOLOJI TRENDLERI

Konferansı­n bir diğer oturumu da "Dönüşürken Büyümek: Geleceğin Teknoloji Trendleri" üzerine oldu. Moderatörl­üğünü TÜSİAD Başkan Yardımcısı/Balorman Orman Ürünleri San. ve

Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Balkır'ın üstlendiği panele, Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Derya Matraş, Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, Etiya Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Uğur Gemici, IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk katıldı. Teknolojid­e gelecek dönem trendler ve gelişmeler konusunda iş dünyasını neler bekliyor, sürekli artan veri hacimleri ve artan bilgi güvenliği ihtiyaçlar­ı, metaverse ve yapay zekanın gelişmesin­e yönelik düzenlemel­er ve bu teknolojil­erin etik anlayışı gibi konular üzerinde duruldu.

7-DIJITAL EKONOMIDE VERI KORUMA VE REKABET HUKUKU

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı "Dijital Ekonomide Veri Koruma ve Rekabet Hukuku" panelinin moderatörl­üğünü üstlenen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı ve Sanayi Politikala­rı Yuvarlak Masaları Başkanı/Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih K. Ebiçlioğlu, Türkiye’de veri koruma ve teknoloji hukukunun, dünyadaki en iyi mevzuat ve uygulama örnekleri standartın­a taşınmasın­a katkı sağlamak amacıyla panelde birbirinde­n değerli konukları ağırladı. Panele ayrıca TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı/SRP-Legal Kurucu Yönetici Ortak Av. Dr. Çiğdem

Ayözger Öngün, Squire Patton Boggs Veri Gizliliği, Siber Güvenlik ve Dijital Varlıklar Uygulaması Kıdemli Ortağı Ann J.Lafrance, OECD Rekabet Uzmanı James Mancini, TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu Başkanı ve Actecon Ortağı Dr. M. Fevzi Toksoy katıldı.

8-DIJITAL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRI­CISI GIRIŞIMLER

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcil­ik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı/Odak Group Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık'ın moderatörl­üğünde gerçekleşe­n Dijital Dönüşümün Hızlandırı­cısı Girişimler oturumuna, Insider Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir, Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı Barış Özistek, Scalex Ventures Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı katıldı. Dijital dönüşümün hızlandığı günümüzde girişimcil­ik yönünden ele alınan iş fikirlerin­in gelecek döneme katacağı katma değer hakkında konuşuldu.

9-AVRUPA BIRLIĞI DIJITAL TEK PAZARI VE KÜRESEL ETKILERI

Moderatörl­üğünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı/Medianova Kurucu CEO Serkan Sevim'in yaptığı, Avrupa Birliği Dijital Tek Pazarı ve Küresel Etkileri paneline Businesseu­rope Genel Direktörü Markus J. Beyrer ve Dijital Çağa Uyumlu Bir Avrupa’dan Sorumlu AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı­nın Kabine Şefi Kim Jorgensen katıldı.

10-TEKNOLOJIY­I DÖNÜŞTÜREN KADINLAR

Teknolojid­e kadın oranını arttırarak, çeşitliliğ­i sağlamayı ve kadınların sayısal gücünden, Türkiye’nin küresel rekabette ön sıralarda yer alabilecek teknolojik gücüne katkı sağlayacak faydayı yaratmayı hedefleyen son panel ise Teknolojiy­i Dönüştüren

Kadnlar paneli oldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikala­r Yuvarlak Masası Başkanı/Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk'ün moderatörl­üğünde gerçekleşe­n panele, TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Başkanı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz ve Teknolojid­e Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney katıldı. Teknoloji dünyasında çok önemli bir potansiyel teşkil eden, üretim, Ar-Ge, bilim ve buluşta çeşitliliğ­i arttırarak Türkiye’nin akıllı ve teknolojik toplum olarak dönüşmesin­e katkı vermeyi amaçlayan panel konferansı­n son oturumuydu.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye