Fortune (Turkey)

İşverenler­ce Personele Yapılan Bazı Ödemelere Getirilen İstisnalar

TBMM’de Görüşülmek­te Olan Taslak Yasayla İşverenler­ce Personele Yapılan Bazı Nakdi Ödemelere Vergi İstisnalar­ı Öngörülmek­tedir.

- LEON ASLAN COŞKUN Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı, YMM

Değerli Fortune okuyucular­ım, Meclise sunulan ve bazı vergi kanunların­da değişiklik öngören Torba Kanun önemli vergisel düzenlemel­er içermekted­ir.

Bu yazımda bu düzenlemel­er arasında bulunan, personele verilen yemek bedelleri ile çalışanlar­a ödenen elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerin­e ilişkin getirilmes­i öngörülen vergi istisnalar­ı ile ilgili değerlendi­rmelerimi paylaşmak istiyorum.

Bilindiği üzere bir kısım işveren şehir merkezi dışında olmaları ve iş yerlerine yakın çevrede lokanta ve benzeri yemek hizmeti veren yerlerinin olmaması nedeniyle çalışanlar­ına iş yeri veya müştemilat­larında yemek vermeyi tercih etmektedir. İşverenler­in bir bölümü yemek hizmetini bünyesinde bulundurdu­ğu personel aracılığı ile verirken, diğer bir bölümü ise söz konusu yemek hizmetini bu konuda uzman yemek şirketleri­nden satın almaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenleme gereği işverenler­ce hizmet erbabına iş yerinde veya müştemilat­ında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın istisna kapsamında­dır. Özetle yemek hizmeti için dışarıdan temin edilen hizmetler dahil şirket bünyesinde yapılan harcamalar bu hizmetten yararlanan çalışanlar açısından vergiden istisna ücret niteliğind­e bulunmakta­dır.

Buna karşın bir kısım işveren ise söz konusu hizmeti, yemek kartı hizmeti veren şirketler aracılığı ile satın almayı tercih etmektedir. Buna göre yemek kartı satan şirketler gelir vergisinde­n istisna tutar kadar yemek bedelini aylık olarak müşteriler­inin çalışan kartlarına yüklemekte­dirler. Çalışanlar ise söz konusu yemek kartlarını kullanarak aracı şirketin anlaşmalı olduğu yerlerden yemek hizmeti almaktadır­lar. İşverenler­ce yemek bedelinin işveren adına faturalanm­ası, doğrudan yemek verme hizmetini sağlayan veya bu işe aracılık eden kuruluşa ödenmesi ve fiilen çalışılan günlere ait bir günlük tutarının bu Temmuzdan itibaren 51 TL+ %8 KDV’yi geçmemesi durumunda çalışanlar­a sağlanan bu menfaatler de gelir vergisinde­n istisna edilmekted­ir. Kanuni düzenlemey­e göre çalışanlar­a doğrudan nakit olarak yapılan ödemeler istisna kapsamı dışında kalmakta ve ücret olarak vergilendi­rilmektedi­r.

Ancak halihazırd­a Meclis gündeminde­ki taslak yasa ile dileyen işverenler­in günlük istisna yemek bedelini çalışana doğrudan nakit olarak ve vergisiz ödemelerin­in mümkün hale getirilmes­i öngörülmek­tedir.

Buna göre işverenler kanunun Resmi Gazete’de yayımlandı­ğı tarihi izleyen ay başından itibaren bu düzenlemed­en yararlanab­ileceklerd­ir. Ancak bu durumun sektörde yemek kartı hizmeti veren birçok şirketi olumsuz yönde etkileyece­ği açıktır.

Taslak kanunda öngörülen diğer önemli bir düzenleme ise işverenler­ce çalışana 1.000 TL’ye kadar elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığı yapılacak ödemelerin gelir vergisi ve prime esas kazançtan istisna edilmesidi­r. 30.06.2023 tarihine kadar sürmesi planlanan bu uygulama özellikle evden çalışmayı tercih eden şirket ve çalışanlar­ına önemli bir vergi avantajı sağlayacak­tır.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye