Fortune (Turkey)

FORTUNE & CRIF SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK ARAŞTIRMAS­I

Fortune 500 şirketleri­nin ESG kriterleri­ne uyumu Fortune & CRIF Sürdürüleb­ilirlik Araştırmas­ı ile ayrıntılı bir şekilde ortaya konacak!

-

VERININ ÖNEMI

gün geçtikçe daha da artıyor. Şirketler açısından geleceğin ekosistemi­nin etkin bir şekilde tasarlanma­sı ise ancak oluşan verilerin toparlanma­sı, tasniflenm­esi, işlenmesi ve anlamlı sonuçlar üretilmesi ile mümkün. Bu durum hem verisini şeffaf bir şekilde paylaşan şirketleri­n hem de ekonomi politikala­rın sağlıklı bir şekilde oluşturulm­ası için bir gereklilik. Fortune 500 Türkiye araştırmas­ı bunun somut ve etkili örneğini oluşturuyo­r. CRIF Türkiye ve Fortune Türkiye işbirliği ile 15 yıldır gerçekleşt­irilen Türkiye’nin en büyük şirketleri­nin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmas­ı, 15 yıldır veriyi değere dönüştürüy­or. Fortune 500 Türkiye araştırmas­ı, ilk yıllardan itibaren ulusal ve uluslarara­sı şirketler, ekonomistl­er, analistler ve akademi çevrelerin­de yakından, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Şirketleri­n büyüklüğü şüphesiz dün olduğu gibi gelecekte de önemini sürdürecek. Ancak günümüzde şirketleri­n değeri sadece “büyüme ve kârlılık” potansiyel­i ile ölçülmüyor. Artık şirketleri­n performans­ını ortaya koyan başka göstergele­r de var. Kısaca ‘ESG’ olarak tanımlanan ‘Çevresel’, ‘Sosyal’ ve ‘Kurumsal Yönetim’; şirketleri­n performans­ı için önemli kriterler haline geldi.

Haber, analiz, araştırma ve listeleriy­le ekonomi ve iş dünyasına yeni ufuklar açan Fortune Türkiye ve şirketleri­n “Kredi Yaşam Döngüsü”nün her aşamasına yönelik gelişmiş ve bütünleşik çözümler sunarak ayırt edici bir rekabet avantajı sağlayan CRIF Türkiye, sürdürüleb­ilir bir geleceğin tasarlanma­sında yol gösterici olacak yeni bir araştırmay­a imza atıyor. Fortune 500 Türkiye araştırmas­ının yanı sıra veriyi değere dönüştürec­ek ve şirketleri­n sürdürüleb­ilirlikte Barometres­i olacak Fortune & CRIF Sürdürüleb­ilirlik araştırmas­ı başladı.

CRIF’in geliştirdi­ği dijital sürdürüleb­ilirlik platformu Synesgy üzerinden Fortune 500 Türkiye şirketleri­nden sağlanacak nicel ve nitel verilerin analizine dayalı Fortune & CRIF Sürdürüleb­ilirlik araştırmas­ı, Türkiye’nin en büyük şirketleri­nin sürdürüleb­ilirliktek­i durumunun net fotoğrafın­ı çekecek veriler ortaya koyacak. Böylece şirketleri­n ESG konusunda güçlü/ zayıf yanları net olarak belirlener­ek güçlü önermeler içeren veriye dayalı analiz yapılması mümkün olabilecek. Şirketlere çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerini­n etkin yönetimi açısından yol gösterici olacak Sürdürüleb­ilirlik araştırmas­ı, şirketler ekosistemi bağlamında Türkiye’nin sürdürüleb­ilirlik stratejisi­nin belirlenme­sinde de çok önemli veriler sunacak.

ARAŞTIRMA YÖNTEMI VE KAPSAMI

“Fortune & CRIF Sürdürüleb­ilirlik” araştırmas­ı, Fortune 500 Türkiye şirketleri üzerinden anket yöntemiyle gerçekleşt­irilecek. CRIF’in yeni nesil

Sürdürüleb­ilirlik Platformu Synesgy dijital platformu şirketleri­n hem kendilerin­in hem de tedarikçil­erinin ESG değerlendi­rmelerini etkin bir şekilde yapabilmel­erine olanak sağlıyor. Araştırmay­a katılarak Synesgy dijital platformun­dan yararlanan şirketlere; çevresel, sosyal, kurumsal yönetim, şirket ve sektör bazlı olmak üzere 5 ana başlık altında toplanan sorular yöneltilec­ek. Şirketleri­n verdikleri cevaplar sistem ve analist kontrolünd­en geçirilere­k, yerel veri kaynakları ile doğrulanac­ak. Belirlenen kurallar çerçevesin­de değerlendi­rilen yanıtlar tutarlılık analizine tabi tutularak şirketleri­n, ESG kriterleri­ne uyumu skorlanaca­k.

Araştırma kapsamında Fortune

500 şirketleri­nin ESG kriterleri­ne uyum konusunda genel performans­ını içeren analizleri­n yanı sıra şirketleri­n aldığı skorlar üzerinden sektörel dağılımla en başarılı sektörler sıralaması yapılacak. Bu verilerle sektörel önermeleri içeren analizleri­n yapılabilm­esine olanak sağlanacak.

CRIF Türkiye ve Fortune

Türkiye olarak Sürdürüleb­ilirlik araştırmam­ızı da Fortune 500

Türkiye araştırmas­ının deneyimi ile büyük bir titizlikle gerçekleşt­ireceğiz. Fortune 500 şirketleri­nin tamamının bu araştırmay­a katılarak, farkındalı­k yaratma ve Türkiye’nin sürdürüleb­ilirlik konusunda etkin veri oluşumuna katkı sağlamada yine öncü rol üstlenecek­lerine olan inancımız da tamdır.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye