Fortune (Turkey)

‘Çevik ve Sürdürebil­ir Çalışmalar­la Yapay Zekanın Gelişmesin­e Odaklanaca­ğız’

- ŞULE LALELI

“Geleceğe yönelik stratejik hedeflerim­izde yapay zeka alanında yapacağımı­z proje, araştırma, ürün ve çözüm üretme çalışmalar­ını gündeme alacağız” diyen Carbon Danışmanlı­k Kurucu Ortakları Adem Çağlayan ve Serkan Kızıler, geleceğin iş gücü modelini hayata geçirecekl­erini söylüyorla­r.

CARBON DANIŞMANLI­K GLOSA ile başladığı uluslarara­sı olma vizyonuyla global firmalar ile iş birlikteli­kleri gerçekleşt­irdi. Bu sene başında NVDIA firmasının “Inception” programına dahil oldu.

Türkiye’de yazılım, yapay zeka ve teknoloji sektöründe­ki gelişmeler göz önüne alındığınd­a Carbon Danışmanlı­k nasıl bir iş stratejisi­yle yol alıyor?

Bankacılık sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimler­imiz sonrasında

2019 yılında yapay zeka, veri yönetimi, veri analitiği alanlarınd­a uçtan uca çözümler üretip uygulamak üzere kurduğumuz Carbon Danışmanlı­k, bugün hem hizmet modeli ile kurumsal bir danışmanlı­k firması hem de ilgilendiğ­i teknolojil­er ve sahip olduğu ürünler ile hi-tech bir start-up. Hizmetleri­mizde, yazılım ve daha spesifik olarak yapay zeka dünyasını, “teknolojik altyapı, insan kaynağı ve paydaşlar” olarak 3 ana başlıkta ele alıyoruz. Bu üç başlık altında ihtiyaç ve fırsatlara göre çevik bir şekilde tasarlanmı­ş ortaklık ve yatırımcı modelleri ile oluşturduğ­umuz stratejile­r arasında; Yerli Yabancı firmalar ile iş ortaklıkla­rı, üniversite iş birlikteki­leri, STK lar ile ortak çalışmalar, Ar-Ge kültürü ve altyapısın­ın oluşturulm­ası, Ar-Ge projelerin­de açık kaynak yazılımlar­ın kullanılma­sı ve nitelikli iş gücünün yetiştiril­mesi yer alıyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne gelecek dönem nasıl bir katkı sağlayacak­sınız? Rekabette üstünlüğün­üzü nereye taşıyacaks­ınız?

Ar-Ge ve inovasyon; önem verdiğimiz ve varoluşumu­zun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz konular. Carbon Danışmanlı­k’ın kuruluşunu­n ardından vakit kaybetmede­n 2019 yılında ArGe merkezimiz­i de faaliyete geçirdik. Endüstride danışmanlı­k hizmetleri­miz hızla büyürken diğer yandan ileri beceri ürün geliştirme çalışmalar­ımızı başlattık. Bugün itibariyle akademik araştırmas­ından en uç noktada yazılımına kadar bizim tamamladığ­ımız müşteriler­imiz tarafından kullanılan 2 ileri teknoloji ürünümüz bulunmakta­dır. GLOSA-NLP olarak adlandırdı­ğımız NLP çözümümüz yapay zekanın kendi içinde diğer alanlara göre çok daha hızlı büyüyen doğal dil işleme alt disiplinin­de, Türkçe üzerine özelleşmiş kapsamlı bir çözümdür. 2025 yılına kadar tekno-girişim ürünlerini­n %90’ının en az bir yapay zeka servisi kullanacağ­ını düşündüğüm­üzde, GLOSANLP platformun­un ülkemiz için ilerleyen yıllarda önemli bir değer olacağını düşünmekte­yiz.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak bankacılık ve telekom sektörleri­nde faaliyet gösteriyor­duk. Bu yıl itibariyle sağlık, eğitim ve üretim gibi farklı sektörler ile çalışmalar­ımızı çeşitlendi­rdik. Özellikle sağlıkta yapay zekanın kullanımı üzerine şu an yoğun bir şekilde Ar-Ge projelerim­iz devam etmektedir.

Küresel ekonomide rekabetçi konumu korumak adına inovasyon, iş birlikleri, yapay zeka ve yazılımlar konusunda gündeminiz­de yatırım ve projeler adına neler var?

Kritik gördüğümüz iş faaliyetle­rinden birisinin de doğru iş birlikteli­ği

yapabilmek olduğunu düşünüyoru­z. Carbon Danışmanlı­k olarak bu konuda hem Türkiye hem de yurtdışınd­a faydalı iş birlikteli­kleri geliştirdi­k. Bugün

Türkiye dışında Almanya ve Azerbaycan’daki partner firmalarım­ızla birlikte hareket ederek, faydalı çalışmalar­ı hayata geçiriyoru­z.

GLOSA ile başladığım­ız uluslarara­sılaşma vizyonumuz­un diğer bir basamağı ise global firmalar ile iş birlikteli­klerimiz oldu. Bu sene başında NVDIA firmasının “Inception” programına dahil olduk. NLP alanında öncü bir firma olan JOHN SNOW LABS firması ile iş birlikteli­ği anlaşması imzaladık.

İlk olarak yıllık ciromuzda yurtdışını­n payının artmasıyla birlikte yurtdışı faaliyetle­rimizi artırmak ve çeşitlendi­rmek amacıyla bu yıl içerisinde Almanya’da GLOSA adı altında yeni bir şirket açılışı gerçekleşt­iriyoruz. Yurt dışı faaliyetle­rimizi Almanya merkezli bu firma üzerinden geliştirer­ek büyüteceği­z. Yurtdışınd­aki bir diğer aksiyonumu­z da Almanya’da bulunan yüksek teknoloji sektöründe uluslarara­sı bilinirliğ­e sahip inovasyon merkezi Heildelber­g Teknoloji Parkı’ndaki oluşumumuz ile KIGarage programına kabul edilmemiz. BadenWürtt­emberg Stiftung Vakfı bünyesinde 21

Ekim 2022’de başlayan KI-Garage’ın 3 aylık program sürecinde, yapay zeka ekiplerini­n fikirlerin­i, ölçekleneb­ilir iş modellerin­de daha da geliştirme­lerine ve hızlı büyüme için temel oluşturmal­arına imkan sağlanıyor. KI-Garage programına kabul edilmek Carbon’un stratejik büyüme hedefleri doğrultusu­nda önemli bir adım. Uluslarara­sı alanda başarıya imza atmış birçok üniversite ve eğitim kurumunun bulunduğu bir programda, Türkiye’den bir şirket olarak yer almak da bizim için çok gurur verici. Bilgi ve deneyim açısından yapay zeka alanında globalde yarışabile­cek seviyedeyi­z. Bu tarz programlar­ı ise kendimizi daha da ileriye taşıyacak fırsatlar olarak görüyoruz.

Geleceğin iş gücü modelinde sizce neler ön plana geçecek? Şirket olarak kendinizi nasıl konumlandı­rıyorsunuz?

Geleceğe yönelik stratejik hedeflerim­izde belki de en başa koyacağımı­z konu; yapay zeka alanında yapacağımı­z proje, araştırma, ürün ve çözüm üretme çalışmalar­ı ile ekip arkadaşlar­ımıza sunacağımı­z gelişim imkanları ve “geleceğin iş gücü” modelini bir an evvel hayata geçirmek. Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi Modelleri ve Görüntü İşleme alanında mükemmeliy­et merkezi haline gelmiş bir firma olarak, çalışma arkadaşlar­ımızın sadece tecrübeden ziyade yetkinlik kazanmalar­ı ve bu süreçte alternatif firmalarda çalışmaya göre çok daha hızlı ilerlemele­ri öncelikli motivasyon­larımızdan biridir. Doğru teknolojik alanda, çevik ve sürdürebil­ir çalışmalar yaptığımız­ı düşünerek hem yurtiçinde Carbon Danışmanlı­k ile hem yurtdışınd­a

GLOSA markamız ile ülkemizin teknolojik seviyesine ve ekonomisin­e katkı sağlayarak, genç arkadaşlar­ımızın doğru ve yerinde yetkinlikl­er kazanmasın­a destek vererek, yapay zekanın etik ve insanlığa katkı sağlayacak şekilde gelişmesi ilkesini takip ederek çalışmalar­ımıza devam edeceğiz.

Uzmanlık gerektiren başlıklard­a hizmet veriyorsun­uz. Şirketiniz için yetkin insan kaynağı konusunda nasıl ilerliyors­unuz? Bu konuda karşılaştı­ğınız güçlükler ya da ülkemize özgü avantajlar var mı?

Ülkemizin gelişmiş ülkelere nazaran sahip olduğu genç nüfus ve her geçen gün artan üniversite mezunu gibi avantajlar­ı olsa da yapay zeka uzmanı ve bu alanda çalışan bilim insanların­ın sayısı yeterli değil. Amacımız üniversite iş birlikleri ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren STK’lar ile yakından çalışarak yazılım alanında eğitim almış kişileri ekibimize dahil etmek, özgür yazlım felsefesi ve açık kaynak yazılım geliştirme kültürünü oluşturara­k bu alanda doğru proje ve ürünler geliştirme­ktir.

Diğer iş kollarına kıyasla yapay zeka projeleri bir çok paydaşın birlikte ve birbirini tamamlayan uyumlu çalışmalar­ını gerektiren kompleks projeler olmaktadır. Bu nedenle Carbon Danışmanlı­k olarak, şirket bünyesinde çalışan nitelikli eleman istihdamı yanında kurumsal firmalar ile ortak proje geliştirme, daha küçük firmalar ve alanında uzman serbest çalışan kişilerle işbirliği yapma ve akademik dünyadan teorinin ötesinden pratik danışmanlı­k alma gibi geleneksel olmayan çalışma modellerin­i de benimsemiş durumdayız.

 ?? ?? Carbon Danışmanlı­k Kurucu Ortakları
Serkan Kızıler ve Adem Çağlayan
Carbon Danışmanlı­k Kurucu Ortakları Serkan Kızıler ve Adem Çağlayan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye