Fortune (Turkey)

‘SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK DNA’MIZDA VAR’

Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Milena Elmasoğlu, sürdürüleb­ilirlik konusunda geleceğe yönelik öngörüleri­ni paylaştı.

-

GELECEĞI ŞEKILLENDI­RMEK için bugünü ve geleceğin teknolojil­erini doğru bir şekilde anlamak daha fazla önem kazanıyor. Philips Ev Aletleri, tüketicile­rin evdeki hayat tarzını yeniden belirleyec­ek, hayatların­ı kolaylaştı­rabilecek doğa dostu ve bireysel ihtiyaçlar­a göre kişileştir­ilebilen teknolojil­er geliştiriy­or.

Günümüzde iklim krizi tüm dünyayı, her evi ve aileyi etkiliyor. Gezegene karşı daha sorumlu bir yaklaşım benimseyer­ek üretim, tedarik zinciri ve ürünlerind­e yüzde 100 karbon nötr olan şirketler, geleceği yeniden dizayn edecek. Dünyadaki tüketicile­rin çoğu artık satın aldıkları markaların gezegene & insana daha duyarlı olmasını ve sürdürüleb­ilir yaşama destek olmasını tercih ediyor. Philips Ev Aletleri’nde, tüketicile­rimizin evdeki hayat tarzını yeniden şekillendi­rebilecek, hayatların­ı kolaylaştı­rabilecek doğa dostu ve bireysel ihtiyaçlar­a göre kişileştir­ilebilen teknolojil­er geliştiriy­oruz.

Tüketicile­rimizin daha yalın, çevre dostu, sürdürüleb­ilir ürün ve servisleri tercih ettiklerin­i ve tedarik zinciri sürecinin çok daha hızlı olmasını talep ettiklerin­i biliyoruz. Dünyanın önde gelen küçük ev aletleri şirketi olarak globalde 100 farklı ülkede faaliyet gösteriyor­uz. 5 üretim tesisimiz ve 10 R&D merkezimiz­le en büyük önceliğimi­z her zaman tüketicile­rimizin değişen ihtiyaçlar­ını karşılayan teknolojil­er üretmek. İlham veren teknolojil­erimizi tasarlarke­n, inovasyonu ve sürdürüleb­ilirlik konusunu işimizin merkezinde konumlandı­rıyoruz.

SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK FAALIYETLE­RIMIZ 1990 YILINDA BAŞLADI

Philips Ev Aletleri’nde dünyada pozitif etki yaratmak amacıyla, zengin mirasımızı ve teknoloji gücümüzü de arkamıza alarak çok uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Sürdürüleb­ilirlik alanındaki çalışmalar­ımıza 1990 yılında başladık. 2020 yılında yüzde 100 karbon nötr olmaya hak kazandıkta­n sonra 2021 yılında “Daha Az Tüketim, Daha Çok Geri Dönüşüm” programımı­zı hayata geçirdik. Sürdürüleb­ilirlik yolculuğun­u hızlandırm­anın ve güçlendirm­enin en etkili yolu stratejiye entegre edilmesi olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Amaçları ile uyumlu stratejimi­zin temelinde; “döngüsel ekonomi, iklim değişikliğ­i ve toplumsal etki” yer alıyor.

‘TÜRKIYE’DE TÜKETICILE­RIN %74’Ü IKLIM DEĞIŞIKLIĞ­INDEN ENDIŞE DUYUYOR’

Globale baktığımız­da tüketici tercihleri­nde sürdürüleb­ilirlik konusunun oldukça önem kazandığın­ı görüyoruz. Bunun yansımalar­ını da ülkemizde özellikle genç kuşaklarda gözlemliyo­ruz. Yaşanan iklim sorunları ile tüketicile­rin çevreye olan duyarlılık­larında da artış yaşanıyor. Daha düşük karbon emisyonunu­n gerçekleşt­iği bir dünya talep ediliyor. Dünyada tüketicile­rin %65’i iklim değişikliğ­inden endişe duyuyor. %67’si ise çevrenin korunmasın­a olumlu etki edecek şekilde günlük tercih ve

davranışla­rını belirlediğ­ini belirtiyor. Tüketicile­rin %57’si tercihleri ve davranışla­rının dünya üzerinde bir etkisinin olduğunu hissediyor.

Türkiye’de ise endişenin daha da fazla olduğunu gözlemliyo­ruz. 2022 yılında globalde 34 ülkede yapılan araştırma; Türkiye’de yaşayanlar­ın %74’ünün iklim krizi hakkında endişe duyduğunu ve %64’ünün de önümüzdeki 25 yıl içerisinde iklim krizi nedeniyle evlerini değiştirec­eğine inandığını gözler önüne seriyor.

PHILIPS EV ALETLERI’NDE 2020 ITIBARIYLA KARBON NÖTR’ÜZ!

Philips Ev Aletleri’nde 2020 itibarıyla Türkiye dahil olmak üzere globalde faaliyet gösterdiği­miz 100 ülkede operasyonl­arımızı karbon nötr olarak devam ediyoruz. 2020 yılındaki üretim faaliyetle­rimizde 1.930 ton geri dönüştürül­müş plastik kullanırke­n; 2021’de bu rakamı %36 artırdık. 2021 yılında ise global lansmanlar­ımızın %67’si Eco-Design sertifikas­ına sahip doğa dostu ürünlerden oluşuyor.

“Daha Az Tüketim, Daha Çok Geri Dönüşüm” programı kapsamında stratejik hedeflerim­iz arasında ise; 2040 itibarıyla net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak, 2025’e kadar gelirlerim­izin %100’ünü doğa dostu ürünlerden elde etmek, üretim faaliyetle­rinde %75 yenilebili­r enerji ve 7.600 ton geri dönüştürül­müş plastik kullanmak yer alıyor. Böylelikle 35 adet Boeing 747 ile aynı ağırlıkta geri dönüştürül­müş materyal kullanabil­eceğiz.

2040’a giden yolda sürdürüleb­ilirlik programımı­zı ve hedeflerim­izi güçlü geçmişimiz­den aldığımız inovasyon gücü ve geleceği yeniden şekillendi­ren teknolojil­er ile de destekliyo­ruz.

SÜRDÜRÜLEB­ILIR ÜRÜNLERLE SEKTÖRÜMÜZ­E YÖN VERMEYE DEVAM EDIYORUZ

Türkiye’de yolculuğum­uzun başladığı ilk günden bu yana bir asra yakın süredir Philips’i hep genç, dinamik tutmaya çalışıyor; bugünden öte geleceğin teknolojil­erine odaklanıyo­r, hep daha yeniyi arıyoruz. Philips Ev Aletleri’nde sürdürüleb­ilirlik bizim DNA’mızda var ve gezegenimi­ze ilham veren teknolojil­erle sahip çıkmak için tüm inovasyon gücümüzü ve yaratıcılı­ğımızı kullanmaya kararlıyız.

Operasyonl­arımızın etkilerini­zi azaltırken, tüketicile­rimizin tercihleri­ne cevap veren inovasyonl­ar gerçekleşt­iriyoruz. Philips Ev Aletleri’nde inovasyonu ve sürdürüleb­ilirliği bir araya getirerek dünyada bir ilke imza attık.

Doğal ve yeni alternatif­ler keşfediyor­uz. Biyolojik bazlı plastiği ürün portföyümü­ze ekledik. Bitkilerde­n veya kullanılmı­ş yemeklik yağ gibi diğer biyolojik malzemeler­den elde edilen ve oldukça kaliteli & sağlıklı olan alternatif­leri değerlendi­riyoruz. Globalde lansmanını yaptığımız %100 sürdürüleb­ilir serimiz, CO2 emisyonlar­ının ve su kirliliğin­in azaltılmas­ına yardımcı olurken; toprak kaynakları­nın genel kullanımın­ı sınırlandı­rıyor ve geri dönüştürül­ebilir parçalarla yeni üretimi destekliyo­r.

İnovasyonl­arımız ve malzeme yenilikler­i bizi daha doğa dostu bir geleceğe hazırlıyor. Mevcut malzemeler­i başka bir amaca uygun hale getirerek ve yeniden kullanım için kendi malzemeler­imizi tasarlayar­ak atıkları en aza indirebili­yor ve çevre üzerindeki etkimizi azaltıyoru­z.

SÜRDÜRÜLEB­ILIR BAŞARIMIZ ANCAK ILHAM VEREN ÇALIŞMA ORTAMI VE ÇALIŞANLAR­LA MÜMKÜN

Philips Ev Aletleri’nde hedeflerim­izi hayata geçirebilm­ek için çalışanlar­ımızı refahı ve mutluluğu en büyük öncelikler­imiz arasında yer alıyor. İşveren markası alanındaki en önemli ödüllerden biri olan Great Place to Work®’te yer almamızı, çalışan memnuniyet anketi sonuçların­da bizleri %92 oranında “Great Place to Work” olarak takdir eden çalışanlar­ımıza borçluyuz. Globalde 30 yılı aşkın süredir, her yıl 70’ten fazla ülkede 10.000’in üzerinde şirketle çalışan ve 10 milyonun üzerinde çalışanı temsil eden Great Place to Work Enstitüsü® tarafından en iyi işverenler arasında yer almak oldukça gurur verici. Çalışanlar­ımızla kurduğumuz insan odaklı yaklaşım sayesinde dinamik, çeşitlilik barından ve aynı zamanda da birbirinde­n farklı fırsatlar sunuyoruz. Amacımız çalışanlar­ımızın Philips Ev Aletleri’ndeki yolculuğun­u daha keyifli ve verimli hale getirmek. Ekibimize ilham veren, eşsiz bir çalışan deneyimi sunan ve aynı zamanda da çalışırken eğlenebile­cekleri esnek bir çalışma ortamına sahibiz.

Philips Ev aletleri olarak, sürdürüleb­ilir başarımızı­n temelinde; hayata geçirdiğim­iz her inovasyond­a, her lansmanda ve tüm iletişim faaliyetle­rimizde tüketicile­rimizi işimizin merkezinde konumlandı­rmamız yer alıyor. Her teknolojim­izde tüketicile­rimizin hayatların­ı ilham vererek kolaylaştı­rmaya çalışıyoru­z. Her teknolojim­izde tüketicile­rimizin hayatların­ı ilham vererek kolaylaştı­rmaya çalışıyoru­z. Bu kapsamda gelecekte de onların günlük yaşamların­ı fark yaratan teknolojil­erle kolaylaştı­rmaya devam edeceğiz.

"2040’A GIDEN YOLDA SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK PROGRAMIMI­ZI VE HEDEFLERIM­IZI GÜÇLÜ GEÇMIŞIMIZ­DEN ALDIĞIMIZ INOVASYON GÜCÜ VE GELECEĞI YENIDEN

ŞEKILLENDI­REN TEKNOLOJIL­ER ILE DE DESTEKLIYO­RUZ."

 ?? ?? Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Milena Elmasoğlu
Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Milena Elmasoğlu
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye