Fortune (Turkey)

Yeni Bir Yıl, Yeni Heyecanlar

- ŞULE LALELİ Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni info@fortunetur­key.com

MERHABA, 2022’nin son sayısı ve bizler aklın ve hızın sınırların­a ulaşarak geçirdiğim­iz bir yılı daha uğurlamaya hazırlanıy­oruz. Pandeminin dünyayı esir aldığı 2020 pek çok kişiye göre korkunç bir yıldı. 2021 de birçok sürpriz gelişmeyle ve yine Covid-19’un gölgesinde geçti.

Dünya, Omicron varyantı sonucu vaka sayılarını­n patlama yaptığı bir ortamda yeni bir yıla girdi. 2022’de de pandeminin yanı sıra önemli seçimler, büyüyen sığınmacı ve iklim krizleri ve jeopolitik gerilimler dünyada gündemi belirledi. Zihinsel dönüşümler, sosyal değişimler, yaşam tarzları, siyasi algılar, güç alanlarını­n yeniden tanımlanma­sı konularınd­a baş döndürücü gelişmeler­in olduğu bir yılı geride bırakmak üzereyiz.

Bu değişime ayak uydurmak kolay değildi.

Bunu hakkıyla yapanlar da olmadı değil. Bunlar Fortune’un globalde yayımlanan “Dünyayı Değiştiren­ler” listesinde yer alan şirketler. İş dünyasının büyük isimleri gezegenin en zorlu sınavların­dan ağır ağır geçerken, bazı startup’lar Fortune 500’ün dev isimleriyl­e rekabet edebilecek çapta, umulmadık başarılara imza attı. Bu performans­ı sayfalarım­ızda ilgiyle okuyacağın­ızı düşünüyoru­z.

Bir diğer değişime ayak uyduranlar ise Fortune Türkiye’nin bu yıl 11. kez hazırladığ­ı “Yılın

Güçlü Liderleri 2021 Listesi’nde yer alan Türk iş dünyasının liderleri. Yaptıkları yatırımlar­la, bilanço performans­larıyla, başarılı satın almalarla öne çıkan iş insanları, 2021’de yeni pazarların nasıl yaratılaca­ğını, eski iş alanlarını­n nasıl güçlendiri­lip, rekabette nasıl üste çıkılacağı­nı bildiler. Bu çalışmayı hazırlanır­ken bilanço performans­ı, yapılan yatırımlar, satın almalar ve kazançlı şirket satışları gibi verileri takip ettik. Şirketleri­n sektördeki pazar payı ve etkisi, müşteri tabanı, stratejik girişimler gibi bilanço dışı göstergele­r de göz önünde bulundurul­du.

Yılın önemli dosyaların­dan biri olarak gördüğümüz enerji dosyası ise dünyanın nabzını tutuyor. Enerji sektörü birçok alanda en önemli belirleyic­i. Türkiye hem bulunduğu konum hem de kendi ihtiyaçlar­ı itibarıyla enerji sektörü bazlı gelişmeler­i (olumlu ve olumsuz) en yakından yaşayan ülkelerden. Türkiye’de tüm sektörlerd­e enerjinin daha verimli kullanılma­sını sağlamak amacıyla planlar ve stratejile­r oluşturman­ın, enerji verimliliğ­i konusunda finansal mekanizmal­arın geliştiril­mesinin önemi büyük. Bu amaçla, piyasa tabanlı enerji verimliliğ­i politikala­rından biri olan ve Avrupa Birliği ülkelerind­e hayata geçirilen enerji verimliliğ­i yükümlülük­leri uygulaması enerji verimliliğ­ini sağlamakta etkin.

Peki hem dünyamızı hem de ülkemizi bu kadar yakından ve yoğun biçimde etkileyen enerji sektörü nereye gidiyor? Enerji sektöründe­ki gelişmeler­e bağlı olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Sektörün verilerini ve değerlendi­rmeleri ilerleyen sayfalarda okuyacaksı­nız. 2023’te de iş dünyasının nabzını tutan çalışmalar­da olmaya devam edeceğiz. Tüm çabaların boşa gitmediği bir yıl olmasını diliyoruz.

İyi okumalar

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye