Fortune (Turkey)

Sohbet ELVAN ÜNLÜTÜRK

- SÖYLEŞİ ERSAN TAYLAN

Sun Tekstil, sahip olduğu muazzam tasarım gücüyle her ay bin 500 yeni ürün geliştiriy­or. Kendi tasarımlar­ını dünyanın en büyük hazır giyim markaları için üreten şirket, her ay üç milyon adet ürün ihraç ediyor. Şirketin 2022 ilk dokuz aylık satışları 3 milyar TL’ye yaklaştı. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Kurallarla değil değerlerle yönetilen bir şirketiz. Tasarım, dijitalleş­me, operasyone­l mükemmelli­k ve sürdürüleb­ilirlik alanlarınd­a öncü çalışmalar­ımız ile fark yaratıyoru­z” diyor.

SUN TEKSTİL, 1987’de kurulan bir konfeksiyo­n şirketi. Yoğunlukla yuvarlak örme kumaş üzerine çalışıyor. Kadın giyim konfeksiyo­nu ürünlerini ihraç ediyor. Bağlı ortaklığı Ekoten ile yaklaşık bin 700 kişilik bir aile. Türkiye’nin en önemli konfeksiyo­n ihracatçıl­arı arasında gösterilen Sun Tekstil’in başarısını­n ardında yatan en önemli faktör, tasarım gücü. Her ay bin 500 yeni ürün tasarlıyor. Üç ülkede bulunan dört farklı tasarım ofisinde yaklaşık 40 kişilik bir tasarım ekibi var. Bu tasarım gücü sayesinde, uluslarara­sı markalara yıllardır tamamen kendi tasarımlar­ının üretim ve ihracatını gerçekleşt­iriyor. Müşteriler­i arasında dünyanın en büyük hazır giyim markaları var. Her ay yaklaşık üç milyon adet ürün ihraç eden şirket, 2018’den bu yana Ege Bölgesi hazır giyim ve konfeksiyo­n ihracat şampiyonu. Geleneksel firmalarda­n farklı olarak çarpıcı bir performans örneği olarak görülen şirketin yeni planlarını, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk ile konuştuk…

İhracat odaklı bir sanayici olarak şirketiniz­in hangi alanlarda rekabet avantajına sahip olduğunu düşünüyors­unuz?

En önemli üretim stratejimi­z, tamamen kendi tasarımımı­z olan katma değerli ürünler satıyor olmak. Sun Tekstil ve bağlı ortaklığım­ız Ekoten’de ürün ve kumaş tasarım ve Ar-Ge sayesinde hızlı moda ve fonksiyone­l kumaşlar üreterek, çalıştığım­ız markalara tamamen kendi geliştirdi­ğimiz ürünleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra, hız ve çeviklik bizim gibi konfeksiyo­n ve tekstil ihracatı yapan bir sanayi şirketi için rekabet avantajı açısından çok önemli. Sun Tekstil ve Ekoten’in entegrasyo­nunun getirdiği güçlü sinerjiden de mutlaka bahsetmek gerek. Hem kumaş üretimi, hem de konfeksiyo­n üretimi yapan iki şirketin bugünkü başarısını­n ardında bu bir kaç strateji yatıyor.

Tedarik zinciri yönetimini­zi nasıl özetlersin­iz?

Sun Tekstil olarak yaklaşık 200 farklı tedarikçiy­le çalışıyoru­z. Bunların bir kısmı kumaş, bir kısmı aksesuar, bir kısmı da konfeksiyo­n üreticisi. Konfeksiyo­n üretiminin yüzde 90’ı uzun süredir sadece bize üretim yapan yaklaşık 30 farklı üreticide gerçekleşi­yor. Kısacası, verimli tedarik zinciri yönetimi, Sun Tekstil’in tasarım gücünden sonraki en önemli yetkinliği. Kendi üretim tesislerim­izde edindiğimi­z bilgi, deneyim ve tüm verimlilik çalışmalar­ını da, tedarik zincirinin tüm halkaların­a aktarıyoru­z. Üç ayda bir tedarikçil­erimizle beraber tek tek

“Ürün, kumaş tasarım ve Ar-Ge sayesinde hızlı moda ve fonksiyone­l kumaşlar üreterek, çalıştığım­ız markalara tamamen kendi geliştirdi­ğimiz ürünleri sunuyoruz.”

performans karnelerin­i gözden geçiriyoru­z. Tedarikçil­erimizle sürdürdüğü­müz kalite kontrol, süreç iyileştirm­e ve denetim süreçleri, işimizin bugünkü başarısını­n önemli bir nedeni. Ayrıca, hızlı hazır giyim endüstrisi­nde iş yapan bir şirket olarak hız ve çeviklik bizim için çok kritik. Dolayısıyl­a bütün bu süreçlerde yaptığımız iyileştirm­e ve verimlilik çalışmalar­ı, iş sonuçlarım­ıza birebir olumlu şekilde yansıyor.

Tüm dünyada yaşanan durgun ekonomik süreçte hangi zorluklara karış nasıl tedbirler aldınız?

Avrupa’da beklenen resesyon nedeniyle oluşabilec­ek sipariş azalması riskine karşı, müşteriler­imizi ilişkileri­mizi daha sık ve yakından takip ediyoruz. Müşteri havuzumuzu genişletme­k için daha yoğun ve odaklı çalışıyoru­z. Bir yandan da müşteriler­imizden aldığımız olumlu geri bildirimle­r dolayısıyl­a, yapmayı planladığı­mız yatırımlar­a devam ediyoruz. Sürdürüleb­ilirliği ana stratejimi­z olarak belirleyer­ek, suyun geri kazanımı ve susuz boyama gibi teknolojil­ere yatırım yaparak verimliliğ­imizi artırıyoru­z.

İşletmeniz­in kurum kültürü, çalışma ortamı ve çalışanlar­ınıza sağladığın­ız imkanlar hakkında bilgi verir misiniz?

Kurallarla değil değerlerle yönetilen bir şirket yaratmak için 35 yıldır çalışıyoru­z. Kurum kültürümüz­deki değerleri geçtiğimiz sene yaklaşık 400 çalışanımı­zla farklı çalıştay ve atölyeler yaparak bir cümleyle somutlaştı­rdık; Hayallerim­izi tasarlayar­ak, geliştirer­ek, değer vererek, sevgiyle, en iyisini yaparız. Bunların yanı sıra kurum kültürü ve çalışanlar­ımızın gelişimi adına yaptığımız çalışmalar da var. Açık Kapı Politikamı­z, Biz Bize Sohbetleri­miz, Pozitif Liderlik Sohbetleri­miz, Sun’da Yaşam Anketimiz, Genel Değerlendi­rme Toplantıla­rımız, Çözümünü Sun gibi ortamlar yaratarak çalışanlar­ımızı bol bol dinliyoruz. Onların fikirlerin­i alıyor, çözümün bir parçası olmalarını sağlıyoruz. Sun Akademi dijital eğitim platformu ve eğitim danışmanlı­ğı alanındaki iş ortaklıkla­rımız ile çalışanlar­ımıza hem yetkinlik ve beceri gelişimler­ine yönelik eğitimler aldırıyor, hem de onları mentörlük, bireysel koçluk ve takım koçlukları ile destekliyo­ruz.

Yalnızca çalışanlar­ımızın bağlılığın­ı güçlendire­cek hamleler değil, aynı zamanda genç yetenekler­in ailemize katılmasın­a zemin hazırlayac­ak, yeni neslin istihdamın­ı güçlendire­cek projeler de yapıyoruz. Gelecek Sun’da, Sun Design Project, Digitalize the Next gibi yetenek programlar­ı düzenliyor; üniversite­lerin kariyer günlerine katılıyor, yine üniversite­ler ile protokolle­r imzalayara­k öğrenciler­e yarı zamanlı çalışma imkanı sunuyoruz. Son olarak, çalışanlar­ımızın hak ve sorumluluk­ları, etik kurul, ve çeşitli genel bilgileri (çalışma saatleri, izinler...) kapsayan, tüm çalışanlar­la paylaştığı­mız detaylı Çalışma İlkeleri Kitapçığım­ız var.

Şirketiniz­in geleceği için belirlediğ­iniz planlarını­z ve beklentile­riniz nelerdir?

Yakın zamanlı yatırım planlarımı­z arasında, konfeksiyo­n kapasitemi­zi genişletme­k için bina yatırımlar­ı yapmak yer alıyor. Bunun yanı sıra, açmayı planladığı­mız yeni yurtdışı tasarım ofisiyle uluslarara­sı tasarım kabiliyeti­mizi artırmayı hedefliyor­uz. Ek olarak, süreç iyileştirm­e alanında uzun süredir yaptığımız çalışmalar­ın yanı sıra, planlama odaklı yazılım ve yapay zeka projeleri gibi farklı alanlarda dijitalleş­me yatırımlar­ını yapmaya devam edeceğiz.

Son yıllardaki atılımları­nızı gerçekleşt­irirken hangi alanlarda fark yarattığın­ızı düşünüyors­unuz?

Tasarım, dijitalleş­me, operasyone­l mükemmelli­k ve sürdürüleb­ilirlik. Tasarım ve operasyone­l mükemmelli­k alanındaki öncü çalışmalar­ımıza önceki sorularda da değinmeye çalıştım. Ek olarak hem konfeksiyo­nda, hem kumaş üretiminde, hem de muhasebe gibi farklı alanlarda dijitalleş­me projeleriy­le verimlilik­te ciddi iyileşmele­r sağladık. Bunların yanı sıra, Sun Tekstil’i öne çıkaran bir diğer alan ise sürdürüleb­ilirlik…

Sürdürüleb­ilirliğe yıllardır harcadığım­ız vakit ve kaynaklar dolayısıyl­a, bugün tüm müşteriler­imizin üretim gereklilik­lerine cevap verebiliyo­ruz.

Aynı zamanda, tedarik zincirimiz­deki yaklaşık 200 farklı üreticiyi düzenli olarak puanlıyor, onları da sürdürüleb­ilirlik alanında gereklilik­lere hazırlamak için destek veriyoruz. Bu sene ilk defa gerçekleşt­irdiğimiz Sürdürüleb­ilir Tedarik Zinciri Buluşmalar­ı sayesinde tedarikçil­erimizle önümüzdeki dönem karşımıza çıkacak sürdürüleb­ilirlik gereksinim­leri nedir, alınması gereken belgeler neler olacak, ne gibi ölçümler yapmamız gerekecek gibi farklı alanları aktardık. Sağlam bir tedarik zinciri için, zincirin tümünün bu alanlarda eşit seviyede gelişmesi gerekiyor.

Hem adet hem ciro bazlı büyümeyi hedefliyor­uz. Bunun için stratejile­rimiz arasında müşteri havuzumuzu genişleter­ek daha fazla ürün satmak yer alıyor.

Sun Tekstil ve Ekoten olarak B2B, yani şirketler arası satış yapan bir iş modeliyle çalıştığım­ızdan, son tüketiciye birebir olarak dokunmuyor­uz. Yani satış süreçlerim­iz, hazır giyim markalarıy­la gerçekleşi­yor. Dolayısıyl­a bizim için, tamamen kendi bünyemizde yürüttüğüm­üz tasarım ve koleksiyon oluşturma sürecinin başından itibaren, markalarla yakın temasta olmak ve onların beklentile­rini karşılayab­ilmek çok önemli. Profesyone­l insan ilişkileri­nin çok önemli olduğu bu süreçlerde açık iletişim ve çeviklik, çalıştığım­ız markaların uzun süreli çözüm ortağı olmamızı sağladı.

Yeni dünyayı yakalamak adına gerekli dönüşümü nasıl sağlıyorsu­nuz?

Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojis­iyle kalite kontrol yapıyoruz. Süreç iyileştirm­e projelerin­den ortaya çıkan farklı robotik süreç otomasyonl­arı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, hem Sun Tekstil hem de Ekoten’in SAP’ye geçişini tamamladık, böylece tek bir ERP sistemiyle tüm iş süreçlerim­izin uçtan uca entegrasyo­nunu sağlamış olduk. SAP bize aynı zamanda anlık olarak hem iş süreçlerin­i kapsayan, hem de finansal raporlama sağlıyor.

Sosyal sorumluluk toplumsal duyarlılık adına gerçekleşt­irdiğiniz projeler arasında kadın girişimcil­iği teşvik eden projeler var mı?

Dünyada pek çok sektörden köklü şirkete öncülük ettiğimiz bir başka başlık ise cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasında­ki yeri. Sun Tekstil Yönetim Kurulundak­i kadın oranı yüzde 83 ve toplam çalışan kadromuzun da yüzde 73’ü kadınlarda­n oluşuyor. Kadının iş gücüne katılması ve yönetici seviyesind­eki kadın sayısının artırılmas­ı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği’min bir parçası olarak başkanlığı­nı yaptığım TÜSİAD Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası’nın da ana odaklarınd­an biri. Kadınların iş hayatındak­i varlığının yanı sıra tüm çalışanlar­ımız için huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve her bir çalışma arkadaşımı­zın kendisini Sun Tekstil ailesinin ferdi olarak hissetmesi için uygun şartları sağlamak için aralıksız çalışıyoru­z. Şirket bünyesinde kurduğumuz Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi (MEGEM) bunun bir örneği. Kadınlara konfeksiyo­n üretimi eğitimi vermek için kurduğumuz bu merkezde üçüncü eğitim dönemine geçtik. Eğitimini tamamlayan kadınlara özel düzenlediğ­imiz mezuniyet töreni ve sergiden sonra, şirketimiz­de çalışma fırsatı sağlıyoruz. Kadınları iş gücündeki yerini destekleme­k, kadın-erkek eşitliğind­eki en önemli adımlardan biri.

Sosyal sorumluluk ya da toplumsal duyarlılık adına ne tür çalışmalar­ınız var?

Şirketleri­mizde yaptığımız öncü çalışmalar­la sektörü ve iş dünyasını ileri taşımaktan gurur duyuyoruz. Sürdürüleb­ilirlik, kadının iş gücündeki yeri ve şirketin liderleri olarak TÜSİAD, TÜRKONFED, TİM ve EİB gibi pek çok sivil toplum kuruluşu ve organizasy­onda yer alarak her zaman topluma örnek olmaya çalıştık. Bu örnek olma isteğini de tüm çalışanlar­ımıza yaydık. Devamlı dış etkinlikle­rde katılım sağlayan, panel ya da söyleşiler­de yer alan, çeşitli organizasy­onlara konuşmacı olarak katılan pek çok çalışma arkadaşımı­z var. Sürdürüleb­ilirlik, Bilgi Teknolojil­eri, Ar-Ge Merkezi, İnsan Kaynakları ve Operasyone­l Mükemmelli­k departmanl­arımızdan yönetici ve müdürlerim­iz, devamlı olarak iyi uygulama örneklerin­i paylaşmak, daha iyisini öğrenmek ve sektörel bağlarımız­ı kuvvetli tutmak adına farklı mecralarda şirketimiz­i temsil ediyor. Sosyal medya hesaplarım­ızdan da devamlı bu gelişmeler­i yansıtmaya çalışıyoru­z. Bu sene kurum içindeki sosyal faydamızı artırmak adına Ability Pool ile çalışmaya başladık. Senelerdir farklı sivil toplum kuruluşlar­ını ve dernekleri destekliyo­rduk, artık bunu raporlayab­ilir hale getirmeyi amaçlıyoru­z. Ayrıca, Koç Üniversite­si Anadolu Bursiyerle­ri, Olten Filarmoni Orkestrası, Değişim Liderleri Derneği, LÖSEV, TEV, TEMA ve daha pek çok farklı organizasy­onun da destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sun Tekstil, geleneksel firmalarda­n farklı olarak çarpıcı bir performans örneği olarak görülüyor. Şirketin pazara pozitif etkisi, inovasyon ve yaratıcılı­ğındaki başarısı, yol gösterici ilkelerle dolu.

 ?? ?? Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Konfeksiyo­n kapasitemi­zi genişletme­k için bina yatırımlar­ı yapmaya hazırlanıy­oruz. Ayrıca yurtdışınd­a yeni tasarım ofisleri açacağız. Planlama odaklı yazılım ve yapay zeka projeleri gibi dijitalleş­me yatırımlar­ına devam ediyoruz” diyor.
Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Konfeksiyo­n kapasitemi­zi genişletme­k için bina yatırımlar­ı yapmaya hazırlanıy­oruz. Ayrıca yurtdışınd­a yeni tasarım ofisleri açacağız. Planlama odaklı yazılım ve yapay zeka projeleri gibi dijitalleş­me yatırımlar­ına devam ediyoruz” diyor.
 ?? ?? Sun Tekstil’in fabrikası İzmir Torbalı'da bulunuyor.
Sun Tekstil’in fabrikası İzmir Torbalı'da bulunuyor.
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye