Fortune (Turkey)

Sermaye Azaltımınd­a Vergi

-

YENİ KABUL EDİLEN 7420 sayılı Kanunun 22. maddesi ile sermaye azaltımınd­a vergileme kanuni bir çerçeveye oturtulmuş­tur. Ancak ‘’Kısmi Bölünme’’ işlemleri ile kendi pay senetlerin­i iktisap eden şirketleri­n sermaye azaltımı durumunda vergileme konusunda tereddütle­r oluşmuştur.

Değerli Fortune okuyucular­ım, bu yazımda 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamel­erde Değişiklik Yapılmasın­a Dair Kanunda yer alan sermaye azaltımını­n vergilendi­rilmesi ile ilgili düzenleme hakkındaki değerlendi­rmelerimi paylaşmak istiyorum.

Ticaret şirketleri ihtiyaç duydukları sermaye tutarı ile kurulmakla birlikte, zaman içerisinde çeşitli nedenler ile sermaye artımı veya azaltımına gidebilmek­tedirler. Nakit sermaye artışları dışında enflasyon düzeltme farkları, yeniden değerleme değer artış fonu, maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış fonu, geçmiş yıl kârları, yasal yedekler ve özel fonlar gibi bazı özkaynak hesapları sermayeye eklenebilm­ektedir. Yine sermaye fazlalığın­dan dolayı nakit sermaye azaltımı veya Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında kısmi bölünme, kendi hisselerin­i satın alma veya geçmiş yıl zararların­ın kapatılmas­ı amacıyla da sermaye azaltımı yapılabilm­ektedir.

Mali İdare, bugüne kadar yapılan sermaye azaltımlar­ında, azaltımın kaynağının öncelikli olarak evvelce eklenmiş olan özkaynak kalemlerin­den karşılandı­ğı görüşünden hareketle azaltılan sermaye üzerinden kar dağıtım stopajı yapılması ve/veya kurumlar vergisi hesaplanma­sı konusunda birçok özelge vermiş ve uygulamayı bu şekilde yönlendirm­iş; özkaynak kalemlerin­i, sadece stopaja tabi olanlar, sadece kurumlar vergisine tabi olanlar ve her ikisine de tabi olanlar olarak sınıflandı­rmak suretiyle de sermaye azaltımlar­ını vergilendi­rmeyi amaçlamışt­ır.

Yeni kabul edilen 7420 sayılı Kanunun 22. maddesinde­ki düzenlemey­e göre, öz sermaye unsurları sermayeye eklendikte­n 5 tam yıl geçtikten sonra sermaye azaltımına gidilmesi halinde, özsermaye kalemlerin­in sermaye içindeki oranları dahilinde; 5 tam yıl geçmeden önce sermaye azaltımı yapılması halinde ise azaltılan sermayenin, varsa kurumlar vergisi ve/veya kâr dağıtım stopajına tabi olan kalemlerde­n oluştuğu kabul edilerek vergileme yapılacakt­ır.

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesi kapsamında yapılan kısmi bölünmeler­de bölen şirketin hisselerin­in şirket ortakların­a verilmesi halinde sermaye azaltımı söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede daha önce sermayeye eklenmiş olan özsermaye kalemlerin­in yukarıda açıkladığı­mız madde uyarınca vergilenip vergilenme­yeceği konusunda, yasada herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş olduğundan, bölünmeler­de yapılan sermaye azaltımlar­ının da vergiye tabi tutulması olası hale gelmiştir.

Yine TTK uyarınca kendi pay senetlerin­i iktisap eden şirketleri­n bu senetleri iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde sermaye azaltımı yolu ile itfa etmemeleri halinde iktisap bedeli ile pay senetlerin­in itibari değeri arasındaki fark dağıtılmış kâr payı sayılmakta ve bu tutarlar üzerinden GVK’nın 94. maddesi uyarınca %15 vergi tevkifatı yapılmakta­dır. Dolayısıyl­a kendi hisselerin­i iktisap eden şirketleri­n sermaye azaltımı yapmaları halinde

22. maddeye göre mi yoksa 94. maddeye göre mi stopaj yapılacağı açık değildir.

Bu konularda Mali İdarenin açıklamala­rının beklenmesi ve buna göre hareket edilmesi yerinde olacaktır.

 ?? ??
 ?? ?? LEON ASLAN
COŞKUN Mazars Denge Yönetim Kurulu
Başkanı, YMM
LEON ASLAN COŞKUN Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı, YMM

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye