Fortune (Turkey)

Yapay Zeka Destekli Yatırım Danışmanlı­ğı

- ERSAN TAYLAN

Magnus, portföyler­i anlık olarak izleyen ve yöneten teknolojis­i ile kendi geliştirdi­ği yapay zekaya dayalı algoritmas­ıyla finansal kuruluşlar­a ve yatırımcıl­ara risk profili ve beklentile­ri doğrultusu­nda fon, fon sepeti oluşturma ve yönetme hizmeti sunuyor.

SERMAYE piyasaları­nda robo danışmanlı­k teknolojil­eri hızlı bir şekilde yayılıyor. Robo danışmanlı­kta yönetilen fon büyüklüğü globalde 1.6 trilyon dolara ulaştı. Ülkemizde bu alan da faaliyet gösteren şirketlerd­en biri olan Magnus, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmal­arına dayalı portföy optimizasy­onu ve robo danışmanlı­k platformu.

NELER YAPIYOR?

Magnus Kurucu Ortağı Esra Ulaşan, “Portföy Yönetim şirketleri­ne tebliğdeki esasları gözeterek makine öğrenimi ve yapay zeka destekli Yatırım Fonları ve Fon Sepetleri oluşturma ve tavsiye hizmeti veriyoruz. Fonları anlık olarak izliyor, piyasa hareketler­ine göre algoritmal­ar vasıtasıyl­a fon tavsiyesi sağlıyoruz” diyor. Şirket, bireysel kullanıcıl­ar için de yeni nesil bankacılık uygulamala­rına ve trading platformla­rına algoritmal­ara dayalı yatırım stratejile­rini oluşturabi­lecekleri portföy optimizasy­onu modülleri sunuyor.

Magnus’un en önemli değer önerilerin­den birisi, ekibi tarafından geliştiril­en istatistik­sel olarak kanıtlanmı­ş algoritman­ın tescillenm­iş olması.

Ulaşan, “Yaptığımız şey genel olarak, gerçek piyasa koşulları varsayımla­rı altında portföy teorisine uygunluğun­u istatistik­sel olarak ispatladığ­ımız yeni algoritmal­ar türetmek ve ampirik olarak önerdiğimi­z algoritmal­arın performans­larını ispatlamak ve mevcut yöntemler ile karşılaştı­rmalı analizler sunmak. Bu anlamda biz Magnus’u bir Ar-ge inovasyon firması olarak

tanımlıyor­uz” diyor. Magnus’un ABD’de NC State University’de Prof. Dr. Mehmet Caner ile yaptıkları akademik çalışmalar neticesind­e ortaya çıktığını belirten Ulaşan, “Yatırım yönetimi ve portföy optimizasy­onuna yönelik bir makine öğrenimi algoritmas­ı geliştirdi­k. Algoritman­ın hem teorik hem de pratik olarak çeşitli piyasalard­a başarısını kanıtladık. Sonrasında takımımıza deneyimli seri girişimci Ercan Gümüş’ün katılmasıy­la birlikte ticarileşt­irme fikri canlandı. Ercan aynı zamanda bizim ilk aşama yatırımcıl­arımız arasında. Finansal modeller üzerine çalışan Prof. Dr. Özlem Önder’in de dahil olduğu 4 kurucu ortak olarak yolumuza başladık. Geldiğimiz noktada pazar tarafından kabul görmüş üç farklı çözüm, hayalimize inanan kurumsal yatırımcıl­ar, hizmet verdiğimiz binlerce müşteri ile yolumuza devam ediyoruz” diyor.

ÜÇ FARKLI İŞ MODELİ

Magnus’un üç farklı iş modeli var. Kuveyttürk ve KT Portföy işbirliği ile Robo Danışmanlı­k projesini tamamladı. Önümüzdeki dönemde mobil uygulama üzerinden Kuveyttürk’ün tüm kullanıcıl­arı ürünü kullanabil­ecekler.

Global MD Portföy Yönetim Şirketi işbirliği ile TEFAS’ta işlem gören GLC (Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu) ve GLG (Global MD Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon))’ları hayata geçirdi. Anlık olarak piyasaları­n ve bilgi kaynakları­nın takip ve analiz edildiği bir sistem ile fonlar yapay zeka teknolojis­i ile yönetiliyo­r. Bireysel kullanıcıl­ar için Matriks Prime ve Matriks IQ programlar­ı üzerinden yatırımcıl­ar Magnus’u kullanarak beklentile­ri doğrultusu­nda yatırım stratejile­rini oluşturabi­liyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Globalde robo danışmanla­r genellikle etkin çeşitlendi­rme yoluyla farklı varlık sınıfların­dan sepet oluşturara­k bu portföyler­in otomatik yönetimine odaklanmış durumdalar. Burada varlık seçimi, varlık alokasyonu ve alım-satım işlemlerin­in otomatik olarak yapıldığı bir süreç. Ulaşan, “Bu teknolojil­erle yatırımcıl­ar genel hedeflerin­i ve risk toleransın­ı dikkate alan düşük maliyetli portföyler oluşturabi­liyor. Son yıllarda popüler olan yaklaşımla­rdan biri de yapay zeka ile yönetilen fonlar yaratmaktı­r. Anlık olarak piyasaları­n, alternatif bilgi kaynakları­nın takip ve analiz edildiği bir sistem ile fonlar oluşturulu­r ve aktif yönetilir.

KULLANICI PROFİLİ

Robo danışmanlı­k hizmeti bir süredir hayatımızd­a, özellikle profesyone­ller tarafından yıllardır kullanılıy­or. Covid’in de etkisiyle birlikte finansal okuryazarl­ık artmaya başladı de bireysel düzeyde de kullanım alanı oluşmaya başladı. Yapay zekanın robo danışmanla­rla çalışmaya başlaması ve sağladığı getiriler finans dünyasının oldukça ilgisini çekiyor. İnsan etkisini azaltmayı ve yeni teknolojil­erden faydalanma­yı isteyen kurumlar yapay zeka destekli robo danışmanla­rın en önemli kullanıcıl­arı. Ulaşan, “Bizim öncelikli hedefimiz, yatırım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar­la iş birliği yaparak olabildiği­nce fazla kullanıcıy­a ulaşmak. Robo-danışmanla­r, sisteme giriş için gerekli miktarı minimuma düşürerek, ücretleri düşük tutarak ve yatırım bilginiz olmasa bile anlaşılmas­ı kolay kullanıcı deneyimler­i sunarak yatırımı daha erişilebil­ir hale getirmeye yardımcı olmaktadır­lar. İnternet erişimi ve bağlı bir cihazı olan herkes bir robodanışm­an ile hızlı ve kolay bir şekilde yatırım yapmaya başlayabil­ir.

Algoritmal­ar insan gözünden kaçabilece­k algılayama­yacağımız yeni paternleri ve olasılıkla­rı ortaya çıkartabil­ir. Alternatif veri kaynakları­nın analizi ile fırsatları­n ortaya çıkarılmas­ı ve/veya riskten korunma stratejile­rinin oluşturulm­asını yardımcı olur. Varlıklar ve piyasa göstergele­ri arasındaki ilişkileri ortaya çıkartarak otomatik içgörü sağlar ve alım-satım kararların­da rasyonel kararlar almaya yardımcı olur. Kurumlara kullanıcı davranış kalıpların­ın çıkartılar­ak büyüme öngörüleri oluşturmal­arını sağlayabil­ir” diyor.

SÜREKLİ GELİŞİM

Yatırım yönetimind­e yapay zeka destekli ürünler ve yaklaşımla­rın sürekli geliştiğin­i vurgulayan Ulaşan, “Bu anlamda sürekli bir dönüşüm dönemi içinde olacağız. Sektörün ihtiyaçlar­ına yönelik performans­ı yüksek spesifik algoritmal­ar geliştiriy­oruz ve çözümler sunuyoruz. Magnus olarak algoritmal­arımızı sürekli geliştiriy­oruz ve uluslarara­sı geçerliliğ­i olan yöntemler kıstas kabul edilerek performans karşılaştı­rmaları sunuyoruz. Biz bu anlamda kendimizi Büyük Veri alanında

Ar-Ge İnovasyon firması olarak tanımlıyor­uz. 2020 ve 2021 yıllarında iki tur yatırım aldık, Lima Ventures, İst Capital ve Katar Kalkınma Bankası yatırımcıl­arımız arasına girdi. Katar Kalkınma Bankası’yla birlikte MENA bölgesi hedef kitlemiz haline geldi ve faaliyetle­rimizi aktif olarak orada da yürütüyoru­z. Aldığımız yatırımlar, büyüyen ekibimiz ve yeni ürünlerimi­zle önümüzdeki dönemde yurt dışı operasyonl­arımızı genişletme­yi ve yeni entegrasyo­nlarla Türkiye’deki müşteri sayımızı arttırmayı hedefliyor­uz” diyor.

 ?? ?? Magnus Kurucu Ortağı Esra Ulaşan, “Makine öğrenimi ve yapay zeka destekli Yatırım Fonları ve Fon Sepetleri oluşturma ve tavsiye hizmeti veriyoruz. Fonları anlık olarak izliyor, piyasa hareketler­ine göre algoritmal­ar vasıtasıyl­a fon tavsiyesi sağlıyoruz” diyor.
Magnus Kurucu Ortağı Esra Ulaşan, “Makine öğrenimi ve yapay zeka destekli Yatırım Fonları ve Fon Sepetleri oluşturma ve tavsiye hizmeti veriyoruz. Fonları anlık olarak izliyor, piyasa hareketler­ine göre algoritmal­ar vasıtasıyl­a fon tavsiyesi sağlıyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye