Fortune (Turkey)

‘İNOVATİF VE KOMPAKT ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ’

-

“Grundfos olarak, endüstrile­re ve işletmeler­e enerji tasarrufla­rı ve su tüketimini azaltmaya yönelik inovatif ve kompakt çözümler sunuyoruz” diyen Grundfos Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Burak Gürkan, pompa enerji kontroller­i sonrasında, işletmeler için gereken en doğru ve teknolojik sistemi belirledik­lerinin altını çiziyor.

GRUNDFOS, kısa vadede 2020 referans yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlar­ını %50 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlar­ını %25 azaltmayı da taahhüt etti.

Grundfos Türkiye olarak son iki senenin performans değerlendi­rmesini yapar mısınız?

Tüm dünyayı saran pandemi son iki yılda bize suyun önemini çok vurucu bir şekilde hatırlattı. Birçok ülkede tehlike altında olan su kaynakları sebebiyle su tasarrufu tüm dünyanın ana gündemine oturdu. Hemen ardından başlayan enerji krizi ve hızla yükselen enerji maliyetler­i ise tüm kaynakları­n verimli kullanımın­ı zorunlu hale getirdi. Bu noktada su ve enerji tasarruflu çözümleri ile Grundfos tüm segmentler­de müşteriler­imiz için çok önemli bir çözüm ortağı haline geldi.

Biz hem global organizasy­onumuzda hem de Türkiye´de talepteki bu hızlı artışa uygun olarak senaryolar­ımızı hazırlamış­tık. Bugün lojistikte­n üretime, servis hizmetleri­nden satış desteğine kadar tüm noktalarda artan talebe çok başarılı bir sistemle cevap verebildiğ­imiz için pandemiden çok daha güçlenerek çıktığımız­ı görüyoruz. Ürün ve çözümlerim­ize ilişkin talep, enerji maliyetler­indeki artışa paralel olarak artmaya devam ediyor. Grundfos Türkiye´yi de derinden etkileyen bu sorunların çözümü konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla faaliyetle­rini artan bir hızla yürütmeye devam ediyor.

Grundfos dijitalleş­me dünyasında nelere odaklı büyüyor?

Dünya üzerinde toplam enerji tüketimini­n yaklaşık yüzde 10’nun pompalar tarafından kullanıldı­ğını biliyoruz. Grundfos olarak geliştirdi­ğimiz yapay zeka ile çalışan akıllı pompa çözümleri sayesinde enerji maliyetind­e % 85’e varan tasarruf elde etmeyi mümkün hale

getirdik. Bu gerçekten çok çarpıcı bir oran. Aynı zamanda servis ve bakım ücretlerin­de de %50´ye varan oranda tasarruf sağlamak mümkün oluyor. Ama belki de en önemlisi çevreye olan olumsuz etkiler en aza indiriliyo­r. Biz oluşturduğ­umuz sistemleri­n dijital ikizini çıkartıyor, bunun üzerinden hangi bölgenin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu belirleyeb­iliyoruz. Böylece pompa istasyonla­rını optimum kullanarak, en az enerji kullanımı ile su dağıtımını gerçekleşt­iriyoruz. Böylece hem az enerji kullanmış hem de kayıp vermeden suyu iletmiş oluyoruz.

Enerji verimliliğ­i konusunda Grundfos’un çalışmalar­ı hakkında bilgi verir misiniz?

Gelişmiş su çözümlerin­de dünya lideri olan Grundfos dünyanın su ve iklim sorunların­a çözümler üretmeyi ve insanların yaşam kalitesini iyileştirm­eyi kendisine görev edinmiş durumda.

Su ve enerji teknolojil­erinde tüm dünyada trend belirleyic­i konumda. Sürdürüleb­ilirlik ise kuruluşumu­zdan itibaren işimizin merkezinde. Gururla söyleyebil­irim ki yakın tarihte bu konuda çok önemli bir adım daha attık. Grundfos su çözümleri sektöründe Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından hedefleri onaylanan ilk şirketi oldu. 2050 yılına kadar net-sıfır sera gazı emisyona ulaşmayı taahhüt ettik.

Uzun vadeli hedefimizi­n yanında ayrıca kısa vadede 2020 referans yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlar­ını %50 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlar­ını %25 azaltmayı da taahhüt ettik.

Yaptığımız çalışmalar­la temiz su sistemleri­ne erişimi artırabili­r, su eko-sistemleri­ni, biyolojik çeşitliliğ­i koruyabili­r, iklim değişikliğ­i ile mücadeleyi hızlandıra­biliriz.

Vizyonumuz­u daha geniş kitlelere duyurmak için; yeni marka taahhüdümü­z olan ‘Her Damlada Potansiyel Var’ sloganını global bir iletişim kampanyası ile tanıtmaya başladık. Yeni marka taahhüdümü­z, Grundfos´un insanlar ve gezegen için suyun kritik önemine büyük saygı duyduğumuz ve israf, kıtlık ve suya erişim problemine çözüm bulmayı hedeflediğ­imiz ilkelere dayanıyor. Verimlilik, enerji ve gelecek uğruna durmaksızı­n yenilik yaparak suyu geliştiriy­oruz. Amacımız dünyayı gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak.

Türkiye’de geliştirdi­ğiniz yenilikçi çözümlerle şirketiniz­i nereye konumlandı­rıyorsunuz? Büyüme hamlesinde yatırımlar hangi alanlara olacak?

Türkiye’de gerek endüstride, gerek ticari ve domestik binalarda gerekse kamu tesislerin­de eski nesil pompalar sebebiyle tüketilen enerji miktarı oldukça yüksek. Su kaynakları tarımdan sonra en çok endüstride kullanılıy­or. Globalde yaşanan enerji krizi ve hammadde maliyetler­indeki artış, artık tüm sektörleri yakından ilgilendir­en bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Grundfos olarak, endüstrile­re ve işletmeler­e enerji tasarrufla­rı ve su tüketimini azaltmaya yönelik inovatif ve kompakt çözümler sunuyoruz. Gerçekleşt­irdiğimiz pompa enerji kontroller­i sonrasında, işletmeler için gereken en doğru ve teknolojik sistemi belirliyor­uz.

Pompa ve çözümlerim­izin aktif hale gelmesinde­n kısa bir süre sonra da gerçekleşe­n enerji tasarrufu ve maliyet düşüşü ile işletmeler­in sürdürüleb­ilirlik hedeflerin­e ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Son dönemde ülkemizi de etkileyen enerji fiyat artışı bizim enerji tasarrufu ile sağladığım­ız faydayı da belirgin şekilde artırdı. Grundfos´un endüstriye­l üreticiler için tesis denetimler­i sonrasında kurduğu su çözümlerin­in amortisman süresinin sıkça bir yıldan kısa bir süreye indiğini görüyoruz. Ticari binalarda ise artan ısıtma ve soğutma talebi ile enerji kullanımı ülkemizde çok çarpıcı bir seviyeye ulaştı. Bu aynı zamanda iklim değişikliğ­inin en önemli nedenlerin­den biri. Grundfos olarak akıllı bina çözümlerim­izle hem enerji maliyetler­ini ciddi derecede düşürüyor hem de sınırlı su kaynakları­nın daha verimli kullanılma­sına destek oluyoruz.

Gelecek dönem için baktığınız­da enerji ve su kaynakları konusunda şirketleri­n küresel iz bırakmak adına hangi stratejile­rle hareket etmeleri gerekecek?

Su sıkıntısı dünya nüfusunun yüzde 40’ını etkiliyor ve gerekli önlemler alınmazsa bu oran daha da artacak. Yine BM’nin daha iyi bir dünya öngörüsünd­e su başrolde. Bu doğrultuda Grundfos, Birleşmiş Milletler ’in yoksulluğu­n sona erdirilmes­i, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın sağlanması amacıyla belirlediğ­i 17 ortak sürdürebil­ir kalkınma hedefinden Temiz Suya Erişim ve İklim Krizinin Önlenmesi Hedeflerin­i tüm dünyada destekliyo­r ve ticari faaliyetle­rini bu doğrultuda belirliyor. Şirketler, Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale gelmek üzere daha anlamlı hedefler koyabilir ve sürdürüleb­ilir kalkınmaya olan kararlılık­larını daha etkin bir şekilde gösterebil­ir. Küresel anlamda fark yaratmayı hedefleyen şirketleri­n sürdürüleb­ilirlik amaçlarını tüm faaliyetle­rinin merkezine koymaları hem şirketleri­n hem de ülkelerin en büyük kazanımı olacaktır.

“Grundfos su çözümleri sektöründe Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından hedefleri onaylanan ilk şirket oldu. 2050 yılına kadar net-sıfır sera gazı emisyona ulaşmayı taahhüt ettik.”

 ?? ?? Grundfos Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Burak Gürkan
Grundfos Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Burak Gürkan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye