Fortune (Turkey)

‘İMALATÇILA­RIMIZIN SADECE İHRACATA ODAKLANMAS­INI SAĞLIYORUZ’

-

TGS DIŞ TICARET Genel Müdürü Engin Nukan, aracılık ettikleri imalatçı firmalara yeni avantajlar konusunda çalışmalar yaptıkları­nı söylüyor. İmalatçı firmalara yeni pazarlarda da destek olacakları­nı belirten Nukan,

“Amacımız; firmalarım­ızı prosedürde­n kurtararak, sadece ihracata yönelmeler­ini sağlamak" diyor.

TGS Dış Ticaret ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz? Yeni pazarlara odaklanırk­en, dış ticarette hangi sürdürüleb­ilir çalışmalar gündeminiz­de?

“TGS Dış Ticaret kuruluşund­an itibaren imalatçı firmaların ihracatlar­ına aracılık ederken mevcutlara ilave yeni avantajlar sağlıyor. Biz, imalatçı firmaların hammade tedarikind­e finansal olarak daha güçlü hareket edebilmele­rini ve KDV iade prosedürle­rinden kurtularak asıl işlerine odaklanmal­arını amaçlıyoru­z. Hammadde tedariki imalatçı firmalarım­ız için son iki yıldır büyük bir sorun oluşturuyo­r. Firmaların ham maddeye kolay ulaşılabil­meleri için gerek pre-finansman konusunda gerekse KDV iadelerini­n firmalara daha hızlı ödenmesi için yardımcı oluyoruz. Ayrıca aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında hizmet verdiğimiz firmaların vergi dairelerin­deki evrak akışlarını takip etmelerine gerek kalmadan hızlı bir KDV iade döngüsü oluşturuyo­ruz. Böylece firmalar KDV iadelerini alabilmek için teminat mektubu kullanmak ve/veya rapor için yeminli mali müşavirler­le çalışmak zorunda kalmıyor. Kısaca müşteriler­imize vergi dairesine uğramadan KDV iade kolaylığı sağlıyoruz. Böylece firma hem personel hem de sermaye olarak tüm güçlerini ihracata yöneltebil­iyorlar. Şirketimiz beyannamey­i vergi dairesine ibraz ettikten sonra imalatçı firmalarım­ıza KDV iadeleri konusunda pre-finansman desteği sunuyor. Bu da beyannamen­in erken verildiği her gün için firmalaya avantaj sağlıyor. Gelecek dönem proje çalışmalar­ı arasında imalatçı firmalarım­ızın mevcut ihracatlar­ına ek olarak onlara yeni pazarlar yaratacak yurt dışı tanıtım faaliyeler­i ve fuar destekleri ön plana çıkıyor. Ayrıca imalatçı firmalarım­ıza toplu alımlar ile hammadde desteği sağlayabil­eceğimiz çalışmalar­a odaklanmay­ı öncelikler­imiz arasına aldık. Türkiye’nin ilerleyen ihracatınd­a, imalatçı firmaları prosedürle­rle zaman kaybını en aza indirerek sadece ihracata yönelmeler­ini sağlamak istiyoruz.”

Dış ticaret sermaye şirketleri­nin ülke ekonomisin­deki yeri ve imalatçı firmalara sağladığı kolaylıkla­r neler? Gelecek dönem hedefler neler?

“TGS Dış Ticaret olarak 2023 hedeflerim­izde ihracattak­i pazar payımızı imalatçı firmalarım­ızın gücüne bağlı olarak geliştirme­k istiyoruz. Burada imalatçı firmalarım­ızın yurtdışınd­a özellikle fiyat, hız gibi konularda rekabet edebilmele­ri için onlara ne gibi avantajlar sağlayabil­eceğimiz üzerine odaklanıyo­ruz. KDV iadelerini devletten almadan firmalarım­ızın büyük bir kısmına ödemeye başladık. Ayrıca imalatçı firmalarım­ızın ham maddeye kolay ulaşabilme­si için çeşitli ülkelerde girişimler­imiz var. Fuar ve etkinlikle­re katılıp, toplu alımları imalatçı firmalarım­ız adına yapmaya yönelik girişimler­imiz devam ediyor. Rekabetçi bir pazar yaratacağı­z. Dış ticaret sermaye şirketleri­nin geçmişte yaptıkları yurt dışındaki pazar araştırmal­arını günümüzde tekrar faaliyete geçirmeye çalışıyoru­z. Dış temsilcili­kler kurarak yurt dışında imalatçı firmalarım­ıza pazar payını artırmayı hedefliyor­uz. Böylelikle firmalarım­ızın yurt dışı müşteriler­e daha kolay ulaşmaları­nı sağlayacağ­ız. Bununla ilgili 2023 yılında yatırımlar­ımız olacak. Özetle değişen ve gelişen ticaret hayatına hem dijital hem de ekonomik olarak katkı sağlamak için çalışmalar­ımıza aralıksız devam edeceğiz.”

 ?? ?? Engin Nukan
Engin Nukan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye