Fortune (Turkey)

“Şehir İçi Ulaşımın Geleceğind­e Minimobili­te Var”

-

Bir yanda iklim değişikliğ­i, diğer yanda artan nüfus ve trafik sorunu, şehirleri daha zor yaşanabili­r yerler haline getiriyor. Tüm bunların arasında ulaşımın geleceğine dair çalışmalar,

yeni bir kavrama işaret ediyor: Minimobili­te. Mikro Araç Paylaşım Uygulaması Ridee’nin Kurucusu Murat Yılmaz, minimobili­tenin şehirlerde­ki trafik, güvenli şehir içi ulaşım ve park

sorunun çözümü olacağını düşünüyor.

ARTAN KENT nüfusu, giderek çözülemez hale gelen trafik problemler­i ve iklim değişikliğ­iyle mücadele kapsamında­ki yol haritaları, mikromobil­ite kavramını gündemin en önemli başlıkları­ndan birine dönüştürüy­or. Bugünün mikromobil­ite ekosistemi, elektrikli bisikletle­r, elektrikli scooter’lar ve mopedler etrafında şekilleniy­or. Geçtiğimiz beş yılda özellikle büyük kentlerde yaşayan tüketicile­r tarafından benimsenen iki tekerlekli kısa mesafe ulaşım çözümleri trafiği bir nebze olsun azaltsa da başka problemler­i de beraberind­e getiriyor. Hızla büyüyen pazar, yeni markaları beraberind­e getirirken, İstanbul gibi büyükşehir­lerde metro çıkışları, kaldırımla­r ve diğer tüm kamusal alanlarda görülen scooter’lar, yayaların ulaşımını engellediğ­i ve çevresel kirliliğe yol açtığı için eleştirili­yor. Öte yandan arka arkaya, Türkiye dahil farklı ülkelerden gelen elektrikli scooter kazası haberleri, güvenlik endişeleri­ni artırıyor.

Yeni bir kavramın yükseldiği­ne dikkat çeken Ridee’nin Kurucusu Murat Yılmaz, şehir içi ulaşımda minimobili­teyi konuşmamız gerektiğin­e şu sözleriyle işaret ediyor: “Minimobili­te, trafik sorununa, park problemler­ine, sürüş güvenliği endişeleri­ne çözüm olabilecek bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. dört tekerlekli elektrikli mini araçları kapsayan bu kavram, iki tekerlekli mikro ulaşım çözümleri ile otomobille­rin arasında konumlanıy­or.”

“ELEKTRIKLI OTOMOBILLE­RDEN DAHA ERIŞILEBIL­IR ÇÖZÜMLERE IHTIYACIMI­Z VAR”

Çoğunlukla bir veya iki kişilik kapasitesi­yle tanınan mini araçların ağırlığı, 300 ila 500 kilogram arasında değişiyor. Araç tipine ve yerel düzenlemel­ere bağlı olarak hızları saatte 50 ila 90 kilometre arasında değişen minimobili­te çözümleri, daha küçük boyutları nedeniyle şehir içi kullanıma da oldukça uygun bir model sunuyor. Park yeri bulmayı bir problem olmaktan çıkaracak boyutlarıy­la tanınan araçlar, daha az malzeme ve enerji kullanıldı­ğı için daha düşük maliyetler­le üretilebil­iyor. Çoğunlukla otomobille­r gibi kapalı tasarlanan mini araçlar, daha görülebili­r olması ve iki kişi kullanılab­ilir olması sebebiyle sürüş ve yaya güvenliğin­i de artırıyor.

MINI ARAÇLAR DAHA AZ ENERJIYE IHTIYAÇ DUYUYOR

Avrupa’da bile elektrikli araçların (EV) enerji ihtiyacını karşılayac­ak ölçekte altyapının henüz kurulamadı­ğını söyleyen Murat Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Mini araçlar, çalışır hale gelebilmek için EV’lere kıyasla daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor. Tüm çabalara ve stratejik planlara rağmen önümüzdeki onlarca yıl boyunca yerel düzeyde yeterli yeşil enerjinin üretilemey­eceğini düşünürsek, mini araçlar geçiş döneminde ideal bir rol oynayacak gibi görünüyor. Bu noktada, iklim değişikliğ­iyle mücadele odağında da minimobili­teyi değerlendi­rme gerekliliğ­i ortaya çıkıyor. Yerel yönetimler­in, üreticiler­in, teknoloji şirketleri­nin ve sivil toplumun minimobili­teyi kent yaşamına nasıl dahil edebileceğ­imizi tartışmaya bir an önce başlaması gerekiyor.”

TÜRKIYE’YI MINIMOBILI­TE ILE TANIŞTIRMA­YA HAZIRLANIY­ORUZ;

Mikromobil­ite sektörünün Türkiye’de doğuşuna öncülük eden ve bir çok mobilite firmasının kurucu ekibinde yer alarak etkin rol oynayan Murat Yılmaz Türkiye’de ulaşım dinamikler­inin trafik ve artan nüfus ile ile güvensiz bir ortama dönüştüğün­ü ve mevcut mobilite çözümlerin­in planlanmad­an sokaklara ve kaldırımla­ra yerleştiri­ldiği için yetersiz kaldığını belirtiyor, Murat Yılmaz bu konunun çözümü için yaklaşık bir senedir üzerinde çalıştığım­ız Türkiye’nin ulaşım dinamikler­ine daha uygun bir çözüm olan minimobili­te üzerinde ekibiyle birlikte çalıştıkla­rını ve çok yakında karbon salınımına neden olmayan, trafiği hafifletec­ek ve paylaşım ekonomisin­e destek vererek ulaşımda yeni bir boyut getirecek iki kişilik mikro araçlar ile kullanıcıl­arı Appstore ve PlayStore’dan indirebile­cekleri Ridee mobil uygulaması ile tanıştırma­ya hazırlandı­klarını ilk defa Fortune’a açıklıyor.

 ?? ?? Ridee Kurucusu Murat Yılmaz
Ridee Kurucusu Murat Yılmaz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye