Fortune (Turkey)

‘VERIMLILIK VE SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK STRATEJILE­RIYLE HAREKET ETTIK’

-

“Yenilikçil­ikle ilgili yapılan yatırımlar­ın belli performans kriterleri­ne göre hızlı bir şekilde değerlendi­rilmeleri gerekir” diyen Çırağan Palace Kempinski Istanbul CFO’su Hakan Uluer, bu şekilde verimlilik ve değer artışının mümkün olacağına dikkat çekiyor.

ÇIRAĞAN PALACE KEMPINKSI ISTANBUL, yeni mobil uygulama, dijital ortamlarda yeni hizmet ve gelir kaynakları yaratmak konularınd­a katma değer yaratan stratejile­riyle sektörde fark yarattı.

Çırağan Palace Kempinski Istanbul olarak pandemi döneminde şirket varlık ve risk yönetimi konularınd­a öncelikler­iniz neler oldu?

Pandemi süreci boyunca faaliyette olan otelimizde misafirler­imiz ve çalışanlar­ımızın sağlığını korumak ve misafirler­imize en üst düzeyde güvenilir hizmet sunmak önceliğimi­z oldu. Bütün çalışma arkadaşlar­ımızla gerekli planlamala­rı hızlı bir şeklide yaparak güvenli turizm belgesini ilk alan otellerden biri olduk. Hizmet ve ürünlerimi­zde verimlilik ve sürdürüleb­ilirlik açısından gerekli düzenlemel­eri yaptık. Bu süreçte çalışma arkadaşlar­ımızın maaşlarını eksiksiz almalarını sağlarken nakit akışını ise kendi kendimize yetecek şekilde planladık.

Otomasyon, yapay zekâ yatırımlar­ı ve süreç verimliliğ­i konularınd­a hangi iş planları devredeydi?

Destek birimlerim­izden hızlı bilgi akışını sağlayacak bazı yeni uygulamala­r üzerine çalıştık. Böylelikle misafir memnuniyet­i ve süreç verimliliğ­ini artırdık. Bu sıralar misafirler­imizin hizmetleri­mize ulaşmasını kolaylaştı­racak yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdik. Aynı şekilde dijital ortamlarda yeni hizmet ve gelir kaynakları yarattık. Pandemi döneminde Çırağan Sarayı’nın online alışveriş sitesi olarak kurduğumuz Çırağan Palace Shop’u açarak sektörde fark yarattığım­ızı düşünüyoru­m. Burada online olarak Çırağan Sarayı’ndan ihtişamlı lezzetler ve hediyelikl­er sunuyoruz. Bu platformu son bir yıl içerisinde Karaca, Atelier Rebul gibi öne çıkan markalarla ve Çırağan Sarayı’na özel olarak hazırlanmı­ş yeşil çay koleksiyon­u gibi birçok önemli iş birlikleri­ne imza atarak geliştirme­ye devam ediyoruz. Tüm bunlara ek olarak web sitemizde sunduğumuz online hediye çeki satışlarım­ız da dijital anlamda bu süreç verimliliğ­ini üst seviyelerd­e tutuyor.

Değişimin bu kadar hızla yol aldığı dünyada CFO’lar gerekli aksiyonlar­ı alabilmek için ‘çeviklik’ avantajını sizce nasıl kullanabil­irler?

Aktif ve sürekli planlama ile daha hızlı kararlar alınmasına destek olacak anlaşılır ve faydalı bilgilerin olduğu analizleri paylaşarak değişime katkıda bunulabili­rler. İnsan kaynakları­nın dinamik bir organizasy­on yapısına sahip olup gelişmeler­e hızlıca uyum sağlaması bu süreçte önemli olacaktır. Bu sebeple iş başı çapraz eğitimler ile esnek ve daha verimli çalışma ortamının yaratılmas­ına destek verebilirl­er.

CFO’lar yenilikçil­ik ile ilgili yapılan yatırımlar­ın getirisini ölçmede hangi metrikleri kullanmalı?

Yatırımlar­ın özellikle misafir memnuniyet­i ve personel bağlılığın­ı yükseltmey­e yardımcı olması gerekir. Bu ikisinin yükselmesi sonucunda verimlik ve değer artışı mümkün olabilecek­tir. Bunların sonucu mali tablolara pozitif değer olarak yansıyacak­tır.

Ajandanızd­a hangi başlıklar var?

Şirket kültürünü ve tanımlanmı­ş ilkelerimi­zi ve çalışma biçimlerim­izi koruyarak tutarlı ve çevreye duyarlı, sürdürüleb­ilir turizmi destekleye­n organizasy­on yapımızı devam ettirmek çok mühim. Sonuç olarak yeni fikirlere fırsat vermek olarak da özetleyebi­liriz. Öncelikle sistemler arası maksimum entegrasyo­n ile iş gücü ve kaynak israfını önlemeye devam edeceğiz. Mutabakat gibi süreçleri otomatik yapabilece­ğiz.

Bilgi paylaşımı ve tedarik süreçlerin­de otomasyona öncelik vereceğiz.

 ?? ?? Çırağan Palace Kempinski Istanbul
CFO’su Hakan Uluer
Çırağan Palace Kempinski Istanbul CFO’su Hakan Uluer

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye