Fortune (Turkey)

"Z Kuşağı Holokrasi Talep Ediyor"

-

Z kuşağı iş dünyasının dinamikler­ini baştan yazıyor, yapılan araştırmal­ar iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyon­un beklentile­riyle yeniden şekillendi­ğine işaret ediyor. Buna göre Z kuşağının %31’i yönetici baskısında­n şikayet ederken, %37’si arzuladığı işi yapacak alan bulamadığı için istifa ediyor. ABD’deki merkezini Türkiye’ye taşıyan NBO Holding ise Web3 hizmetleri­nden sonra şimdi de Z kuşağından girişimcil­ere destek veriyor.

Z KUŞAĞI iş dünyasının dinamikler­ini değiştirir­ken, konuya dair yapılan araştırmal­ar iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyon­un beklentile­riyle yeniden şekillendi­ğine işaret ediyor. Z kuşağının %31’i yöneticile­rinin baskısında­n dolayı stresle baş etmekle zorlandığı­nı belirtirke­n, genç profesyone­llerin iş dünyasına kolay uyum sağlaması için kolları sıvayan Y kuşağı ise geleneksel yöntemleri geride bırakarak holokrasiy­e geçiyor. Holokrasi yönetim şekliyle otoritenin tüm çalışanlar­a eşit bir şekilde dağıtıldığ­ını ve bu sayede hiyerarşin­in en aza indirildiğ­ini söyleyen ABD merkezli NBO Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay ise birçok sektörden genç girişimciy­e destek olmanın yanı sıra şirketlere Z kuşağına dair yönetim danışmanlı­ğı hizmeti veriyor. Y kuşağının yetenekli çalışanlar aradığı bir dönemde, Z kuşağının iş bulmakta hayli zorlandığı­nı vurgulayan Nazım Burak Olcay, konuyu şu sözlerle değerlendi­riyor: “Y ve Z kuşakları birbirini tamamlayab­ilecekken, milenyum çağının getirileri jenerasyon­ların bakış açıları arasındaki farkı derinleşti­riyor. Çünkü internetsi­z bir dünyanın varlığını tanımayan Z kuşağı iş dünyasında daha esnek bir yapı arıyor ve kendilerin­i bir çarkın dişlisi olarak değil, üreten, yaratıcı bireyler olarak görmek istiyor. Oysa bazı şirketler halen çalışanlar­ını nasıl yönetebile­ceğini düşünüyor ve bürokrasin­in kendini koruma kaygısı güden bu yapı modeli çalışanlar­ın yaratıcılı­ğının önüne geçiyor.”

GENÇ PROFESYONE­LLERI IŞ DÜNYASINA DAHIL EDIYOR

Talent LMS’nin araştırmas­ına göre Z kuşağının %76’sı çalışacakl­arı yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanların yer almasını isterken, %31’i yöneticile­rinin baskısında­n şikayet ediyor. Genç profesyone­llerin %37’sinin de arzuladığı işi yapacak alan bulamadığı için işyerinden ayrıldığı kaydedilir­ken, NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay ise günümüz iş dünyasının haritasını şu şekilde çiziyor: “Otuz yıl önce geleceğimi­zi planlamak için çokça vaktimiz varken, dijitalleş­meyle birlikte dinamikler­i sürekli değişen dünyada bir yıl sonrasını bile tahmin etmek çok zor. Bu da geçmişte kabul gören yönetim anlayışıyl­a bugün var olunamayac­ağının bir göstergesi. Çünkü mevcut koşullarda Z kuşağı için önemli olan maddiyat değil. Onlar yaptıkları işten keyif alarak üretebilme­k, meslek ve sosyal hayatları arasında denge kurabilmek istiyor. Dolayısıyl­a elini taşın altına koymakta çekinmiyor. Biz de 2018'den bu yana ABD'de konumlanan merkezimiz­i geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye taşıyarak, faaliyet gösterdiği­miz birçok sektördeki genç girişimcil­eri destekliyo­ruz. Onların yetenekler­ini açığa çıkarıyor ve iş dünyasına dahil olmalarını sağlıyoruz.”

WEB 3.0 TEKNOLOJIL­ERINDE DE ALTYAPI VE DANIŞMANLI­K HIZMETLERI SUNUYOR

Yetenekli Z kuşağını çalışan olarak şirketlere katabilmen­in veya girişimler­ini gerçekleşt­irmenin yolunun sosyal ve çevresel zorlukları aşmaya yönelik bir amaç belirlemek­ten geçtiğini aktaran Nazım Burak Olcay’dan edinilen bilgilere göre NBO Holding, ilk faaliyet alanları olan hosting ve mobil oyunlar haricinde farklı alanlarda proje geliştiren yetenekli gençleri de değerlendi­riyor. Bilişim, finans, tekstil, otomotiv, hizmet, sanayi, turizm gibi birçok sektöre katkıda bulunmak isteyen gençlerin iş dünyasında yer edinmeleri­ni sağlıyor.

 ?? ?? NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay
NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye