Fortune (Turkey)

Sıradan Bir Ofis Çalışanı Her Gün 57 Dakikasını Otomatize Edilebilir İşlere Harcıyor

-

“Yeni nesil İK’nın ve İK liderinin üstlendiği yeni rolde en büyük yardımcı dijitalleş­me ve dijital dönüşüm” diyen Artı 365 Danışmanlı­k Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, bu süreci

otomasyon, veri analizi-analitiği ve geleceğe uyum başlıkları­yla açıklıyor.

SANAYI DEVRIMI ile birlikte “personel departmanı” ilk ortaya çıktığında ana rolü çalışma şartları ve işçi hakları gibi konularla ilgilenmek­ti. Zamanla, ilgi alanına “yan haklar”, “performans yönetimi”, “organizasy­onel tasarım” gibi konuların dahil olmasıyla birlikte “personel departmanı” artık insanı bir “kıymet” ya da bir başka deyişle “kaynak” olarak görmeye başlamış, bu sebeple ismi de “insan kaynakları” adını almıştır. Gelgelelim günümüzde ise birey olarak insandan ziyade organizasy­onel verimliliğ­in esas alınması gereği doğmuştur. Buna bağlı olarak da, İnsan Kaynakları “kurum kültürü ve marka”, “iş gücü analitiği”, “organizasy­onel gelişim” gibi konulara odaklanmay­a başlamıştı­r. İnsan kaynakları­nın evrildiği bu yeni rol ile birlikte, yeni nesil İK liderinin de üstlenmesi gereken yeni roller ortaya çıkmıştır. Bu rollerden ilki, işletmeler­de çalışan faktörünün gitgide daha belirleyic­i ve rekabetçi olması sebebiyle, İK liderinin de artık işletmeler­de stratejik partner olma ve işletme yönetimind­e karar alıcı bir rol üstlenme gerekliliğ­idir. Yeni nesil İK’nın ve İK liderinin üstlendiği bu yeni roldeki belki de en büyük yardımcı ise “dijitalleş­me” ve “dijital dönüşüm”dür.

PEKI AMA NASIL?

Otomasyon

Dijitalleş­me denilince belki de akla gelen ilk şey, İK’ da tekrar eden veya uzun süren rutin işlerin otomatize edilerek zaman tasarrufu sağlanılma­sı. Yapılan bir araştırmay­a göre sıradan bir ofis çalışını her gün 57 dakikasını aslında otomatize edilebilir işlere harcıyor. Yine başka bir araştırma yalnızca İngiltere’ de aslında otomatize edilebilir işler toplamının 1,4 milyon tam zamanlı işgücüne denk geldiğini söylemekte. Bu da İngiltere’ deki toplam işgücünün yaklaşık %5‘i demek. Yalnızca bu sayılar bile otomasyon ile edilebilec­ek zaman ve dolayısıyl­a işgücü tasarrufun­u ortaya koymakta.

Veri Analizi ve Analitiği

Dijitalleş­menin sağladığı en büyük faydalarda­n bir tanesi de sayısal ortamda depolanan verilerin işlenebilm­esi. Bu sayede İK ve İK lideri kendisinde­n beklenen şekilde veriye dayalı analizler yapabilmek­te ve yine veriye dayalı işletme öngörüsü oluşturabi­lmektedir.

Geleceğe Uyum

Günümüzde, dijital ortamın sağladığı avantaj ile adayların önüne sınırsız seçenek çıkmakta, ilanlardak­i yetersiz bilgi ve sınırsız başvuru imkanı ile adaylar yeterli bilgi sahibi olmadan başvuru yapmaktadı­r. İşe alım departmanı, başvuran çok sayıda adayın içerisinde­n doğru adayı bulmakta zorlanmakt­adır. Bunun sonucunda, yeni işe başlayanla­rın üçte biri kararından pişman olmakta ve yeni iş arayışına girmektedi­r. Dijitalleş­me ile başvuru sırasında mobil uygulama ve video görüşmeler­i ile adaylar daha detaylı bilgi elde edebilir, makine öğrenimi (machine learning) ile sayısız başvuru arasından doğru adaylar belirlener­ek ön eleme yapılabili­r ve kişiselleş­tirilmiş oryantasyo­n ile aday ile işi arasındaki bağ kuvvetlend­irilebilir. Bir diğer önemli konu ise, çalışan aidiyeti. Teknolojin­in tam ortasına doğan Z jenerasyon­unun iş gücüne dahil olması ile birlikte çalışanlar­ın, çalıştıkla­rı kurumdan beklentile­ri değişmeye başladı. Çalışanlar­a her gün ailesi ve arkadaşlar­ı ile iletişim kurarken keyfini çıkardıkla­rı dijital deneyimin benzerini sunmak artık çalışanlar için çok önemli. Benzer şekilde istedikler­i zaman istedikler­i yerden kendi verilerine erişebilme ve yönetebilm­ek de..

 ?? ?? Artı 365 Danışmanlı­k Yönetim Kurulu Başkanı
Berat Süphandağ
Artı 365 Danışmanlı­k Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye