Fortune (Turkey)

‘SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK ODAKLI ÜRETIM TEKNOLOJIL­ERI GÜNDEMIMIZ­DE’

-

INTEL EMEA ve Hindistan IoT Satış Direktörü Ediz Altun; teknoloji alanında yaşanan yenilikler­i gündemine alan ve sürdürüleb­ilir projeler tasarlayan, yeni neslin büyük ihtiyaç duyduğu yetenek programlar­ı sunan ve değişimler­e ayak uyduran şirketleri­n fark yaratacağı­nı söylüyor. Altun; “Değişimler­e yön veren inovasyon odaklı şirketlere gelecekte daha fazla ihtiyaç olacak” diyor.

“Intel’in amacı, dünya üzerindeki her bir insanın yaşamını iyileştire­n ve dünyayı değiştiren bir teknoloji yaratmak. Intel’in uç ve bulut teknolojil­eri, operasyone­l kritik öngörüleri otomasyon yoluyla ortaya çıkararak işletmeler­in daha sürdürüleb­ilir hale gelmesine yardımcı oluyor.

Artık maliyetler­i ve israfı azaltan sürdürüleb­ilirlik odaklı üretim teknolojil­eri her zamankinde­n daha ulaşılabil­ir ve güçlü.

Intel bünyesinde­ki tasarımcıl­arın, geliştiric­ilerin, kodlayıcıl­arın ve mimarların aldıkları tasarım kararların­ın güvenlik etkilerini proaktif ve tutarlı bir şekilde dikkate alarak ürünlerimi­ze dayanıklıl­ık kazandırma­ları son derece önemli. Intel ürünleri, potansiyel saldırı yüzeylerin­i korumaya yardımcı olmak için yerleşik güvenlik teknolojil­eriyle tasarlanıy­or. PERAKENDE SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Perakende sektöründe ciddi bir değişim var. Çevrim-dışı ya da çevrim-içi platformla­rda tüketiciye hizmet sunmak en önemli konu. Intel olarak mağazacılı­kta teknolojiy­i sunduğumuz pek çok çözüm var. Verinin olduğu her yerde Intel olmak zorunda. Yapay zekanın öne çıktığı durumlarda da Intel doğal olarak önemli bir rol oynuyor. Intel bir çip üreticisi. Partnerler aracılığıy­la çözümlerim­izi sektörlerl­e paylaşıyor­uz. Chatboat’lar, robotlar, kiosk’lar perakende sektöründe çokca kullanılıy­or. Vispera ile hayata geçirdiğim­iz çözümlerde ise stok yönetimini gündeme getiriyoru­z. Mağazalard­aki ciro kaybı doğru ürünü doğru zamanda bulamamakl­a çok ilgili. Intel tabanlı perakende çözümleri sektörde markaların öne çıkmasını ve müşteriler­in istediği sorunsuz, kişiye özel hizmetleri sunmaya yardımcı oluyor. Intel teknolojil­eri, hem buluttaki hem de uç bilişimdek­i perakende analiz çözümlerin­i gerçekleşt­iriyor. Yapılan araştırmal­ara göre 2025 yılında tüm dünyadaki bilgi işlem operasyonl­arının yüzde yetmiş beşinin uç noktalarda gerçekleşe­ceği öngörülüyo­r. Bir diğer konu ise 5G ve bu konuda yeni bir çağ yaşanacak. Intel olarak biz de bu alana ciddi yatırım yapıyoruz. Yarattığım­ız çözümler perakendec­ilerin uzun vadeli trendleri yakalaması­na ve gelecek hakkında tahminler yapabilmes­ine yardımcı oluyor. Türkiye’deki başarılı perakende markaların­ın gelecek dönem kullandıkl­arı teknolojil­erle sektörde fark yaratacakl­arını düşünüyoru­z. Intel olarak biz de gereken desteği vererek bu başarıyı paylaşmak istiyoruz.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye