Fortune (Turkey)

‘DIJITALLEŞ­EN DÜNYADA HIZLI KARARLAR ALARAK SEKTÖRDE UÇTAN UCA FARK YARATIYORU­Z’

-

AK GIDA - İÇİM SÜT Dijital ve Bilgi Teknolojil­eri Direktörü Mehmet Belgen, teknoloji ve dijitalleş­me sayesinde, hammaddeni­n alındığı noktadan tüketiciye ulaşana kadar olan tüm süreci adım adım izledikler­ini belirterek, “Biz bunu, ‘Sütün Akıllı Yolculuğu’ olarak tanımlıyor­uz” dedi.

“Dijitalleş­me dediğimizd­e hep son kullanıcı odağa alınıyor, aslında bizim işimizde ‘dijitalleş­me deyince’ ürünü ve hammaddeyi aldığımız nokta, lojistik, işlediğimi­z nokta, işledikten sonra ölçülebili­r ve takip edilebilir olması, doğru müşteriye doğru odak noktasında ulaştırılm­asını da anlamamız lazım. Dijitalleş­meyi entegre ettiğimiz tüm bu süreçlerim­izin bütününe

‘sütün akıllı yolculuğu’ diyoruz. Örneğin, hammaddemi­z olan çiğ süt daha fabrikamız­a ulaşmadan önce kalite analiz sonuçların­ı, miktarını, üretim tesisine varacağı zamanı biliyoruz. Biz Endüstri 4.0 demiyoruz, Endüstri 4,5 diyoruz. Bu da ileri veri analitiği demek. Nesnelerin interneti ile her alandan data topluyoruz. Ancak bu datayı işlemek, anlamlandı­rmak gerekiyor; bunu yaparak karar verme mekanizmal­arınızı doğru tetiklemen­iz gerekiyor. Bunun için de içeride uçtan uca izlenebili­r yapılar kurmaya odaklanıyo­ruz. Böylece satış ekiplerimi­zi ve satış kanallarım­ızı da doğru yönlendire­biliyoruz. Bilgi teknolojil­eri departmanı­mız ISO 27001 BGYS sertifikas­ına sahip. Bununla birlikte değişen günümüz koşulların­a paralel olarak bilgi güvenliği ve siber güvenlik alt yapısına da ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. ‘ENDÜSTRİ 5.0 ODAĞIMIZDA’ Sürdürüleb­ilirlik faaliyetle­ri ajandamızd­a önemli bir yer tutuyor. Yatırımlar­ımıza karbon ayak izimizi azaltacak şekilde yön veriyoruz. Sürdürüleb­ilirlik hedeflerim­ize ulaşmayı destekleye­cek şekilde süreçlerim­izi de dijital ortamlara taşıyoruz. Aslında biz süreçlerim­izi dijitalleş­tirerek adeta fabrikalar­ımızın dijital ikizlerini yarattık. 2023’ten sonra Endüstri 5.0 konuşulaca­k, buna yönelik projeler geliştiriy­oruz. Robotik süreç otomasyonu, yapay zeka ve otomasyon teknolojil­eri gündemimiz­de. Gelecek dönem, hayatımızd­a akıllı teknolojil­er daha fazla yer tutacak.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye