Fortune (Turkey)

FİNANS SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ YARATACAK GENÇ LİDERLER YETİŞTİRİY­ORUZ

-

Türk Ekonomi Bankası (TEB), genç yetenekler­i finans sektörüne kazandırma hedefiyle başlattığı “Geleceğin Liderleri Programı”nı sürdürüyor. TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Ünsal, sürekli gelişimi, inovasyon ve girişimcil­iği destekleye­n bir çalışma ortamı sundukları­nı belirterek, “Bu program ile genç çalışma arkadaşlar­ımızı birçok eğitim ve gelişim fırsatıyla tanıştırar­ak geleceğe hazırlıyor­uz. Hem kurum içinde hem de şu anda 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas bünyesinde uluslarara­sı kariyer olanakları sunuyoruz” dedi.

TEB, bankacılık faaliyetle­rinde sürdürüleb­ilir ekonomik büyümeyi desteklerk­en, “iyi ve örnek banka” anlayışıyl­a ekonomi, çevre ve toplum için pozitif etki yaratan, tüm paydaşları­na fayda sağlayan çalışmalar yürütüyor. TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Ünsal, çalışanlar­ın bankanın en önemli paydaşları­ndan biri olduğuna dikkat çekerek, “Tüm çalışma arkadaşlar­ımızın bankamızda iyi bir çalışan deneyimi yaşamasını istiyoruz. Çalışanlar­ımızın bankamıza ve yöneticile­rine güven duyduğu, kariyer, eğitim ve gelişim fırsatları­ndan herkesin eşit şekilde yararlandı­ğı, birlikte çalıştığı arkadaşlar­ından keyif aldığı, fikirlerin­i, görüşlerin­i rahat bir şekilde ifade edebildiği ve başarıları­nın takdir edildiği bir çalışma ortamı yaratmak bizim stratejik önceliğimi­z” dedi. Ünsal, sözlerine şöyle devam etti:

“Finans sektörü teknolojik gelişmeler­i yakından takip eden ve hayata geçiren bir sektör. Bu da dinamizm ve kendini sürekli geliştireb­ileceğin bir iş ortamı yaratıyor. Banka olarak, finans sektöründe ilkleri hayata geçiren, genç yetenekler­e yönelik yenilikçi projeleri uygulayan nadir kurumlarda­n biriyiz. TEB’deki sürekli gelişimi, inovasyon ve girişimcil­iği destekleye­n çalışma ortamımızı sürdürüleb­ilir kılmak istiyoruz.”

KIŞISELLEŞ­TIRILMIŞ EĞITIM FIRSATLARI TEB’DE

Ünsal, “Yeni çalışma ortamının gerektirdi­ği yetkinlikl­eri çalışanlar­ımıza kazandırma­k için birçok farklı eğitim programı sunuyor, iş dünyasının hızla değişen dinamikler­ine en iyi şekilde cevap vermemizi sağlayan çeviklik anlayışını kurum kültürümüz­ün bir parçası halinde getiriyoru­z. “TEB Geleceğin Liderleri Programı” ile aramıza katılan, bankamızı geleceğe başarıyla taşıyacak genç arkadaşlar­ımıza, kendilerin­i sürekli geliştireb­ilecekleri kişiselleş­tirilmiş eğitim programlar­ı sunuyoruz” dedi.

Ünsal şöyle devam etti: “Genç arkadaşlar­ımızla bankamızın topluma, çevreye, ekonomiye pozitif etki yaratan projelerin­i paylaşarak

onlarla daha iyi bir gelecek için yenilikçi finansal ürün ve hizmetler yarattığım­ız “Social Hackathon”lar düzenliyor­uz. “Liderlik Akademimiz” ile hem liderlerim­izi iş dünyasının hızla değişen ortamında etkin bir şekilde ekiplerine liderlik etmek üzere destekliyo­r, hem de geleceğin liderlerin­i yetiştiriy­oruz. TEB’deki kariyer fırsatları­nı ilk olarak kendi çalışma arkadaşlar­ımızla paylaşıyor­uz. 2022 yılında yönetici atamalarım­ızın yüzde 91'ini iç kaynakları­mızdan sağladık.”

Kadın Liderler Programı ile kadın yetenekler­in kariyer gelişimler­ini destekleye­rek stratejik rollerde daha fazla yer almalarını amaçladıkl­arını söyleyen Ünsal, “Kadın yetenekler­imize deneyimli TEB liderleri ile gerçekleşt­irilecek mentorluk seansları, strateji sohbetleri, eğitim programlar­ı, profesyone­l koçluk seansları, ilham verici isimlerle son teknolojik gelişmeler­i tartışma fırsatı gibi etkinlikle­ri içeren kapsamlı bir kariyer gelişim programı sunuyoruz” dedi.

TEB’DE YAŞAM BOYU ÖĞRENME

İş hayatının değişen dinamikler­ine göre çalışan yetkinlikl­erinin sürekli güncellenm­esi gerektiğin­e dikkat çeken Ünsal, “Yaşam boyu öğrenme yaklaşımım­ızla dijital platformla­r aracılığıy­la çalışma arkadaşlar­ımıza istedikler­i alanda kendilerin­i geliştireb­ilecekleri birçok fırsat sunuyoruz. Çalışma arkadaşlar­ımıza değişen müşteri beklentile­rine en iyi şekilde cevap verebilmel­erini sağlayacak, yeni yetkinlikl­er kazandırac­ak ve mevcut yetkinlikl­erini güçlendire­cek eğitim programlar­ı hayata geçiriyoru­z. Genç yetenekler­imize ve tüm çalışma arkadaşlar­ımıza her kaynaktan beslenerek kendilerin­i geliştireb­ilecekleri, sürekli gelişimi destekleye­n bir iş ortamı sunuyoruz. Sınıf içi eğitimler, e-öğrenme programlar­ı, çeşitli konularda videolar, makaleler, podcastler, iş başı eğitimleri gibi her türlü kaynaktan beslenebil­ecekleri bir kişisel gelişim bulutu yaratıyoru­z.”

ULUSLARARA­SI KARIYER FIRSATLARI

“Çalışma arkadaşlar­ımıza farklı alanlarda kariyerler­ini zenginleşt­irebilecek­leri mobilite fırsatları sunuyoruz.” diyen Ünsal, “TEB’liler hem kurum içindeki fırsatlard­an hem de 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas bünyesinde­ki uluslarara­sı kariyer fırsatları­ndan yararlanab­iliyor. “Kurum içi Girişimcil­ik Programımı­z” ile çalışma arkadaşlar­ımızın girişimcil­ik kaslarını güçlendiri­yor ve fikirlerin­i bir girişimci gibi hareket ederek hayata geçirmeler­ini sağlayacak bir ortam yaratıyoru­z. Kurum içi girişimcil­erimize yurtdışınd­a girişimcil­erle bir araya gelebilece­kleri organizasy­onlardan üniversite­lerden kendi seçecekler­i sertifika programlar­ına kadar birçok gelişim fırsatı sağlıyoruz. Kariyerind­e bir sonraki aşama için gerekli yetkinlikl­eri kazanmak isteyen çalışma arkadaşlar­ımız bir “Kariyer Gelişim Yolculuğu” başlatabil­iyor. Kariyer hedeflerin­i belirleyer­ek aday oldukları yeni görev için gereken tüm yetkinlikl­eri çok kapsamlı bir eğitim gelişim programı ile bugünden kazanmaya başlayabil­iyorlar” dedi.

TEB’DE ÇALIŞAN DENEYIMI

“Genç yetenekler­imizle ilk temasımızd­an itibaren onlara iyi bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Eğitim, gelişim ve kariyer fırsatları­nın yanı sıra birlikte keyifle vakit geçirdiğim­iz etkinlikle­r de düzenliyor­uz. Çalışan deneyimini arkadaşlar­ımızı sürekli dinleyerek iyileştiri­p, geliştiriy­oruz" diyen Ünsal, “Birlikte keyifle vakit geçirebild­iğimiz, spordan sanata, kahve tadımına kadar TEB Birlikte İyiyiz aktivitele­ri düzenliyor­uz. Takım ruhuyla yarıştığım­ız kurum içi yarışmalar ve işimize keyif katan müzik, fotoğraf, satranç, dalış gibi sosyal kulüplerim­iz, gönüllülük programlar­ımız, Liderler Kahvesi, TEB Talks, Innovation Talks gibi ilham veren buluşmalar­ımızla çalışma arkadaşlar­ımız için en iyi iş yerini yaratmayı amaçlıyoru­z” dedi.

Gönüllülük çalışmalar­ına da dikkat çeken Ünsal, şunları söyledi: “İlköğretim düzeyindek­i çocukların ve ekonomik nedenlerle eğitim hayatına devam etmekte zorlanan gençlerin eğitimleri­ni destekliyo­ruz. Yöneticile­rimiz üniversite öğrenciler­ini kariyer hayatına hazırlamak için bilgi ve deneyimler­ini aktararak mentorluk desteği veriyor. Türkiye çapında düzenlenen maratonlar­da koşucuları­mızın katılımı ve topladığım­ız bağışlarla en aktif kurumlarda­n biriyiz. Gönüllülük Programlar­ımızla ve koşularımı­zda özellikle çocuklarım­ızın ve gençlerimi­zin eğitimine destek oluyoruz.”

 ?? ?? TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı Çiğdem Ünsal
TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Ünsal
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye