Savaflkanl›k var ilim az, fikir yok

AFGAN‹STAN’DA RUSLARA KARfiI SAVAfiTA KANDIRILDIKLARINI SÖYLEYEN TÜRKMEN L‹DER ORAZ MUHAMMED ZAB‹T

Hurriyet - Pazar - - Front Page -

Zabit’in (en sa¤da) konu¤u olduk. Leyla ile Mecnun’un çölü Leyli’de, Türkmen eflraf›n da kat›ld›¤› bir ziyafet sofras› haz›rlanm›flt›.

◊ Özcan YÜKSEK konufltu sayfa 6-7

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.