Bulutlar› Takdir Etme Derne¤ i

ey, günefl faflistleri! Aç›k hava ba¤›ml›lar›! Size sesleniyoruz. Bundan böyle bulutlar› kötülemenize izin vermeyece¤iz. Biz bulutlar›n dünya üstündeki savunucular›y›z...” Güne bu sözlerle bafllayan, pencereden d›flar› bakt›¤›nda ya da meteoroloj

Hurriyet - Pazar - - Haber - Ezgi BAfiARAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.