Sanc›l› soru, ‹slam’› kim temsil edecek?

lman iktidar› bu sorunun yan›t›n› henüz vermifl de¤il. Onlara göre, Milli Görüfl olmaz, bu grup zaten Alman Anayasa Mahkemesi’nin gözetiminde. Müslümanlar Merkez Konseyi olmaz, çünkü Almanlara göre, o da sak›ncal›. Türkiye’nin Almanya’daki resmi kurum

Hurriyet - Pazar - - Özel -

12 Nisan’da Die Zeit gazetesinde yay›nlanan illüstrasyon. Bir caminin minaresinde Baflbakan Angela Merkel ezan okuyor, Müslümanlar› namaza de¤il, Baflbakanl›¤a davet ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.