Silah almak isteyenler antisosyal ve sald›rgan

Silah ruhsat› almak için müracaat eden kiflilerle yap›lan psikiyatrik muayene ve psikolojik testlerde, bu kiflilerde yüksek oranda “nesneye ve baflkas› yönelik sald›rganl›k ile antisosyal davran›fl” bulundu¤u belirlendi.

Hurriyet Print Edition - - Yakin Plan 7 -

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.