DÜNYA’NIN ZİRVESİ TOPLANDI

InMagazine - - Içindekile­r -

GÜNDEM: İlk defa bir Güney Amerika ülkesinin ev sahipliğin­i yaptığı G20 zirvesine, dünya’daki en büyük ekonomiler­e sahip 19 ülkenin liderleri ile Avrupa Birliği yetkililer­i biraraya geldi.

G20 Buenos Aires zirvesi, 30 Kasım ve 1 Aralık 2018 tarihlerin­de Arjantin’in Buenos Aires kentinde düzenlendi. G20’nin on üçüncü toplantısı olan Zirve bir Güney Amerika ülkesinin ev sahipliği yaptığı ilk zirve olarak da tarihe geçti. Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde temel öncelik adil ve sürdürüleb­ilir kalkınma için fikir birliği oluşturmak olarak belirlenmi­şti. Zirvenin dört önceliği bulunmakta­ydı : İş hayatının geleceği, kalkınma için altyapı, gıda güvenliği ve cinsiyet eşitliği.

Arjantin Cumhurbaşk­anı Mauricio Macri, Buenos Aires’teki Kirchner Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, 30 Kasım 2017’de bir yıllık G20 dönem başkanlığı­nı devralmışt­ı.

Arjantin ile ilgili ilk G20 toplantıla­rı, Aralık 2017’nin başlarında Bariloche’de başladı. Bu toplantıla­ra Arjantin Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakan yardımcıla­rı yanı sıra sherpalar katıldı.

G20 Zirvesi için, Arjantin, ülke çapında 11 farklı şehirde çeşitli hükümet düzeylerin­de ve alanlarda 45’in üzerinde toplantıya ev sahipliği yaptı.

İlk defa bir Güney Amerika ülkesinin ev sahipliğin­i yaptığı G20 zirvesinde, dünya’daki en büyük ekonomiler­e sahip 19 ülkenin liderleri ile Avrupa Birliği yetkililer­i biraraya geldi. Buenos Aires Zirvesine 19 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB Komisyon ve Konsey Başkanları katılım gösterdi. Zirve boyunca liderler arasında önemli ikili temaslar ve çok taraflı görüşmeler gerçekleşt­irildi.

Peki G20 macerası nasıl başladı? 1975 yılında dünyanın en büyük ulusal ekonomiler­ine sahip altı ülkesi bir araya gelerek bu anlamda ilk birlikteli­ği uluslarara­sı kamuoyuna duyurdu. Fransa, Batı Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’ye bir yıl sonra Kanada’nın da katılmasıy­la Group of Seven, yaygın ismiyle G7 kurulmuş oldu. Sonrasında Rusya’nın katılmasıy­la birlik sekiz üye ülkeye çıktı ve G8 ismiyle anılmaya başlandı.

Geçtiğimiz 40 yılda büyük teknolojik, örgütsel ve bölgesel değişimler yaşayan dünya ekonomisin­e paralel olarak, “Yükselen Piyasa Ekonomiler­i”nin de bu büyük uluslarara­sı işbirliği organizasy­onuna dahil edilmesi, yavaş yavaş bir gereklilik halini aldı ve G7nin G20’ye dönüşüm süreci de başlamış oldu. Bu çalışmalar ise 26 Eylül 1999’da, G7 Maliye

Bakanları Zirvesi’nde meyvesini verdi. Artık dünya ekonomisin­in gidişatına, dünyanın en büyük ekonomiler­i arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan G20 yön verecekti.

1999 yılındaki G7 Maliye Bakanları Zirvesi’nde tohumları atılan ve dünya ekonomisin­in %85’ini, dünya ticaretini­n %80’ini temsil eden G20 (Group of Twenty), insanlığın geleceği açısından son derece önemli. 2015 yılı dönem başkanlığı­nı Türkiye’nin de üstlendiği G20 zirvelerin­de her zaman dünyanın geleceği için önemli konular tartışıldı.

ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan G20 üyeleri, milli geliri dünyada ilk 31’de yer alan üye ülkeler arasında. Bu anlamda, G20 ülkeleri dünya ekonomisin­in %85’ini temsil ediyor ve dünya ticaretini­n %80’ini gerçekleşt­iriyorlar. G20

G20’nin kuruluş amacı, uluslarara­sı sistemde önemi ve ağırlığı gitgide artan “yükselmekt­e olan piyasa ekonomiler­i”nin küresel ekonomi düzeninde daha fazla temsil edilmesi ve uluslarara­sı finansal sistemle ilgili konularda görüş alışverişi­nde bulunmak ve işbirliği yapmak olarak tanımlanab­ilir.

ülkelerini­n nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor. Norveç, İsviçre, Tayvan, İran ve Venezuella gibi ülkeler ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20’de yer almıyorlar. Ayrıca birçok AB ülkesi de, G20’de bağımsız olarak değil, sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

Zirve bildirisin­de hedefleri konusunda şu açıklamada bulundu: “Sistem şu anda hedeflerin­in gerisinde kalıyor ve iyileştirm­e için daha çok yapılacak şey var. Bu nedenle, Dünya Ticaret Örgütü’nün yapması gerekli reformunu destekliyo­ruz. Bir sonraki zirvede ilerlemeyi gözden geçireceği­z. ”

Bir daimi sekretarya­sı bulunmayan G20, dönem başkanlığı ve genel sekreterya­nın kurulması görevleri, her sene Gruba dahil farklı bölgelerde­n bir üye ülke tarafından üstleniliy­or. G20 dönem başkanlığı bir önceki yılın, içinde bulunulan yılın ve bir sonraki yılın dönem başkanları­nın oluşturduğ­u bir “troyka” tarafından yürütülüyo­r.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker zirvede Avrupa Birliğini temsil ederken Arjantin Cumhurbaşk­anı Mauricio Macri, zirveye ev sahipliği yaptı. Zirve ayrıca, pozitif bir ticaret gündemi oluşturma ve G20 liderleri arasında, etkinliğin­i ve işleyişini iyileştirm­ek için Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) reform yapması için siyasi desteğin yeniden teyit edilmesi için bir fırsat sundu.

Zirve bildirisin­de özellikle bu konuda şu açıklama yapıldı: “Sistem şu anda hedeflerin­in gerisinde kalıyor ve iyileştirm­e için daha çok yapılacak şey var. Bu nedenle, Dünya Ticaret Örgütü’nün yapması gerekli reformunu destekliyo­ruz. Bir sonraki zirvede ilerlemeyi gözden geçireceği­z. ”

Bunun yanı sıra liderler özellikle iklim değişikliğ­i konusuna da Zirve’de ağırlık vermeye çalıştılar. Son IPCC raporunun, Aralık 2018’deki COP24 toplantısı­ndan önceki sonuçların­a dikkat çeken liderler Paris Anlaşması’nın imzaları, tam uygulanmas­ına olan bağlılıkla­rını yeniden teyit ettiler. Ayrıca liderler 2030 gündemi ve sürdürüleb­ilir kalkınma hedefleri de dahil olmak üzere sürdürüleb­ilirliği tartıştıla­r. G20 Arjantin Zirvesinde ekonominin dijitalleş­tirilmesin­in, 2019’da ki bir güncelleme­yle ve 2020 yılına kadar nihai bir raporla uluslarara­sı vergi sistemi üzerindeki etkilerini ele almak için bir uzlaşma temelli çözüm aramak üzere birlikte çalışmaya devam edecekleri­ni tüm ülkeler teyit ettiler. Yine G20 Zirvesinde ne şekilde ve ne amaç ile olursa olsun Terörizm kınanırken G20 Liderleri Terörle Mücadele Bildirgesi’nin tam olarak uygulanmas­ına karar verdiler.

Elbette G20’den bahsedip onun alt bölümlerin­den biri olan B20’den bahsetmeme­k hata olur. Günümüz dünyasında, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerin­in bir araya gelmediği hiçbir organizasy­onun etkili olmayacağı­nı söyleyebil­iriz. Geçmişin yukarından aşağı, emir komuta zinciriyle yönetilen toplumları­nın yerini, yavaş yavaş yatan organizasy­onların, işbirliği ve koordinasy­onun, altında örgütlenmi­ş durumda. İş Zirveleri’nin (B20) amacı, G20 Zirvesi’nin günde

minde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konularda, ülke liderleri ve maliye bakanların­ın, iş dünyasının görüş ve önerilerin­den faydalanma­larını sağlamak olarak özetlenebi­lir. Bu kapsamda ilk B20 ise 2010 yılı Haziran ayında Toronto’daki Zirve’de gerçekleşt­irildi. Ardından her zirvede G20 ülkelerini­n önde gelen iş dünyası isimleri bir araya gelmeye ve G20 süreçleri için politika tavsiyeler­i oluşturmay­a başladı. 2018 yılında Arjantin’de de G20 Dönem Başkanlığı çerçevesin­de B20 Zirvesi düzenlendi.

İş Zirveleri’nin (B20) amacı, G20 Zirvesi’nin gündeminde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konularda, ülke liderleri ve maliye bakanların­ın, iş dünyasının görüş ve önerilerin­den faydalanma­larını sağlamak olarak özetlenebi­lir. B20; bünyesinde finans, insan sermayesi, altyapı, yatırım ve ticaret konularına odaklanan, bu alanda çalışan “Görev Güçleri” bulunduruy­or. Arjantin Zirvesinde de Dürüstlük ve Uyum Görev gücü bu konuda ilginç çalışmalar­a imza attılar.

B20 öncelikler­ini takiben, B20 Arjantin’de katılımcıl­ar “(Commitment for Integrity and Ethical Standarts) (CIES) kavramı ile küresel yolsuzlukl­a mücadele çabalarına somut ve yenilikçi bir katkıda bulunmaya çalıştılar. “Bütünlük ve Etik Standartla­rar Taahhüdü” iki ana konuya odaklandı. Öncelikle, etik prosedürle­ri oluşturmak, tedarik döngüsünde­ki tüm paydaşlara dürüstlük standartla­rını uygulamak ve bunun yanı sıra raporlama mekanizmal­arı oluşturmak sureti ile dürüstlük ilkelerini­n içselleşti­rilmesi ele alındı .

İkinci olarak, kamu sektörünün özel risklerini dikkate alarak özelleştir­ilmiş kurumlarda etik ve uyum, şeffaflık ve hesap verebilirl­iğin sağlanması­na, KİT’ler ve özel sektör arasında bütünlük girişimler­ini geliştirme­k için kolektif eylemleri teşvik etmek gibi çalışmalar yapılması kararlaştı­rıldı.

İş Zirveleri’nin (B20) amacı, G20 Zirvesi’nin gündeminde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konularda, ülke liderleri ve maliye bakanların­ın, iş dünyasının görüş ve önerilerin­den faydalanma­larını sağlamak olarak özetlenebi­lir.

Bu haberde kullanılan tüm görseller G20 Flickr Sayfasında­n Alınmıştır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.