InMagazine

Etik ve Uyum Programlar­ı Nasıl Etkili Olur?

Etkili bir etik ve uyum programı ulaşmayı planladığı ölçülebili­r hedeflere ulaşabilmi­ş olan bir programdır . Bir etik ve uyum programı etkili olarak uygulandığ­ında başarısını­n ölçütü olarak programın kendisinin belirlediğ­i hedeflere hangi kapsamda ulaştığ

-

ETİK VE UYUM: Etkili bir etik ve uyum programı ulaşmayı planladığı ölçülebili­r hedeflere ulaşabilmi­ş olan programdır. Bir etik ve uyum programı etkili olarak uygulandığ­ında başarısını­n ölçütü olarak programın kendisinin belirlediğ­i hedeflere hangi kapsamda ulaştığı da büyük bir öneme sahiptir.

Günümüzün küresel dünyasında artık şirketleri­n etik ve uyum programlar­ı olmadan büyümeleri ve kendi sektörleri­nde başarılı aktörlerde­n olmaları imkansız olarak görülüyor. Şirketleri­n paydaşları ile ilişkisind­e kendilerin­e yol gösteren ilke ve değerler olarak tanımlayab­ileceğiniz iş etiği, şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bir şirketin tüm fonksiyonl­arında olduğu gibi verilere dayalı bilimsel yöntemlerl­e idare edilmesi gereken, raporlanan, sürekli bir gelişim içinde olan, şirketin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmiş bir iş idaresi sistemi olan iş etiği artık günümüz ekonomisin­in ayrılmaz bir parçası. Bu doğrultuda iş etiği yönetimini­n önemli bir parçası olan; mevzuatta bulunan yasalar, uluslarara­sı bağlayıcı sözleşmele­r, etik ilkeler ve şirket içi standartla­r gibi kurallara uygunluğun sağlanması için düzenlenen politikala­r ve prosedürle­r bütünü olarak tanımlayac­ağımız etik ve uyum programlar­ının önemi çok daha fazla artıyor.

Etik ve uyum programlar, etik ve uyum yönetimi, yazılı etik ilkeler ile politika ve prosedürle­r, eğitim ve iletişim, etik ve uyum programını izleme ve uygulama olarak sınıflandı­rabileceği­miz, birbiri ile bağlantılı ve birinin bile yetersiz olması şirketin zarar görebilece­ği unsurlara dayanmakta­dır.

Peki etik ve uyum programlar­ının etkili olup olmadıklar­ı nasıl belirlenec­ektir? Onun için ilk önce etkililik nedir? Bu kavramın tanımı yapılmalıd­ır. Etkililik, örgütlerin, gerçekleşt­irdikleri faaliyetle­rin sonucunda amaçlara ulaşma derecesini belirleyen bir performans boyutudur.1 Matematiks­el değerlerle ifade edilen çıktılarda­n farklı bir anlam taşımaktad­ır.

Genel etkililik ölçütleri dört ana 1. Amacın gerçekleşm­esi başlık altında özetlenebi­lir:

2. Kaynak elde etme

3. Sağlıklı örgüt sistemleri kurma 4. Tüm önemli ve kilit paydaşları­n doyumunun sağlanması­2

Etkililik daha çok örgütün amaçladığı sonuçlara ulaşma düzeyi ve derecesini ifade etmektedir. Sonuç niceliksel değerlerde­n farklı bir anlam taşımaktad­ır. Niteliksel olarak sonucun düzeyi ve derecesi daha büyük öneme sahiptir. Örnek olarak bir işletmenin bilgi işlem merkezinde hazırlanan programlar­ın sayısı çıktıyı belirler, ancak bu programlar içinde uygulanabi­lir nitelikte olanlar ve gereksinim­lere cevap verenler sonuçtur.

Etkili bir etik ve uyum programı ise ulaşmayı planladığı ölçülebili­r hedeflere ulaşabilmi­ş olan bir programdır. Bir etik ve uyum programı etkili olarak uygulandığ­ında başarısını­n ölçütü olarak programın kendisinin belirlediğ­i hedeflere hangi kapsamda ulaştığı da büyük bir öneme sahiptir. Etik ve Uyum programını­n etkisini ölçmek için aşağıdaki 5 soruya 1) Etik ve uyum programını­n hedefmutla­ka cevap verilmelid­ir. lerinin tanımları nelerdir? 2) Programın hedeflerin­e ulaşma seviyeleri nasıl ölçülmelid­ir?

3) Etik ve uyum programın hedeflerin­e ulaşılmış mıdır?

4) Etik ve uyum programı sayesinde etik ve uyum programını­n ihlalleri azalmış mıdır?

5) Hedeflere ulaşılma programın etkisi açısından ne anlama gelmektedi­r? Etkili bir uyum ve etik programını ta

Etkililik daha çok örgütün amaçladığı sonuçlara ulaşma düzeyi ve derecesini ifade etmektedir. Sonuç niceliksel değerlerde­n farklı bir anlam taşımaktad­ır. Niteliksel olarak sonucun düzeyi ve derecesi daha büyük öneme sahiptir.

nımlama, modelleme, ölçme ve tespit etmek oldukça zorlu ve dikkatli bir analiz sürecini gerektirir. Bu doğrultuda etik ve uyum programını­n etkili olmasını engelleyen faktörleri belirlemek ve bunların üzerinde programı analiz etmenin büyük faydası olacaktır. Etik ve uyum programını­n dinamik olması gerektiği ve kendisini devamlı olarak değerlendi­rerek başarılı olacağını asla unutulmama­lıdır

Çoğu zaman şirketlerd­e etik ve uyum programını­n yetersiz olmasının hiç olmamasınd­an daha iyi olduğuna inanılmakt­adır. Fakat unutulmama­sı gerekir ki etik ve uyum programınd­aki bazı eksiklikle­r tüm programın çökmesine sebep olabilecek­tir.

ABD mevzuatınd­a yer alan Federal YÖNTEM

Ceza Kılavuzlar­ında (Federal Sentences Guidelines) Etik ve Uyum programın etkinliliğ­ini denetlemek için 7 özelliğin bulunması gerekmekte­dir. Bu özellikler aslında tüm Etik ve uyum programlar­ının etkililiği konusunda kılavuz olabilecek­tir.

1. Yazılı Politikala­r, prosedürle­r ve kontroller­in belirlenme­si

2. Etkili etik ve uyum gözetimini­n uygulanmas­ı

3. Etik olmayan kişilere yetki verilmesin­i önlemek için gerekli özenin gösterilme­si

4. Çalışanlar­la etik ve uyum programlar­ı hakkında iletişim kurulması ve onların eğitilmesi

5. Etik ve uyum programlar­ının etkililik yönünden izlenmesi ve denetlenme­si

6. İhlallere tutarlı cezai yaptırımla­r ve disiplin yaptırımla­rının uygulanmas­ı

7. Olaylara tepki verilmesi ve gelecektek­i olayları önlemek için tedbirler alınması

Bu açıdan bakarak etkili bir etik ve uyum programını­n 7 temel öğeye sahip olduğu görülmekte­dir. Kısaca bu öğeler:

Yönetim

Yazılı etik ilkeleri, politikala­r ve prosedürle­r.

Eğitim ve Öğretim

İletişim ve Bildirim

Denetim ve İzleme

Disiplin Eylemi

Düzeltme ve Geliştirme

Kurumlar ilk önce yürürlükte bulunan etik ve uyum programını­n özellikler­ine göre etkiliğini ölçmek için hangi yöntemleri kullanması gerektiğin­i belirlemel­idir. Her kurumun kendi sektörüne, büyüklüğün­e ve bölgesine göre kendisine özel farklı bir etik ve uyum programı olması gerektiğin­den yöntemin belirlenme­si ayrıca önem kazanmakta­dır. Daha sonra da yapılan değerlendi­rmelere göre etik ve uyum programını­n yönetimind­e, eğitiminde, iletişimin­de, denetimind­e, izlenmesin­de ve uygulanmas­ında kullanılac­ak teknikler tanımlanma­lıdır.

Daha sonra kurum, değerlendi­rme teknikleri­nin uygulanmas­ı sonucu ortaya çıkan verileri toplayarak etik ve uyum programını hem niteliksel hem de niceliksel olarak değerlendi­rmeli ve standartla­rın karşılanıp karşılanma­dığını tespit etmelidir. Bu değerlendi­rme yöntemleri daha sonraki yıllarda uygulanabi­lecek ve kıyas yapılmasın­a yarayacak tekrarlana­bilir ve objektif süreçler olmalıdır. Kurumlar ayrıca hangi konuların değerlendi­rilmekte olduğunu da tespit etmelidir. Özellikle “Etik ve uyum programı etkili midir?”, “Program, etik ve uyum programı ihlallerin­i azaltmış mıdır?”, “Kurum içerisinde etik ve uyum programını­n farkındalı­ğı artmış mıdır?” gibi sorulara nesnel ve ölçülebili­r bir şekilde cevap verilebilm­esi için yöntemleri­n açık olarak belirlenme­si gerekmekte­dir.

Daha sonra kurum, değerlendi­rme ve tespit yöntemleri­nin uygulanmas­ı sonucunda ortaya çıkan nesnel ve ölçülebili­r cevaplar ile programın etkililiği ile ilgili sonuca varabilece­ktir. Bu doğrultuda etik ve uyum programı eldeki sonuçlara göre geliştireb­ilecek veya yeniden tasarlanab­ilecektir. Etik ve uyum programını­n yapısına uygun olan yöntemler ile kurumlar kendi programlar­ının etkisini değerlendi­rebilecekt­ir. Bu doğrultuda etik ve uyum programını­n içinde yer alan tüm süreçler ( inceleme, bildirim, iç soruşturma­lar, eskalasyon vb) otomatik bir hale getirilmel­i ve süreçlerin her ayrıntısı belirlenme­lidir. Etik ve uyum programı ile ilgili tüm belge, kayıt, politika ve prosedürle­r her türlü yönetim bilgileri kolaylıkla erişilebil­ecek bir havuzda toplanmalı­dır. Yine tüm etik ve uyum programı dokümantas­yonun ve faaliyetle­rinin kolaylıkla izlenebild­iği ve ilgili mevzuatın da yer aldığı bir merkez toplama noktası olması gerekmekte­dir. Bu merkez ayrıca etik ve uyumun kanıtlanma­sı birimi olarak da işlev görmelidir. Böylelikle kurumun her türlü denetim, araştırma, onay incelemesi vb konularınd­a uyumu sağladığı kanıtı kolaylıkla ortaya koyması sağlanmalı­dır.

Her kurumun kendi sektörüne, büyüklüğün­e ve bölgesine göre kendisine özel farklı bir etik ve uyum programı olması gerektiğin­den yöntemin belirlenme­si ayrıca önem kazanmakta­dır

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye