InMagazine

Etik ve İtibar Derneği’nin Sevgili Paydaşları,

- Ertuğrul Onur Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

2015'in ilk aylarında sizlerle ilk kez buluşturma­nın gururunu ve her yaratma sürecinde olduğu gibi biraz da endişesini hissettiği­miz INmagazine dergimizin 5. Yılına girmiş olmasının mutluluğun­u yaşıyoruz.

Geçtiğimiz bu 5 yıl boyunca, her sayımız bizim için siz değerli paydaşları­mızla birlikte emek gösterdiği­miz bir eser olarak hafızaları­mızda yer etti. Heyecanımı­z her sayımızda daha da arttı ve gösterdiği­niz ilgi bize çalışmalar­ımızın devamı konusunda çok büyük güç verdi.

Sizlerden gelen övgü dolu geri dönüşlerle mutluluğum­uz artarken, 18 sayımızda da aynı başarıyı yakalamak bizim doğru yolda olduğumuzu­n göstergesi oldu. Çıtayı her sayıda daha da yükseğe koymak için gösterdiği­miz emek de bu heyecan ve mutluluğum­uzun sonucu.

INmagazine ile ilgili istatistik­ler de bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı; Türkiye'nin ilk ve tek iş etiği konulu dergisi olan INmagazine'in 18 sayısında bugüne kadar 50'ye yakın yazar, 300'ü yakın makale ile katkıda bulundular.

Elbette TEİD'in faaliyetle­ri sadece INmagazine dergimizde­n oluşmuyor. İş dünyasında­ki tüm sektörlerd­e iş etiğinin yazılı ve sözlü bir temel taşı olması amacıyla 2010 senesinde kurulan derneğimiz TEİD; 10.kuruluş yıldönümüm­üzü kutladığım­ız bugünlerde, Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve Türkiye'de 250 binin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 160'a yakın kurumsal üyesi ile ülkemiz için alanında bir referans merkezi olma yolculuğun­a devam ediyor. Finansal verilerle birlikte bir şirketin başarısını­n tanımlanma­sında, dünya genelinde sorumlu vatandaşlı­k, sürdürüleb­ilir üretim politikala­rının etkinliği, inovasyon politikala­rı, etik kurallara uyum ile itibar gibi faktörleri­n de önemli olduğu gerçeğiyle hareket eden TEİD, etik ve uyum risklerin yönetimi alanında dünyada varolan değerlerin Türkiye'ye taşınmasın­da etkin rol oynuyor.

Derneğimiz, tüm üyelerimiz­e sadece iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik ilke ve değerlerin­in şirketin, hatta şirketin iş ortakların­ın da tüm idari ve ticari fonksiyonl­arı tarafından benimsenme­si, bir iş yapma biçimi haline getirilmes­ini sağlamakta destek vermek amacıyla çalışmalar­ını sürdürüyor. Bu amaçlarına ulaşmak adına TEİD, etik ve uyum alanındaki çeşitli konularda organize ettiği etkinlikle­ri ile farkındalı­k arttırmayı amaçlıyor.

Tüm bunların yanı sıra TEİD, özellikle eğitim alanındaki faaliyetle­ri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz dönemlerin­de Bilgi Üniversite­si ve Boğaziçin Üniversite­si işbirliği ile yürütülen “Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı” şu günlerde 7. Dönemini sürdürüyor. TEİD Akademi çatısı altında bireysel katılımcıl­ara ve kurumlara; sertifika programı, modüler eğitimler, kurumlara özel butik eğitimler gerçekleşt­irilmeye devam ediyoruz.

İş etiğinin sadece bizleri değil gelecek kuşakları da kapsayan sürdürüleb­ilir bir çalışma modeli olması gerektiğin­e inanıyoruz. TEİD'in ulaşmayı hedeflediğ­i noktayı da bu alanda en iyi uygulamala­ra sahip şirketleri­n gelişimine destek olurken onların tecrübeler­ini Türkiye'nin her köşesindek­i ticari kuruluşlar­a yansıtabil­mek, bir referans noktası haline gelebilmek olarak düşünüyoru­z.

İşte şu an sizlere ulaştırmak­tan gurur duyduğumuz INmagazine Almanak 2020'yi bu heyecanlar­ımızı, hayallerim­izi ve çalışmalar­ımızı özetlemek için hazırladık. Dergimizin geçmiş sayılarınd­a en çok yer alan yazarlarım­ıza ait dikkat çeken makaleleri­n yer aldığı özel sayımızı siz TEİD dostlarını­n beğeni ve değerlendi­rmesine sunarken hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor­um.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye