InMagazine

Entegre Raporlama

Geçmişe Değil, Geleceğe Konuşmak

-

İçinde faaliyet gösterdikl­eri toplum ve ekosistem içinde şirketleri­n sürdürüleb­ilir kalmasının en önemli yolu hiç kuşkusuz şeffaflık. 100 yılı aşkın bir süredir finansal verilerini Yıllık Faaliyet raporlarıy­la yatırımcıl­ara ve topluma aktaran akuraruçml­alraorlıun­şöunyüonr.dFeinaarnt­ıskayl evneiriler­ini, iççeevrree­nseslüvrde­üsroüslyea­blileirtlk­ikilevrein­riiledreiy­le bütünleşti­ren Entegre Raporlama, y21e.nyi üyzoyllıal­ırnaşçirık­yeotrl.eYriennini böinr üdnüdneyay­a girmeye hazır mısınız?

Yazı: Barış Doğru

Raporlamak, bugüne kayıt düşmek ve geliAemycn­iezıği,ez,yaamgpeaçn­cmadkaişla­tyeraınmpt­ıkzkıalayv­rıetımlaer­ıyzlıebyvı­ercaekektm­tleiakrkli­emtırr-. işzirikife­ştaleeritn­mdeko,ğtuaşauhyh­laütnveere­rmdeeykste­irk. oMşoudtebr­inr ltamrihayi ıviasre k1u9r0u3ms­yaılınrdaa­p,oPrlraimce­a,nWına.teİlrkHofi­unsaens&alCroa.’pnourndgeo­rğçreuklal­emştaisrmı­yliaş. UD.oSl.aSytıesıey­llais1im00­li yAılmı aeşrkikına­nbiçreglie­kçmşiirşkt­etni sBöuz1e0tm­0 yeıklımaşü­kmınküsünr. eçte, dünyanın dört bir yanındaki on binlerce şirket, finansal verilerini, kurumsal yapılarını vivşeleyfm­aatıglriöy­ımreetclne­ılrahirnal­ialkyapıal­alyıçklaık­şotşlıa.irrSkaüekr­telreçarpi­çnoinrylda­ıleylıakör­zafekinlla­iknalsemab­luorrayspu­aoydlraloa­nmyıalları­dnıır dyüapnmyaa­nsıın daörbtibri­rzyoarnuın­nludlaukki fhinaalinn­sepigyeals­dai.laVreı, fbgieinrla­eipnyssnae­ellrrveaey­pyeoagrilk­taturirkau­lgemöriszn­aailtgıyyö­aortmrırla­ıemrk. ciçılianr,, eşnirtkeem­tlelrainra­nçeorleadr­eank rhAuammyas­tataldnühn­etemykando­edloegjğiü­yişneidyue­olrai.kşaEhnkady­oaentğotia­mşiimkduel­rnlüazngdk­aüığrllıta­mürrıez, ,haersmaoçs­lkyauar-ıl daletğüisş­ttiorliurk­şteann, arazapdoer­ldameğailn­tınabkiiak­pis.aYmıllıkve­fineasnasl­aalrrıadpa­orblaumkua­ryuamguent­irsialedne­ceenfbinüa­ynüskael ldeuştriur­milevrdeeg­nelbişirim­i dien,iseölze kaolmnuasu­ı, açbenavşcr­kaekaseglö­üvsnteeüsr­mgoeüsyzva­eldeüiştna­kyrialeest­rlıengrdea­mliyeovnrc.uaÇtzo. ğBounnzual­namrkıanan­dbsaörşyıö­nlendneadm­idğlaii güirbeitih­mayvaet bişofşalua­lkiyteatni­ıamlanzı;nmınilyçoe­vnrdeosiln­ardlearbın­ıradkötnığ­dıüçğeüvbr­eir1ksea9l­8va0er’alseçorlas­dryeaglile­ikzliişögt­niörcrielm­keeuksrivu­egmeksraea­yklıtisyao­lsrtyıdnau­al; sagolmerru­aemkeliuçn­ilnudkdee(oKblSdaSşu)-. çvaoeltkın­çeacvidrae­ldmsiealdr­ifraeapklo­ityrifella­temir,laebluasgr­tlüaanbdça­aoşrkldaçi­yazaensöeb­zdüuileönd­lçimlene

ve kaartyııkt ile bir üst aşamaya kavuşmuş oldarua.kİçketivsr­aedsie,l skorsizyla­elrivneari­dkıliamrdı­dneağgişei­lkdliğiy, kleesbinal­ğiklalenrt­iınlı Sürdürüle

bilirlik Raporlamal­arı

neredeyse tümüyle yok olduğu yeni dünyanın bir ürünü olan Sürdürüleb­ilirlik Raporlamal­arının, merkezi Hollanda’da bulunan (GRI) tmaraasfıı, ngdeaçtniğ­çimokizk1e­5siynılsın­taönndeamr­tlivkeuöru­lçmümsaleg­relikşiamv­uhşitkuary­uel

Global Reporting Initiative ylearninad­seünrebkil­rii goellaişrt­aikrilkean­brualpeodr­illameali.st1a9n9d9a­rtylıalırn­ıdraenhbbe­ur tyaılsılai­tğiıba(riyle dördüncü kez güncellene­rek G4 st)a,n2d0a1rt5a­ldalaarhın­alhardaıla­insbteaenl­gidregaldi­rndi.liezşHetei­reredneg,nüsneGckeR­tlöIl,ermehlaelo­seilnnadra­sekürsdrta­üapnroüdrl­aelrabtnil­lairrcılan­ikı Sustainabi­lity Reporting Guidelines drap. oKralarmbo­ansı eamlanisıy­noınlnareı­rnedaenyse­iştegküvin­einsliiyğa­itivfiekso­anğulımğıu­nna-, ysoösnyeat­lişeimtkdi eanaplaizy­ldearşinad­neanliziki­lvime ildişekğii­lşeirkilni­ğeinkeadua­yruumzan, aiyni bçeuvrkeas­peslavmels­ıorsaypaol­relatkmila­ersintaind­aadredtıa, kayurıunmt­ıslıablişr­irköenttlg­eerninini çekiyor. Bir firmanın, finansal göstergele­ri gayet iyi lgaörzaükk­madeakrlet­büimrliknt­eo,rmikalilml­erşiargtil­daerrınedk­andesğoisş­yeanl çdaütnışym­ayaayuöynu­emtipsayğö­lanyeıtpms­eadğilğaim­niagdöığrm­ıneı,nriinsknle­reindievye­sefıtreska­tyloalruın­oılaiyni sürdbüirir­faügdlöees­bytielleir­r,glseiükror­dlaüprraoü­krlelakbma­ilbiarusll­ıinkeırdna­ilpyeoobrk­illaiurm.ğDuasabıhi­yalaepaöçm­nıkaeymbai­nlri day.öYnokekuts­mraueamdni­slğaaitlmt­abamikr ibşsitrekm­seoteridnu­inkgsleear­rlçihebaka­lzinrıieşs­ekgylelelr­mrinmiişid­yvöuanrrue?tmiplaPr?ekYia, nyıattaırs­ılmıncdıal­agranyedt ebnasbitit­rirş:iYrkaetıtr­iınmvaekri­alrearrinv­eerbialekc­aerk

GEÇMIŞE MI GELECEĞI MI BAKACAĞIZ? Aşinrkcaek­tinbkuâgrü­lnıleığıkn­aıdvaer gneerrçedk­edyuseruam­rtuınkubgi­rörreubtil­nmfeakalii­çyient. hyıallıinn­evegreiler­ninyiılglı­ökstFeirne­acneskatil­rRsaipzloe­rrleamaam, asaydaetcı­reımgceıçm­geişyleacp­emğeazb. aPkeakni, kgieşçimdi­irş. Hyıilçınbi­rveyrailte­ırıim, gceı,legceçkmyi­ışlelaryıa­ntıgreımtk­iertaeilnc­medkıeşlte­rırra.ipKioçâirn­rdlaınlıeg­ğökı ranüdelaeo­rnlguhürse­varenofiln­lsiarunbsi­iarşlbkvia­legzriaiol­alartbıyıi­kllairg?deoçNmliuh­iaşbytiers­Öizceillel­ivkelegeml­eeckeğliel­ik ifmonylart­ırgımibiy, ahpemr zaakmisatn­erukziu?n vadeli ve gçoükvedna­lhi alitmalaen­plkaârravr­eaytiatniz­dfinr.aYnastaırl­ımyaypaılp­aırlaicsae­kbşuirkeot­nleurdina griösrkerv­ekfhırasra­etklaertın­eıt,mtehkdisit­lerlievred­oğlanlaokl­alararık…çok daha net Bçaulrışaı­dyaorkuozn­uamyuadbai­hraşiçrokk­eytiantıer­kımosciısl­taermözi evleinpdae­yadnalşait­lmişakyila­derairiaks­çliılnedra­intiaz,biişi okritçaokk­ladrıanhıa­z,gbeanyişle­tirri.nMizü, şfatearlii­ylertignöi­zs,teteredtai­rğasinifzı­inizndyabe­urşeenlkdy­ialölnenns­eodtinimri­alreksriiz­yveaepotüa­lacmnakbbl­iarkrkınşa­ımvzeuvtey­utötauname­htlhiamürt­ıin,leaır.s.i.lnıBniuzns­iesdtemnli­enigzeileg­ceeliğşeti­ryeöcneekl­ikvetyüamg­rearpiloer­tleacmekat­liarr. ınDıozl,aiyşıseıky­olaskoirlu­eltaerna, çrekvaraer­skeal yza rgaerlliav­reıryilra: üKnirllüi tbeikr nşiorlkoej­itlienrüle­rüdnerlerl­einri kim almak ister? Karbon emisyonlar­ının sınırlanma­sıylgaibii­lgfiılrila­uyluanslav­reabrausnı­utnalratış­ilmgialila­örnyleümks­lerliryköe­ne, tCmOey’lenri boikr

2 şirketin geleceğind­en kim emin olabilir? Su kısıdının dbiürnşyia­rnkeınt biur knauymnarğ­aınlıısdoo­rğurnu yhöanlient­emgeekldiç­iğini gaüdnıümml­aürzadtemn­aagdiırğeı­nbiıligrö?stermezse, hangi yatırım fonunun radarlarıİ­şte bütün bu soruları, yıllık finansal raporlarda değil, svüertdaüm­rüdlaebiul­irnleikder­nalpeogrel­laemceakla­bruınydöan­egödroeğbr­iulirakpma­aykdtaaşdl­aır. Peki, bir şirketin finansal verileriyl­e, çevresel ve sosyal çgdeıtöakk­rtieıfllea­bardirliem­ı,nreeıi,sdlekislra­eviybemıis­tlüiaermlh­lmadkşiüit­t?lınerPrıml­aim,yüydı?öşaBnşşeul­eatksirmoı­inlrl,ebuşrendic­ureeknreti­ytleiaenkn­riıt,btüaıi,mrybnirgız­aiirpraEdo­pnirotdver­ea-cgerektRir­aipsoterrl­aimstea’myaez(…Integrated Reporting) doğru götüre

Finansal Raporlama ile Sürdürüleb­ilirlik raporlamal­arının GenRtIe’ıgnredaedb­ialmşkeasn­ilçığaılnı­şımy GELECEĞE DÖNÜŞ VE MILAT aplarnı Mgöerrevcy­enyKeninig­b’inr çliadleışr­mliğainali­aünsı-. tlendiği bu girişim, global ekonomik kriz sonrasında yola kraopyourl­dlaum. aKninıng,ekseindkis­aiynleağyı­apoıllaarn­akb,irçervörpe­osretladjd­uay,aernlıtleı­ğgıryerlea­anpteoanrn­lıanbraıin­rndGtao,aplklleaur­nrutPımdre­alnakrsiıi­nsCohçreau­vrsrlueesn’ukinong2uö­0s0ut9enrd­iyyaıolıry­n:adpa“tFıdaküala­lzireyınne­t-ı dçgaöağrrr­mtlıasüıry­ıloaKruubm­riru”.luarSa(ty.aJagmelesn USalurasly­aır’nadrasıPMr­eunhsasCeb­hearlSetsa’nınmen v)e, BSMigoÇret­varceılaPr­roKgurarum­mı u(U(NEP), Uluslarara­sı DenetInter­national Accounting Standarts

Board Board), Dünya Borsaları Federasyon­u, İş Dünyası ve Sürdürüleb­ilir Kalkınma Internatio­nal Derneği Auditing (The and Assurance manın tem) eglilberi iönni aetmliışoo­rlgdaun.izasyonlar Entegre raporla

World Business Council for Sustainabl­e Developmen­t King’in - WBCSD başkanlığı­nı yaptığı Uluslarara­sı Maliyecile­r Fedrearsaı­sykounruu’nlaun (UIFluAsCla)rabraaşsın­ı ı Eçnetketgi­ğrie bRirapdoiz­rilatmopal­anKtoınsoe­ny-i IIRC’in (Internatio­nal Council)

Integretad Reporting entegre raporlama rehberinin yayınlamas­ı ise 2013 yılında Bgeurçneok­kletaşdtia. altını çizerek belirtmek gerekiyor ki, Entegre RSfoüarrpm­doüarrtlaü­imçleianb,eilbisraıl­kiskiıtşçt­ReıraıpYlm­oılrlaıuks’ınFudinaan­bniçsroakl­arFdaaayah­alaiygeöet­teiRribalm­iproeçrsal­ial,ırşaımyvna­eı. DEtünümtne­ygdardıeşa­sRadalaplı­hokarlalsa­ramıdneaız­ciıeçiçbno­irçkeaviyr­ueiçsbkeiu­lrvreuşmes­okssialydl­aşeli,rektmkeait­lilenirkik­naaillzkei­ımşytalıen­ğrıi halinde sayısallaş­tırabilmen­iz gerekiyor. Bu sayısallaş­tırmalar sonucunda, aslında şirketin gerçek değeri ortaya çıkıyor. Entegre Raporun amacı, şirketin sürdürüleb­ilirlikle ilgili sonuç, hedef ve beklentile­rini finansal verilerle bağlantıla­ndırarak kurumun kısa, orta ve uzun vadedeki gaselıencd­eak. dBeuğneurn­iniçninord­taey, akukrouymu­llmaraınsı soülardraü­krütalenbı­mililralin­kabpielrir­formans göstergele­rinin (KPI) şirketin en üst seviyesind­e tRaakpipor­eladmiliap, yEönntetgi­rlme eBsirgeYrö­enkeiytiom­r. Saonnlauyç­ışoılagrea­rkekEtnirt­eiygorre. Edüventy,azsoırnaın­mta rgiehrçöen­kclesşitni­riikldaipğ­aintadceak­u. Brumansala­lmşirdkaem­tleilraitn­o, ilşacak bir süreçten, gelişmeden bahsediyor­uz. İyi yönetişim viışnedink­ausamrnuıl­mayrsoıank­lsıeattait­mkalreoihr­htaördnmac­neasniikln­aiydneacbm­aökliebicş­uekysa:üBprauecçg­a,üğunızmüun­nızdavüakn­dayeradase­rvyaeyrma egneiçnişt­aem, 2z1a.myüaznyı.ılEıntengr­teemRaeplo­arrlaçmlaa­r,ınbduaynen­birdiüonla­cak, hiç kuşkunuz olmasın…

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye