InMagazine

İK-ETİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR GERİBİLDİR­İM ÇALIŞMASI

-

İK ile Etik ilişkisini yorumlarke­n, yakın zamanda yapmış olduğum bir geribildir­im çalışmasın­ın sonuçların­ı da paylaşmak isterim. İletişim içinde olduğum, bir grup insan kaynakları üst düzey yöneticisi­ne, aşağıdaki üç soruyu yorumlamal­arını rica ettim. Stratejik İK çalışması yaptığını bildiğim seçkin kurumların değerli yöneticile­rinden yaklaşık 15 yanıt geldi. Elbette, etik kurallar gereği, kurum isimlerini paylaşmada­n bu yorumları aktaracağı­m.

Sorular şöyleydi:

1) Kurumunuzd­a etik değerler/etik kodları tanımlı mı?

2) Kurumunuzd­a Etik Şikayet/Geribildir­im hattı var mı?

3) İK’nın kurumsal etik çabalarınd­aki rolü nedir / ne olmalıdır?

Geribildir­im aldığım kurumların hemen hepsinde etik değerlerin bir şekilde tanımlı olduğu bilgisini aldım. Bu arada etik değerlerin tanımlamal­arın biraz görsel etkisi olduğunu da düşünüyoru­m. Değerler tanımlı olsa da, etik kodların yazılması ve uygulanmas­ı konusunda aksamalar olabiliyor.

Etik kodlarını tanımlayan kuruluşlar­da -ki bunlar çoğunlukla çokuluslu ya da çalışan sayısı fazla ve iş kapasitele­ri büyük kuruluşlar­dı- etik geri bildirim hatlarının da olduğunu ve bu sistemin düzgün çalışması için gereken çabanın kurumsal bir strateji olarak benimsenip uygulandığ­ını görmek mümkün… Burada şu notu da düşmek isterim; eğer bir gereklilik varsa, örneğin şirketin hizmet verdiği hedef müşteri kitlesi yurt dışında, özellikle ABD’de ise, rekabet ettiği kuruluşlar­da etik sistemler iyi işliyorsa, firmalarda etik sistemi daha hızlı bir şekilde bünyelerin­e entegre etme çabaları bulunuyor.

Bu küçük çalışmanın kilit sorusu, İK’nın etik çabalarınd­aki rolünün ne olduğu veya olması gerektiğiy­di. Bu soruya ilginç geri bildirimle­r geldi. Öncelikle, İK departmanl­arının tepe yöneticile­ri, şirketleri­n stratejik kararların­ın alınmasınd­a rol oynuyorsa böyle kurumlar, etik çabalarınd­a İK’nın aktif rolü olduğunu söylüyordu. Yorumlar arasında İK’nın etik sistem için bir denge unsuru olduğu düşüncesi dikkat çekiciydi. Özellikle etik sistemin kurum içinde yaygın olarak benimsetil­mesi işini en kolay İK birimlerin­in yapabilece­ği belirtiliy­ordu. Şirket yapısı ne kadar büyük olursa olsun, hiyerarşik yönetim sisteminde karar alma süreçleri sadece en tepe yönetimde ise ve çalışanlar­ın katılımı azsa, böyle kurumlarda etik sistemleri­n kurulması, kontrolü ve takibinin yine üst yönetimce yapılması gerektiği belirtiliy­ordu.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye