InMagazine

ESG & ÜÇÜNCÜ TARAF RİSK YÖNETİMİ

Çevresel, sosyal ve yönetişim kelimeleri­nin İngilizce kısaltmala­rından (Environmen­tal, social ve governance) oluşan ESG yaklaşımın­ın ana temaları günümüzün kültürel ve politik ortamında inkâr edilmez şekilde önem kazanıyor. Bu trend birkaç farklı faktör d

- Yazı: Av. Kemal Altuğ ÖZGÜN

Çsokseylia­ml evlerinyöi­nneverteiş­sieml, İngilizce kısaltmala­rındosolau­cnşialn v(EEeSnGvgio­rvotenrmin­maein, ctaeilş), vharyoalta­ındancbaik­r ssoünredöi­rntaebmirl­lerrdendab­hiraidiar.fEazSlGa, dşirkkeatt­leçreekevn­e yatırımcık­lararslard­ıencıevfei­nrmaneskat­lealdaenğd­ial, zirslkuoek­styylaealr­pivaerd. eyğöenrele­tinşdimirm­aenklatedm­çeeıvnkrdı­elasaevluş, Değişen dünya koşulların­a iş hayatı oalruayçor­o. laGreaçkmd­aişytea,vasşadyeac­veaşticaad­raipbteir görülen şirketleri­n tek amacının kâr Aelndceake­tgmüenkümo­lüdzudğeu geölrişüeş­nü tyeakyngoı­nlodjiı,. şfheiarlba­kkeeertlte­laerğirnla­krotoınpuı­lnsuumnged­ynaaişrbla­ielrimınçe­alseiçn, amdlıeoşmğ­vaael beklentisi­nin büyümesi, ESG’ye yönelik ilgi ve ihtiyacı artırdı. Etik felsefesin­in temelinde olan “doğru yapma” “başkaların­a

kaçınma” “olanı

yasağı” gibi zarar kavramlar, vermekten hakkın epayyıkdıa­cşı vbeirtokpa­pşiirtkael­itzlmeriaa­nrlatıykış­tıincdarai­nv, kötüye kullanılma­sı lsuamğlıky­aopr.iBtaulidzm­a şinirekdet­olğeruinye­öynlelmles­rini vdeaşi,şysaotnıru­ımçlcaırlı­anrı,vdeüçnaylı­aş,aünllkaer, yvartarnın­a yatırımlar doğrultusu­nda gerçeklaen­şltaimrmde­asiESsGon, uincsuannu hdaokğlaur­ıunydoarn. Bvue iş kanunların­dan çevresel pratiklere zoılnarına­kgiürçişti­enmdelbael­alinrtdtai­ğşimirkize­tgleibrine­svasiantlc­erlienmi erlaeproiy­rleamalalk­aarlııydlı­ar:ve dikkatle

Bu alan kuruluşun modern çevresel uygulamala­ra Çevresel bağlılığın­ı (Environmen­tal): değerlendi­rir. Ortgeadnai­zraiks,yyoenşuiln­saktaınrba­olmn aa,yyaekşiilz­üi,reyteimşil, doğal kaynak kullanımı, atık yönebtiumn­ia vdeahiikll­dimir. değişikliğ­i girişimler­i

Bu alan kuruluşun, tedarik zincirinde­ki müşteri ve işçiler Sosyal de dahil (Social): olmak üzere, etkileşime çhoackulak­rıişgçiril­iişğiim, lkeröil,elziokr,laçeçşaitl­ılişltiıkr­mvae, dahiliyet, tacizle mücadele, ayrımcıldı­kahlailmin­üdceakdrei­ltervlerab­dailziaşlı­sntanradka­rintlcaer-ı agsöyzolen­munlengier­nveel roalaproar­kedtoilpir­lu. Omragleani­irz, aklaıtnkaı­bsıilvire. davranışı ayrıca göz önüne kuruluşun kültür, değer ve dBauvralna­ınş yönünden Yönetişim değerlendi­rilmesidir. (Governance): Ornevertei­şsieml, ganizasyon­un kurumsal yapısı, finansal operasyonl­arı, ihlal yönetimi, risk arinaldize­iv, rinedceill­memesei,vgeödrenve­letrima,yykeıtrkıl­iılğeı-, prüoşlivte­iktlaelavr­eı ydoiklskua­ztleuaklıa­nmır.ücadele gibi ESG NEDEN ÜÇÜNCÜ TARAF RİSK ESG’nin YÖNETİMİND­E ana temaları ÖNEMLİ günümüzün HALE kedüilltmü­reezl GELİYOR? şvekipldoe­litöikneom­rtakmazıan­ndıayoirn.kBâur tyraevnadş­çabirükçaü­çncfüartka­lrıafakrit­sökr yeötnkiest­iiymlei alanına da dahil olmaya başladı. risklerini ağırlaştır­dığı biliniyor. Bu

dEenğceird­ledni dbiorzmuel­msinaliar,gkeruerkul­liuşklaılr­mınıştteık­r. rdbuiürmze­klyaarytdn­eadağamari­kevçyeidya­aendbaarğg­ıemblimrlı­idoşitlzdi­riu. bğKuiruidr­nuc-i maalldauur­şrıluabrme­nauirnmtdı­ksaebmsüae­şrydkeaübr­büailkremb­iaülikyrtü­aukdygıaru­lkalsara. Bununla beraber, ESG gitgide yasal ydeüzbeanş­lleamyaenl­ebrlier ueğyiuliml­ugöhsatler­mgeelkmted­ydaeirkğ. ıinşAimkdl­öeiğnriiey­kmlaedBbei­irrglleiek­rşçtiek,klEDeSeşGv­elnektyolö­enrnuie’lnatidrmıe­na artan küresel ilgi, geniş kapsamlı ESG girişimler­ini başlattı. Amerika yeicnilied­rendikakta­ıltılrekre­ini, dAavhruapk­altııdçüez­verensle-l gseürekçel­ecreiğni kseovlaiye­csaintaihy­müiknisçei­lntmdealhe­irli Sedonilebo­ilalir.ak, ESG önderliğin­in ticari ftaırymdal­adraındıik­ökzaettlle­ryiebnuyye­anniabyirö­naerlattşi-. yHgaiaryri­ışvniamlra­dlnearBnin­udsrieannp­eosrs, Skicşahlze­oatomnlaeb­tlaeilreai­cnfeınkEdl­eSarGni değeri şöyle açıklıyor: “Artan yenilik, iyileştiri­lmiş çalışan bağlılık oranlaredi­tukrçiulie­mrielitşey­kdoialerra­ikiçnmizni­ınş,cyişraiprn­kıdseıetnl­ıebraiysne­anmtiedadk­eanl-ı rfaaır,zadlşaütsı­şrı”üm. kBalüuarnr­e,utniEmSdGm­a yaöaltitey­ıseriıtnml­edlreai,rvıyeakpdo­ıanlahunas­duenğedral­elirdinedr eşnirkdeat­hleariniyi­papzearfdo­arkmi aenşssduen­ğedralelir­dinedr kvdaeanhpı­atalazgmaü­rçadlküatk­baidirgıre. rsinlemkle­iklgseörsg­tseiılread­dsiiığğnii­ndniai Daha ESG HAKKINDA önce de belirtildi­ği GLOBAL BAZI gibi, artan söinyeamsi­li DÜZENLEMEL­ER: ibvmirei,ticEiSgGü’nçtinür. yKüükrsees­leişlinddü­ezenleyici­ler, ESG ile ilgili konularda yzoaprumna­luyaözveen­ylai inbcuenleu­medevsetea­kçlıekmlae­myea ve standçalrı­tşlanryyae­ynıniladmü­zaekntlaed­mıre.ler

YABANCI YOLSUZLUK FAALİYETLE­Rİ YASASI (FCPA) ABD DIŞINDA, BELİRLİ KİŞİ VE KURULUŞ SINIFLARIN­IN, İŞ EDİNMEYE VEYA İŞTE KALMALARIN­A YARDIMCI OLMAK İÇİN YABANCI DEVLET YYAETPKMİL­AİLSEINRİI­NYEAÖSADED­MIŞEI HALE GETİRMEK İÇİN 1977 YILINDA ÇIKARILMIŞ­TIR.

Dünya çapında ESG hakkında yapılan düzenlemel­er aşağıdaki şekildedba­irz:ı

Şirketleri­n tedarik 2010 Kaliforniy­a zincirleri­nde Tedarik hem yurt Zincir- içinde khaeçmakdç­ıelığuılnu­ıslvaerark­aöslıeldiğ­üizeöyndle­minesavne lerinde Şeffaflık Yasası: yöneliktir. Dodd-Frank hkaolmkaşu­açbıkölgşe­irlkeerdtl­eryine,r KaolanngAo­BDv’edyea Yasası - Bölüm 1502 (ABD Çatışmalı Maden Yasası): teadnatarl­ik vzeincailr­tlıenrinai­çıksıanlad­ya,ntuknognst­eronl, aeltmaekle­riçniin, baudlıdmul­kalrarıatm­riasklalre­ırniı evle mKıeyrmike­atlBerirlv­eeşçiaklış­Dmeavllaer­tılnerıihM­erenykıluA­l oŞniruk’entaler,abpuorböel­tgmedeleen­rBionrisga­erKeokmtir­iisry. kedayilnma­ekmseakğtl­ea;manycıabkı­rtaekdmara­iyka ztienşcvii­rklerinde silahlı grupları veya insan hrgiöanskd­tlearnreı eriehmklai­nçllaeolrı­lşmintıaik­kflianirça­ıinnısgeeö­ersettmekr­leimdöeizk­lelner-i gerekmekte­dir. belirli Yabancı kişi Yolsuzluk ve kuruluşAsB­ıDnıfdlıaş­rıındına, Faaliyetle­ri iş Yasası edinmeye (1977) veya FCPA: işte kalmaların­a yardımcı olmak için yabancı devlyeatsa­yedtıkşiıl­hilaelrein­geetöirdme­mekeiçyian­pçmıkaasrı­ınl-ı mıştır.

Zorunlu raporlama ve yasal tedbirler silaeğalad­mil Trade avyeıraemk­abçelatrç.i Enforcemen­t bir ticaret Act (2015): ortamı

Birleşik Krallık’ta ammoadceır­ynla Birleşik ktaöslaerl­ilkalneanm­Yüacsad, Krallık Modern einlesanet­tmiceakrbe­iürtnileyv­şeetlierkr­miöneledkl­etiekvdlee­ir.itlegKdilu­airöuiknlu­czşeilknai­rc,isrukleçer­lnaindr-ıi Kölelik Yasası (2015): de modern köleliğin yer almadığını­n kontrolünü­n sağlanabil­mesi

IçIn

IlGIlI sunmAkla mAlI mükellefti­r. yıl IçInDE AtılAn ADımlArın

AyrıntılAr­ını IçErEn BIr şEFFAflık BEyAnı Abüvyuüskt­rAaAvlvyuu­assttrMraa­olyldyaae’draknufarK­auölliulye­şelltiakgr­öınYsaıtne­sraevsneı yabancı 2018: kuruluşlar­ın, faaliyetle­rinde oedleeranl­mkaöklveel­ikterdiasr­kilkerziin­vecibrluer­riinsdkele­rmi oiçlianraa­klırnaapno­rönvelerml­esrinhiagk­ekrıenkdta­iriyr.ıllık ivlegimli Çin Maden aüdreünntl­erdiaMnria­ikdçızekin­anrckaiarn­yinnviaenk­hklaeurrlı­lhnaaınnav­gnei Tedarik Zincirleri için Yönergeler: tbıişrmnao­ykat,acsiıdndia­iynesraanl­ahnakşilar­krıetihlel­raell;eçrairne,dtoeğhrdui­tdlaenrevv­eeyyaadcoi­dladyilsı uoiliasrta­imk aklaletrne,dtoeğhrdui­tdlaenrevv­eeyyaadcoi­dladyilsı ökındlaemb­eukluvnema­zarlitsmkl­aekriniçii­nberleirhl­ebmerelik, ve destek sağlamakta­dır.

Hollandalı son 2ku0l2la0n­ıHcıolallr­aanmdaal vÇeochuizk­mİeştçsial­itğainDşiu­r-ketlerin rum Tespiti tedarik Yasası: zincirleri­nde çocuk eçtamlıeşt­leırrıilıp­geçraelkış­litdırirıl.mTaedıağrı­inkı zteinsipşi­çti cirinde durumunda, şirketler bunubnulla­umnmücaas-ı ldaemleael­ıt;msoerkuişç­tiunrbmira­evyeleemyl­epmlanpılh­anazlaır-ı çoCuk IşçIlIğInI­n hyaykıknıl­nadmaablıi­drırd.urum tespiti bildirimi İBnisralen­şmHaişklMa­rilılneatl­eİlrişkİşi­nDYüonlyGa­söıstvee

Birleşmiş Milletler’in insan rici İlkeler 2011 (UN Guiding Principles): haklarına, ulus-ötesi şirketlere ve dSaiğyegrı Gtiöcsatre­irişvletÇm­özeülemreÜ­irlieştk”içne“rKçeovreu-, sdiınr.iBuuygYuol­laGyaönst3­e1riiclikİ­eldkelnero,ltuicşamra­i kfataliyet­lerle bağlantılı insan hakları üzerindeki olumsuz etki riskinin önlensimta­ensidiavnr­esdaenloeh­laaarklaıl­nkamrkınas­abıuililiç­şiekndinil­iksrt. akİnülkdre­alsreetr-l, lualruısvl­aerauryags­uı lkamabaula­l rgıögremli­üşştirçmer­eçkeviçeiy­ni

ş vE sağlamaya da devam etmektedir. Japonya azaltan Yeşil mal ve hizmÇetvlr­eersee(lçyevürkel­eri Alımları Teşvik dteoşsvtiu­k Etme metamlleak­r)vielişbkui­nmkalmilue Yasası (2000): ahliızmlae­rtlıenrı da bilgi sağlamak için çıkarılmha­ıkştkıırn. agküinüdmü­züezndlemk­ealreşrıla­vşeılansta­ennYduarkt­alarırd, ü2z0e2n1le­msoenleurd­veen dsaedveamc­eınbdaazyı­alyagrıdnı­rd. yürürlüğe girmesi beklenen yeni düZzeonrlu­enmleulerK­isueruşömy­lseaöl zeİtnlesna­enbiliHr:ak

Bu yeni inisiyatif, ları ve Çevresel Özenli İnceleme rudan İnisiyatif­i virekedtol­elaryelıoi­pşeirliaşs­kyiolenrli­arvıe, (Avrupa): ydaotğırte­ımdazrinkc­zirinlecri­irldearhin­ildoelmçea­vkreüzvere­intsüamn ş mhaeklyaar­ıpmkaongue­sruenkldil­aikleörzie­nniligeitn­ircieyloer-.

AB’de yerleşik olup oiçlimndae­dıfkalalri­ıyneat göbsatekrı­lemnahkesr­ıhzıann,gi bAiBr ÖnErIlEn kurAllAr, şirket için geçerli olacak.

Uygur Sözkonusu Zorunlu Çalışmayı yasa, Çin’in Önleme Sincan Uygur Yasası Özerk (Amerika bölgesine, Birleşik Sincan’dan Devletarsı­aikhlalanl­mbealisrıl­iveithoarl­aadtaküirü­inslearnin­hinakyl leri): lueyrginud­laennmsaos­rıudmaluda­ohlailnloa­lrma aykapützır­eırme çeşitli kısıtlAmAl­Ar GEtIrmEktE­DIr.

Kanadalı işletmeler­e Tedarik Zincirleri­nde Şeffaflık Yasası (Kanada):

ŞİRKETLERİ­N, BAĞLAYICI

YASAL DÜZENLEMEL­ERLE

SINIRLI KALMAYAN PROAKTİF BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİP,

ESG HAKKINDAKİ RİSKLERİ İÇERİDEN VE DIŞARIDAN YÖNETİLEBİ­LECEK GÜÇLÜ BİR TEMEL KURMALARI GEREKLİDİR.

mzirkpdmhd­kyçuiüoeao­üoinaomtnn­kkğrrc, idll küruniçael­euruıamsio­mrnriludli­nctndudyla ıuuüd deklyeklkl­eoöiiaraşr uk. lrulkie ilyliumkll­rmilaüeaği­lkalğtatrk­ilaemlmniü­dkılnaetıü­yedpvklell­mkeaeeeoid­i nrlaaeiı, iş trsrzbzaii­liiıykleak­nonuggöatş ık lyrtaviüva­iıaenö taerydaaei­plmkrro, leed sa tlösksrrBı­ıenoeaizğl­rukke------

rı molkak da laü şçrüaş ş ev nrln s ı. ı

la t ib iemn eçnslçcni mşoe

er z reıiçr a

Uluslarara­sı Aeç ellnnvieae­ılgnrysved­nlisluaomr­rlieaienip­rria Sorumluluk iönn BhcnldBgaa­emeiirrktn­eİliiledls­amşmiasvğo­sriremeiio­ılğıç’ n rrevrsiriu­uneiüleihn­e’ mler Girişimi uZeellclet­ubdo nearli trrinun dkşueisk nkzuatsave­uuilkernnu­er--- rşçl( KÖşazİuiee­auzrcsoakv­lkekrvauyr­riluneiklu­şıeaçd tmlllsrnri­laaeaeıeel­srr murlv)., İa eiklna çİz eHm kl b: in öuh c şyn. esi ltda reÇa liıive” il mh“ue,

el ATelmdaarn­ik TZeindcair­rliekr inZdine cŞiriri keKta nÖuzennul:

i İnceleme Federal ZtoişYbkdr­fTökSmcmdy­d1lyoetaoi­ieaaaüüeal­nze0aıeiin­rrzaauğsnb­zybsedpnr cunınacaai­ınaa ymslsrda nlrlrtmtıü’kçeıiıae K lıu8cnenrş­ZkmiıAnrac­la. fıaynaışiy­nl0nfnaea Kanun elne, mı0kklam1r­nnucr Yükümlülük­lerine iaedın2men­aıtr nr0rayalu0­mrnçimehol­geipeeliyc­ik0i” çsaea1a) mnn1ldalee’ygçlnmAmed­tvu (“Alman ıoiru2ddz ltilhaKp Tedarik İlişkin

ıaadnilçia­macnnaillr, ddad üliişı. sleidAbl. eAeztikn0ü­şi ’ ir. titlzakrbi­lrlak ıloniate ipaarıer3k­relşakr. rrnvrıdaks ri aonchli00A­onrnkZşAuy­maahreriai­sdül02iyd anianm arkonprmıa­ur’ rnnddellnı­cyealerl’sAaeaetcsb­ladeeddain­rruüneaeke­arrrtlnnnu­raaaae-------- aysüine0ak­dnK1i kl ıae H ler Kalre li a0kli nnO liaOl Atnken amaieAçşu2­Hrrlyşiş egieçimlTn­ğaionn0liy­inmıbanahl­li adkyikakya­ddiaırdriy­a3anaei

naük ü ğuniriaaa km, n’isle ndrüe akklisio nız rnull) n2 s4l( t t. eaEa anr en 1pyta

aaai keeon gal. e nuk

öüev

i kndı r r rz 0t2n,

id ı ı mrreniş iıiil.,, ae u

k

k k cscşeıieid rrkioukl. lmyeaAgtre­luıyenller­rıaıinrcnn­i an m% e aa2 ynsm’üseıikudns­üeöeimnh zk aloakülled­olaülnabek­ruirllisei­pnrur. adrneoa k, nl ai chbmelizal­eealni--,

i

SONUÇ kbgbetiddb­iiktdidYmm­tçneetüaar­iaüiaaeiir, rkubsbityn dykzilaaıi­iüairâllln­rçkı. reireatnı nktteA mtleırortk­mvkeia, llnlnelolr­niec eaarlı kamolı dralknh upaaiabişı­seyk att nrokrlıpaa­iim dhadta evmıa ddacifıkuk perfrvkaeğ­da upeylmu” epoğarıh. npykrrıalh­Yahaunliüı­aemzüla ranmısiymy­nkia tlszl eaiidyssra­b, eıüa l tfokieşdkş­amaitaş pieİlly aresü alafyb, zryriçiyur­tveetl eıaimed tibnibtkbi­aınaiileçu­erişrlnnre­brllimelkı­nımiumiiam­mvnâuritlr­kameciuiae­geıskelçbk­nılldiımer­ökrsaeliuk­ndtacanudk­eslerernlr­aaaeer----- iıiil,,

hanirel a ıkair ötaci iiynra“iıe, dağk tlram vğh uhdalurb nnmra oadro ykre ş

zai sirak rak. eb e çoyd aeenef re

d ı ii etğrkb a rn a eee vk oaumn rtmelren

a a a g tlrşbydtçG­vbyyEdtTzt­ibbuheeaie­eaeaaeıüia­ieıüSönlsm­lrrkrşykly­snpaaiisad­Eiızşt küülpke clnrirteke­lıopedSith­lmlaa Gvree itnadhetok­eutaroüeıe­at rnlGyurr mpvkdalr ıl nli gilünyenug­aEranuenir­şieınabni dnoro kkuureeyil­babhk slnei ieiugela, üecrandsmd­areşşlisnç­ereeirtoki­kıtaürlıei­dabhcmkgmk­enunas yyrı, irdyıirl. mailaöeşgu­ngialriaoe­iebsrltıÖr­nr.ataikıniaa­ıiersçe zlydBasknk­nesi. tğuolterln­cr od seak. ml ıyd e a s ul ziryığrle ekrbbirzam­tuiıvyvrtü­ivaeeılplc­iirinnukea­eeerr------- ıa l drm kdiüadnul’aeumrçnak bğndmkkray­zliiidramk­ltüa ıpeknrcıee­umrledlaat­nare st, aynmlidü erlmdmuafa­yrrkökalam­i enlkeiakre­nn ur aıeckririr­hsıo zzyliyrati­ğuıeılaŞda­e airnu mrlsketsna­serS

GeeleirelT­ltla t doış thainloanl­4il ı şz i zpipeiiamü a n

zn. sı iea, l örlkll u rçr rl üçmetds eiauütd

ba k ı ş ıt afçeiuam

ıı, d hsnhahtmha­uhbbetttta­ttttpooeep­pnppduup- Yararlanıl­an ssass- ttrl:: g: y--/// otte-// soo//- cmggke-- whirrrrnne-aooccwonof­icc22onwtf­wkk00..-- h-- Kaynaklar: 22d. ettstrhh00­umseoee..egdcccl---ootte-edhhixmmsi­nii.lsrrci//-uddgo22t--nemh00ppni­aa22ti/cyrrr11ge. ttd// eyyao00---rrrcpmm55i­itssa//- a/ kkw00rnw--66twwhyy//easooee- bt- rrrss- nillynggid­deso-- a// wiikurss-----t: p/ c- i/

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye