InMagazine

“Bir Elinin Verdiğini Öbür Elin Duymasın” Derken Bunu Kastetmemi­ştik…

- Yazı: Umut TURAN, Bölge Etik ve Uyum Yöneticisi, Avrupa - Orta Doğu - Afrika, OTIS

“Sevgi ve dostluk göstergesi gibi nahif bir davranışla ilişkilend­irilen hediyeden yolsuzluk ve çıkar çatışması gibi sert kavramlara geçişte, ‘hediye ve ağırlamala­rın bir karanlık yüzü mü var’ ya da ‘toplum kültürümüz ve kurumsal kültürümüz birbirleri­nden bu kadar uzak mı’ diye sorduğunuz­u duyar gibiyim”

Dtveaeğrea­rafllğiaıO­rlkpauemyr­uaspcuekkl­oatnri,fuibsnudny­eanzyıymae­kdrleaalşş­mikrükayel­tatülerçra­dlvıeşkaic­ühaçğeüıdn­micy.üe THüerdkiye­küklatüvrü­amnüı,n bdireçokva­zkgüelçtüi­lrmdez ovldeuğöun­egmibli birçok eşanlaumns­luısrılyaa­rınddaayna­kbıinriadn­irl.aÖmylıllea­rkıidhieli­dmiyizedse­öyzecrüğaü­lınrüvne konuyla ilgili atasözleri ve deyişler de günlük konuşmalar­ımızın içHinedeiy­keu, lglaenıelı­lr.kabul gören bir tanım ile “insanlar

arasında sevgi ve dostluk odloalnayn­ıehsendeid­yier”i.çKinübltaü­şrküavmerü­ilzeünn, hveerdhial­inmgiizbin­irzmenagdi­ndiliğdien­ğdeerni göstergesi olarak ve karşılıksı­z beklemeksi­zin sröızmcıüz­kdlaersiık­dleıklgaün­kulüllkank­ıorınzu. şBmuanları­dmaınzdbaa­zvılearyıa­şzöışymlea­dliar-: Avrbm. aHğeadni,ybeanğinış,bbuahkşaid­şa, riksröazmc­ü, khazteırna­g, ihnaliyğıi­r,vheibkeü,ltlütruefl bvier oulyguumki­pmroligğri­atmaşlaıdr­ınğdı abihreodri­ytaemvdeaa, ğkıurlraum­asnaılneet­ilke ahlıendmiy­aesıvdeaah­ğaırdlamön­aepmrotsae­şdırü.rKleuriunm­i ylaorl,sgueznluek­l oklarşaıkt­ı, ve çıkar çatışmalar­ı politikala­rının kapsamında ele alır. Tam da buragdibai­nnbaahkift­ıbğiırmdız­advaranışl­a ilişkilend­irilen

sevgi ve dostluk göstergesi bigribnies­senretdkea­nvramlara geçişte, ‘

yolsuzluk ve çıkar çatış- ’ ya masıda ‘ hediye ve ağırlamala­rın bir karanlık yüzü mü var mı’ diye toplum sorduğunuz­u kültürümüz duyar ve kurumsal gibiyim. kültürümüz olalarrdaa­k,toisptleur­mklâar ıanmbaircı­kgüüçütskü­ynaynasKım­urausmı birbirleri­nden bu kadar uzak da gütmesin, neticede insanların oluştur

almsltb dseüaeulüö­ıkbeıirmvn­çlvbriiıan­elllrei eiüi rtaka ümmdra rv muıksolüen­aeiluedyıl­lkeşgeekür­lkriaıraeo­u nüibabnkar lldtüslkau­d eoiiümota, uln yçeli uanzaiuşm ieap ulyçyddla kbesanıguz­rpatlruı e relroarHDr­eeiBliuçra­pras aitoeluemş­a bkirl idilrbu ızulahsenl­ieinim iyaiylça cenırsuder­ıenieytist­s evağ anöğıkvdey­kmetillene­lirmnlaeğ ele ameyiadğ idurnr uaenreuıel­likdanyrye­isudöadgin­rcüönpmaşl­mkuüeçezlt­ınlatltzün­siukrpbaee­ydmymnarşr­ouonlaeak yvid lkaıggatne­mraa euziieeöli­rnauğdırdi­mvrıdanlii­nueiyeeita­llldednıuı rnhdvker öime. hdieli

neydary raatmnnnli­ç iaaeşk . alrt. ıneleuvroy­rna ekkegoa mldelull slk zaaıük z tıiıçaazag­ynürrv uitb. velisn rltka dnuüaaezki­riineşr------ li l röi y aaaü ybbn lüel ıdlşe de. ğk mnıdi i lt ae sBaresanül r gn sae ııl, m e lü n ve mbsn ndoönu, eayl

e Şatimasdöi­zgleerliin­ne g büazkelalT­ımür: kçemizdeki hediyeleşm­e ile ilgili bazı

VEREN ELİ HERKES ÖPER Yarım elma, gönül alma.

Dostum beni ansın da bir elma ile olsun. Az veren candan çok veren maldan.

Çam sakızı çoban armağanı.

Cennetin kapısını cömert açar.

Veren eli herkes öper.

Veren el, alan elden üstündür. El kesesinden cömertlik olmaz. El kesesinden ikram etmek kolaydır. Veren eli asmazlar, alan eli kesmezler. GkbthrddBb­Bşüiuoeuea­auuönrnlnr­hnlrnlüdia­u zalak züana rkantgdemğ­kudayoeöre­ünınndsaim­rrnnn ndalne: nlaüdükeea, rozel, n elm es e lmrhı al ttakven nhvgeaindi­esraıbüeıd­şyiabrdyin­kaıheyı.raneğlee. aoipf rr A. ee sdıdA mnmsrıvian­nlıinmasdc­inç lse pıl aaaizdbmin­lğkaerkkre­iagklrlsut­tekaeıiahr­rğkmmrusau­eıeynsvamm­aokuyeılll eaabb ı zaaso am adaurarnnl­eı ıalylb annu npkuvlaiüo­ıermbnğzne­rllimnıgüs­keosyçeaor­erileorlsp­dkaeeerınl­rğllrçkeçe­aa almt iieyor rnkitvvadı­lkngevebpe möirıe imnlniern iç , nd aebibkaeni­lamaiosnğa­ldzlgnberl­ıeıkinıeru­ludaüllddv­yneiirlkra­aea--- ı.

d ş ı rg a

Meşru bir iş konusu ve ilişkisine dayalı olması;

Şeffaf şekilde teklif edilmesi ve verilmesi;

Değer ve sıklık olarak makul olması;

Kurum kimliği ve itibarına uygun olması;

Zorlama içermemesi; rTca: eazkkdlaia­fbkeuudlri­eluedmnill­ekabirşiıl­ininrbinou­lmkkuoarns­uıu.mdau ntaerlearf­ıynadpaanb­vileecyeağ­sianlearbu­akyaa-- nFıncaı a omlilyueeş­vttzuguröa­ustlltmaer­ralisaleıu­nvyepuambz­ulanurllah­arerıddnai begeelvçie­relrialğia­ırorallaal­ımnklaayre­plraoellgi­tvöiekzday­leaan-

y geçirilere­k gerektiğin­de güncellenm­esi; raHseeış; dikiyleerv­ieneağgıör­rlaeminaco­enleamyemy­aatrpiasci­aokluoşntu­aryulalayr­ıcaıklabre­ınliraltia­tnu-- n nHargğeaiı­drtvluieay­trmeairlva­daeli akğ roaiınnrni­şanıkyl iık mkkaagyeye­ı,tılnt ea ecslteizıs­knatmeaşme­aaklniıi nl, k dnmueelalv­aşseneı ; kkıliiamld­raleek,

r nihneaosne­ngbaieyhpı­enldediavy­nee laHünneıdn­üivvyeee mvileeunot­anhbaeaydk­isayüteırn­eyıcaginde­darçe ge ebkrulçele­uşktnilrme­mşaeeynsai­na;

r ğ bıralğaımm­asnızın b kiroçnat-- kTilüdme thuetudlim­yeasvıe; ağırlamala­rın şirket kayıtların­da doğru Ssuunisuti­nmdaülzvee­nyliorlsis­ukzlduekğa­eçrılesınn­ddiarmn,ehseindeiy­teavbei tauğtıurll­ammaasık; o- dHdymgçknd­ÜumrçdcÜms­drgtgbeeuı­üeaööeeuin­aiüaeççyi lbraeukrlç­mrç hfÇrüügzsl­ımsmçtlşl,aeanniarrı­ee rnilesrcc ürvvfılnis­llmşecieeç­ylaaieüiıl­psıfdvaıir sinan tekeeinüui­edizpanıay­ğakanivdvl­srlknlrnrl­ariareeıc.upaiiemda alsıslukz nükaıeiure­aüivnikrel­nolnmrllpd­rnult nr ebiigaşuue­ei kaağü mnte sduÜsa felüü fdenltye i tayarfc rmiy ruvla emap er nü laeerr laiıregdga

. iıul, ailii adlknyo gihvisr iğaim neuei jlrera bçırtyş mmeknmd ileaahykel­ue meççaktı a çl sar heaKkfüefi­imkkkeıv rnetuad uaadaıualy­ue tpşidlnarr­ekrormeü uğlva rrkvuey nandmeukam­aamiaeumfe­mersemy, üfere krulşabsaç­lygv avrkupreag­etuuna

ü ür kta bborı i. çd Tialo avraaul, a shua ye rital ae v ledğdaşaav­irlt lıoze liiil rçaymelvka­g emaaek rlre lçanllaaed­vöğaleaeaü­iug lımfieiçis­ylrmuaıodı­ll ndçra kuüdknuaea­hgrtllıeyb­edveçsepnn­rnuuirımıe­ezıl.nnuneaaeaz­r----------. l aitl oğa u duklvuEğte­p , rürm iltsakea ünacealısi­rınau yeişdrleko­netlrrno illakvldsk­aecry eıiıianirz­aafe dtrnetltüd­kaue lrmtödbm. r çus tslurll aiı rnttreknee­lmitaicca lilüoio mruvğmmeme­üruinhkrsa­atılnre ıyibkllua l dlitemaert­aapuahi me amnadieşes­lmvayvdrlb­kmek elıelvreue­atyad.lletyrırvf­lepieiiiim­şldte eyşdnir iyaierykmd­ırepkkiiat­şltiiearoe­ry ıluiri lscr.

ndec , nle ısrçiediai­re Üevuşylrye­öytaıdilda­inkameereç­vrarakz aeütd rğlgrlyd brakn elıiöeehaa­air irğhnğisen­ctlr eemaagianı­üıaü ya fiize a ar geiDaıniiK­n sıc ieim i

ousi çrnltereaz­l b

, in. z, nir.

. kK ur spıu

ie t. p r

l e

Hediye SON SÖZ ve OLARAK ağırlama bağlamında baktığımız­da ‘ ğkSşyeeueu­rflmrfadua­meufmnşvet­teaako lsv ipkleudlüv­ukelgm mke ienülyelml­iit… dbüeiirrlr­i4.tBnieru i. z ü ie

s t m’övşzsee idlk c‘ eibilğsdii­ree or nvz deule-’ TFrüoünlrk­dkleoKkrüi­iklYtüevrr­eiü Kaynaklar: , AnPndroter­fHo.Dpeodr.ioMyjeiank­himnYöAunt­llgTeırela­izynclıaeş­n ıH,Ae.

l d MiyeevGhie­bleenCeoğş­iavre Türk Kültü

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye