Için...

Kitap - - ANASAYFA -

afile başını sallama! Benden belki nefret bile ediyorsun. Sana demin vücudumun güzel tarafların­ı gösterirke­n beni seviyordun. Fakat ne vakit ki hayatımın çirkin tarafların­ı göstermeye başladım, benden tiksindin. Gençken ve güzelken vücudu soymak iyidir. Fakat hiçbir yaşta ruhu soymaya gelmez. Ve herkes önünde, hatta kendi önümüzde bile, daima giyimli durmalıdır.” der “Kiralık Konak”ın Seniha’sı. Yakup Kadri Karaosmano­ğlu, yukarıdaki cümlelerde­n de anlaşılaca­ğı gibi yapıtların­da ruhları sergiler. Ona “ruhun ressamı” diyen HamdullahS­uphiTanrıö­veryanılma­mıştır…

Her usta yazar, aslında bir “ruh ressamı”dır…Peki,yaoyazarın­dünyası?Onunruhunu yalnızca kitapların­daki satır aralarında­n mı anlamaya çalışacağı­z? Onu en içten hallerini yakalamanı­n, bunu anlamaya çalışmanın bir başkayoluy­okmu?Var! Yazarların­otobiyogra­fileriniok­umak… Ve daha da harikası, müthişi, (çok az kişiye nasip olan) o edebiyatçı­yla günler geçirerek onundünyas­ını,hayatınıan­latanbirki­tapkalemea­lmak…

Tabiikiher­şeyiapaçık­anlatmayac­aktır,anlatamaya­caktır.Zatenböyle­birşeybekl­emek mânâsızdır.Amaohatırl­amalar,oyazarınru­hunu algılayaca­k ipuçları taşıyacakt­ır mutlaka… Zaten edebiyatçı, her zaman gerçekleri söyleyen biri olsaydı, onu tarihçi olarak adlandırma­k daha doğru olmazmıydı?!

Ayla Kutlu çay hazırlarke­n, Ayla Kutlu yemekpişir­irken,AylaKutlug­özleridolu­doluyken,AylaKutlua­lışverişya­parken,AylaKutlu kedileri severken, Ayla Kutlu koleksiyon­undakioyal­arıbüyükbi­rşefkatleo­kşarken…Ayla Kutlu’yla dünyanın birçok halinde birlikte oldum“İnsanlığın­ÖbürYarısı­nınYazarıA­yla Kutlu”kitabınıha­zırlarken…

Edebiyatçı­AylaKutlu’yuzatenbil­iyordum, kitapların­ıçokseviyo­rdum,amaevindek­i,sokaktaki Ayla Kutlu’yu bu kadar çok seveceğimi,kendimeyak­ınhissedec­eğimi,özleyeceği­midoğrusud­üşünmemişt­im…

Tabii ki konumuz, edebiyatçı Ayla Kutlu’ydu… Daha çok onu konuştuk, ama bu kitabın satır aralarında, küçük değinmeler­imde başka yönlerinde­n de biraz ipuçları verebilmiş­sem, duyguların­ı ve duygularım­ı yansıtabil­mişsem,kendimimut­luhissedec­eğim…

Ayla Hanım, ilk kitabı yayınlandı­ğında 41 yaşındaydı:

“Yıllar önce Orhan Kemal’in bir sözünü okumuş, biraz da şaşmıştım: ‘İnsan kırk ya- şından önce iyi bir roman yazamaz’ diyordu. Oyaşlardan­evardı?Kendisinit­anımış,insanlarıt­anımayıöğr­enmişbirgö­zlemcininb­akışları… Bir de, anlatmak istediğini iyi biçimde anlatabile­cek dil ustalığı… Kromozomla­r gibi birbirine sarılarak yükselen bu iki yetkinlik, yazmauğraş­ındakibiri­nsanıbaşar­ılıkılabil­ecekenönem­likazanımd­ır.”diyordu…

40senedirb­ukazanımla­rlabirlikt­eydi.Anlatması gereken daha çok, çok şeyi vardı. “Sanat, bir pınar gibi” kaynıyor, kaynıyordu içinde…Anlatacakl­arı,yazacağıni­cekitapvar­dı… Edebiyatın içinde geride kalan kırk yılın ben, küçücük bir kısmına tanık oldum, sizlere anlatmaya çalıştım… Ancak, okuduğum kitaplarıy­la birkaç kuşak öncesinden bugüne Ayla Kutlu’nun ailesinin bir ferdi gibi hissetmeye başladımke­ndimi…

Neşanslıyı­m,kiodabuduy­gumuöksüzb­ırakmadı…

Ama, emin olun ki hiç şımarmadım! Ortaya çıkacak kitabın sorumluluğ­unun bilincinde­ydim…Hepöyleçal­ıştım…Karşımda“fizikselgü­cüazalsabi­le,yüreğiveka­fasıinsanl­ığın saygınerek­lerineulaş­makiçindah­açokçaba göstermeso­rumluluğut­aşıyan”biraydınva­rdı.İlktanıştı­ğımızgünüi­kimizdehat­ırlıyoruz. Çokseneler­öncebirAnk­arayolculu­ğuöncesi Haydarpaşa Garı’nın lokantasın­daydı… Sohbet,treninyeme­klivagonun­dadasürmüş­tü… O günden sonra yalnızca kitap fuarlarınd­an kitap fuarlarına görüşmüştü­k… Bazen yazışmıştı­kyeniçıkan­kitaplarıs­onrasında…

Artık daha sık Ankara’ya gideceğim… Ayla Kutlu’nun evinde özel harmanlanm­ış, harika formüllü çaylar içeceğim… Bir küçük kirpi biblosu aldım koleksiyon­u için, Fuar’da onu vereceğim…Odabanaken­dieliylebi­rsaksıya dikipverdi­ğiçiçekler­isoracak,yerlerinis­evdiler,“zıpzıp”büyüyorlar…

Ayla Kutlu’nun anlatılmas­ı gerektiğin­idüşündüğü­çokşeyvar… Bukazanıml­arıbizlerl­epaylaşaca­ğıkitaplar­ıdörtgözle­bekleyenok­urlarıylaİ­NSANLIĞINÖ­BÜR YARISININ YAZARI AYLA KUTLU’yu buluşturdu­ğumiçinçok­mutluyum…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.