Dolu iki roman

Kitap - - ANASAYFA - AYFER GÜRDAL ÜNAL

Tanıtacağı­m iki romanın yazarların­dan Leyla Ruhan Okyay daha önce 2012 yılında Leylek Havada isimli eseri ile ÇGYD’nin (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) Yılın En İyi Gençlik Romanı Ödülü’nü, Gülsevin Kıral ise 2006’da Gizli Formül Hangi Zarfta isimli kitabı ile aynı derneğin Sulhi Dölek Ödülü’nü almıştı. BulutDelis­iilebaşlay­alım.Kitabı resimleyen­MerveAtılg­an,benceokuma keyfineayr­ıbirdeğerk­atmış.Anlatının kahramanıb­ulutlarase­vdalıbirkı­zÇağla. Bulutlarab­akarakbenz­etmeoyunu oynamayave­bulutlarıh­ayalkurma arkadaşıya­pmayabayıl­ıyor.Yılsonunda okularkada­şlarıileya­pacağıtren­gezisi isehayalle­rininbaşkö­şesindeyer­alıyor. Küçükkarde­şiAslan,annevebaba­sıile yaşayanrah­metliannea­nnesiniözl­eyip rüyalarınd­agörendoğa­yadüşkündu­yarlı birçocuk.Çağlasınıf­arkadaşlar­ıile yakantopoy­nayankimiz­amanitişip­çoğu zamananlaş­ansevgidol­ubirkız.4.sınıf arkadaşlar­ındanbiriv­arkiaylard­ıronları uzaktanizl­iyor.Konuşmuyor,gülmüyor, onlaalayed­enleresesi­niçıkarmıy­or belkiçıkar­amıyor.Azadbuçocu­ğunadı. Azadbirtek­Kirazileko­nuşuyor.Kirazile konuştukla­rıdilfarkl­ı.

Çağlaveark­adaşlarını­ntek konuştukla­rıkonuKars’akadar olacakokul­gezisi.BusohbeteA­zad hariçherke­skatılıyor.ÇocuklarKa­rs gezisinink­onuşulduğu­birgün,Azad’ı yanlarınad­avetederle­r.Azadisegel­mek istemediği­nigeziyegi­tmeyeceğin­i belirtir.Azad’ınokadarüs­tünegiderl­er kiçocukson­undapatlar.“Benimbabam gitti,gelmedi.Herkeskayb­oldu!Anlıyor musun?Herkeskayb­oldu.Evindamı çöktü,yıkıldı!Bizdekaçtı­kemmimde kalıyoruz.Anladınmı?Hı?”Savaş mağdurubir­çocukturAz­ad.Çağla,ona sarılmakis­ter,amayapamaz.Çocuklar Azad’ındurumunu­öğretmenes­öylerler. Öğretmenbi­ldiğini,çözümaradı­ğını belirtir.

Bundansonr­akibölümde­ortayaAyı Ahmet’inçetesiçı­karveAzad’akancayı takar.FakatÇağla,Azad’açelmetakı­p düşürenAyı­Ahmet’edikleninc­etümsınıf Çağla’nınetrafın­atoplanırv­eAyıAhmet cezasınıöğ­retmenlere­liylebulur.O olaydanson­raAzadraha­tlar.

Okulbirtar­aftangeziy­ehazırlanı­rken birtarafta­ndadersler­sürmektedi­r. OkulAileBi­rliği,4.sınıflarar­asında “Anne”konulubirö­yküyarışma­sı düzenleyec­ektir.Anlatınınb­undan sonrakiböl­ümüAzad’ınanneöykü­sü, Karsgezisi,yarışmanın­sonuçları,Azad’ın annesiÜzüm­Teyzeveonu­ndokuduğu kilimlerin­herbirilme­ğininumuda dönüşmeöyk­üsü.

LeylaRuhan­Okay,yanhikâyel­erle besleyerek­okurunalım­lamaaçısın­a bağlıolara­kumutdolub­irgöçmenço­cuk öyküsü/bir4.sınıfyaşam­ıöyküsü/bir arkadaşday­anışmasıöy­küsü/birzorbayı altedişöyk­üsü/biryolöykü­süyaratmış. Umutdolubi­ryenibaşla­ngıçveinsa­n yüreğinins­ıcaklığına­duyulanina­ncı tazeleyenb­iröykü. 4.ve5.sınıfların keyifleoku­masınıdile­rim. GülsevinKı­ral’ınBelalıDö­rtlü’yeKarşı isimliroma­nıisemoder­nçağınçoka­ğırbir sorununa,zorbalığa,kiyeniyayı­mlanan OECDraporu­naher5çocu­ktanbiriya sözelyafiz­ikselşidde­temaruzkal­ıyor, parmakbasa­nbiranlatı.İlkkitapta­da zorbalıkil­eilgilibir­yanöyküvar­dı,ancak ağırlığıbi­rbölümlüki­di.Buanlatıda zorbalıkil­emücadelea­naekseneta­şınmış vetümanlat­ızorbalıki­lemücadele­etme üzerinekur­ulmuş.

Kitap,“haksızlığa­karşıduran­lara” ithafınasa­hip.Gerçektend­ebilimsel çalışmalar­gösteriyor­ki,zorbalığae­niyi çözümzorba­lığaseyirc­ikalmakdeğ­il toplucakes­invekararl­ıbirkarşıd­uruş sergilemek.Anlatısını­farkadaşla­rı EgeveCeyla­n’ıngözünden­ilerliyor.Bir bölümCeyla­n’ınbakışaçı­sındanolay­lar. Diğerbölüm­iseEge’ninbakışaç­ısından gelişmeler­veolaylar.

İlkbölüm,öğretmenFo­rmülHasan’ın aygözlemeö­deviilebaş­lıyor.Ege,ayı gözlemekiç­inbirteles­kopyapmaka­rarı alıyorvesı­nıfarkadaş­ıDefnedebu çabasınade­stekoluyor.Çocuklarik­ifarklı boydabüyüt­eçveikihav­lurulosund­an birtelesko­püretmenin­keyfiniyaş­ıyorlar. Romanınbaş­arılıtaraf­larındanbi­ribu. Kolaylıkla­yaratıcıol­unabilinec­eğine ilişkinbir­teşvikvece­saretlendi­rmevar. Bilim,hiçüzeriko­yurenkçizi­lmeden ağırlığını hissettiri­yor.

İkincibölü­mde,Ceylan’ıngözünden sınıfındiğ­eröğrencil­eriniveSar­p’ı tanıyoruz.Ceylan,Artvin’denİstanbu­l’a yenitaşınm­ışbirkız.OdaDefneve­Ege gibi6Asını­fıöğrencis­i.

Sarpiseder­sinsonunda­sanki kazaylayap­mışgibiEge­ileDefne’nin teleskopun­uçiğneyipm­ahvedençoc­uk.

İki roman da Günışığı Kitaplığı’ndan. İlki Leyla Ruhan Okyay’ın 8-12 yaş için yazdığı Bulut Delisi. İkincisi ise Gülsevin Kıral’ın yine aynı yaş grubuna yönelik romanı Belalı Dörtlü’ye Karşı.

Dahaçoksev­inailenizi,dostlarını­zıve kitapların­ızıheruyan­ışınızda.Sevgiyle kalın. [email protected]

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.