Dolu iki roman

Kitap - - ANASAYFA - AYFER GÜRDAL ÜNAL

Tanıtacağım iki romanın yazarlarından Leyla Ruhan Okyay daha önce 2012 yılında Leylek Havada isimli eseri ile ÇGYD’nin (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) Yılın En İyi Gençlik Romanı Ödülü’nü, Gülsevin Kıral ise 2006’da Gizli Formül Hangi Zarfta isimli kitabı ile aynı derneğin Sulhi Dölek Ödülü’nü almıştı. BulutDelisiilebaşlayalım.Kitabı resimleyenMerveAtılgan,benceokuma keyfineayrıbirdeğerkatmış.Anlatının kahramanıbulutlarasevdalıbirkızÇağla. Bulutlarabakarakbenzetmeoyunu oynamayavebulutlarıhayalkurma arkadaşıyapmayabayılıyor.Yılsonunda okularkadaşlarıileyapacağıtrengezisi isehayallerininbaşköşesindeyeralıyor. KüçükkardeşiAslan,annevebabasıile yaşayanrahmetlianneannesiniözleyip rüyalarındagörendoğayadüşkünduyarlı birçocuk.Çağlasınıfarkadaşlarıile yakantopoynayankimizamanitişipçoğu zamananlaşansevgidolubirkız.4.sınıf arkadaşlarındanbirivarkiaylardıronları uzaktanizliyor.Konuşmuyor,gülmüyor, onlaalayedenleresesiniçıkarmıyor belkiçıkaramıyor.Azadbuçocuğunadı. AzadbirtekKirazilekonuşuyor.Kirazile konuştuklarıdilfarklı.

Çağlavearkadaşlarınıntek konuştuklarıkonuKars’akadar olacakokulgezisi.BusohbeteAzad hariçherkeskatılıyor.ÇocuklarKars gezisininkonuşulduğubirgün,Azad’ı yanlarınadavetederler.Azadisegelmek istemediğinigeziyegitmeyeceğini belirtir.Azad’ınokadarüstünegiderler kiçocuksonundapatlar.“Benimbabam gitti,gelmedi.Herkeskayboldu!Anlıyor musun?Herkeskayboldu.Evindamı çöktü,yıkıldı!Bizdekaçtıkemmimde kalıyoruz.Anladınmı?Hı?”Savaş mağdurubirçocukturAzad.Çağla,ona sarılmakister,amayapamaz.Çocuklar Azad’ındurumunuöğretmenesöylerler. Öğretmenbildiğini,çözümaradığını belirtir.

BundansonrakibölümdeortayaAyı Ahmet’inçetesiçıkarveAzad’akancayı takar.FakatÇağla,Azad’açelmetakıp düşürenAyıAhmet’ediklenincetümsınıf Çağla’nınetrafınatoplanırveAyıAhmet cezasınıöğretmenlereliylebulur.O olaydansonraAzadrahatlar.

Okulbirtaraftangeziyehazırlanırken birtaraftandaderslersürmektedir. OkulAileBirliği,4.sınıflararasında “Anne”konulubiröyküyarışması düzenleyecektir.Anlatınınbundan sonrakibölümüAzad’ınanneöyküsü, Karsgezisi,yarışmanınsonuçları,Azad’ın annesiÜzümTeyzeveonundokuduğu kilimlerinherbirilmeğininumuda dönüşmeöyküsü.

LeylaRuhanOkay,yanhikâyelerle besleyerekokurunalımlamaaçısına bağlıolarakumutdolubirgöçmençocuk öyküsü/bir4.sınıfyaşamıöyküsü/bir arkadaşdayanışmasıöyküsü/birzorbayı altedişöyküsü/biryolöyküsüyaratmış. Umutdolubiryenibaşlangıçveinsan yüreğininsıcaklığınaduyulaninancı tazeleyenbiröykü. 4.ve5.sınıfların keyifleokumasınıdilerim. GülsevinKıral’ınBelalıDörtlü’yeKarşı isimliromanıisemodernçağınçokağırbir sorununa,zorbalığa,kiyeniyayımlanan OECDraporunaher5çocuktanbiriya sözelyafizikselşiddetemaruzkalıyor, parmakbasanbiranlatı.İlkkitaptada zorbalıkileilgilibiryanöyküvardı,ancak ağırlığıbirbölümlükidi.Buanlatıda zorbalıkilemücadeleanaeksenetaşınmış vetümanlatızorbalıkilemücadeleetme üzerinekurulmuş.

Kitap,“haksızlığakarşıduranlara” ithafınasahip.Gerçektendebilimsel çalışmalargösteriyorki,zorbalığaeniyi çözümzorbalığaseyircikalmakdeğil toplucakesinvekararlıbirkarşıduruş sergilemek.Anlatısınıfarkadaşları EgeveCeylan’ıngözündenilerliyor.Bir bölümCeylan’ınbakışaçısındanolaylar. DiğerbölümiseEge’ninbakışaçısından gelişmelerveolaylar.

İlkbölüm,öğretmenFormülHasan’ın aygözlemeödeviilebaşlıyor.Ege,ayı gözlemekiçinbirteleskopyapmakararı alıyorvesınıfarkadaşıDefnedebu çabasınadestekoluyor.Çocuklarikifarklı boydabüyüteçveikihavlurulosundan birteleskopüretmeninkeyfiniyaşıyorlar. Romanınbaşarılıtaraflarındanbiribu. Kolaylıklayaratıcıolunabilineceğine ilişkinbirteşvikvecesaretlendirmevar. Bilim,hiçüzerikoyurenkçizilmeden ağırlığını hissettiriyor.

İkincibölümde,Ceylan’ıngözünden sınıfındiğeröğrencileriniveSarp’ı tanıyoruz.Ceylan,Artvin’denİstanbul’a yenitaşınmışbirkız.OdaDefneveEge gibi6Asınıfıöğrencisi.

Sarpisedersinsonundasanki kazaylayapmışgibiEgeileDefne’nin teleskopunuçiğneyipmahvedençocuk.

İki roman da Günışığı Kitaplığı’ndan. İlki Leyla Ruhan Okyay’ın 8-12 yaş için yazdığı Bulut Delisi. İkincisi ise Gülsevin Kıral’ın yine aynı yaş grubuna yönelik romanı Belalı Dörtlü’ye Karşı.

Dahaçoksevinailenizi,dostlarınızıve kitaplarınızıheruyanışınızda.Sevgiyle kalın. [email protected]

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.