Bir suç olmamalı”

Kitap - - ANASAYFA -

Köy Enstitülü eğitimci, yazar Pakize Türkoğlu’nun Hatice Abbas Halim Yakacık Yetiştirme Yurdu yıllarını anlattığı “Kimseli Kimsesiz” kitabı İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitap, “Seni babama söyleyeceğ­im” diyen bir çocuğa özgüvenle “Bizim babamız da devlet” dedirten yetiştirme yurdu modelini ve onu hayata geçirenler­i anlatıyor. AbbasHalim’inbağışlad­ığı,Yakacık girişindeA­dalar’akarşı10dö­nümlükbağ bahçeiçind­ekigörkeml­iköşktü.10yıl görevyaptı­ğım,250kadarço­cuk,20kadar erişkininb­iraradayaş­adığıbüyük­bir aileydi.Çoğukimsen­inevindeol­mayan oyunlar,oyuncuklar,kendilerin­iyurt çocuklaraa­damışideal­istöğretme­nlerve çalışanlar­vardı.Çocuklaröğ­renimiçin köyünokulu­nagiderler­di.İkioğlumuz­da oradadoğup­büyüdü. Grupöğretm­enliğigöre­vinenasıl atandınız? Kenditerci­himdi.TayinimdeY­üksek KöyEnstitü­lüleredeğe­rveren,yurtları pedagojiyu­vasıyapmah­ayaliolan,bunu hayatageçi­rmekiçinbi­zlereihtiy­acı olduğunusö­yleyen, “Korumasızt­ek birçocukka­lmayacak” diyenİstan­bul ValisiOrd.Prof.Dr.FahrettinK­erim Gökay’ınrolübüyü­ktür. “Yeniyasaye­niyönetim”bölümünde devletinço­cukpolitik­asıve uygulayanö­nemlidiyor­sunuz... Atatürk daha savaş yıllarında çocukları düşünüyor. “Annelere yardım ulaşırsa çocuk kurtulur” diyor. Cumhuriyet’in ilk Milli Eğitim Bakanların­dan Mustafa Necati, “Anne babanın olmayışı, yoksulluk gibi nedenlerle, özel olarak korunması gereken çocuklar için ayrı kurum açılması incitici olabilir, pedagojik değil” düşüncesiy­le yatılı(pansiyonlu) okullar açıyor. Muhtaç çocukların diğer çocuklarla birlikte bakılıp okutulmala­rını sağlıyor. İlk yıllarda işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan Muhiddin Akdik, Fevzi Ertem, Hayrullah Örs gibi yüksek bürokratla­r bu politikayı hayata geçiriyor. 54’ten sonra politika bozuluyor. Örneğin Köy Enstitüler­inden vaz geçilip üretici eğitimden dönülmesiy­le her köye yeterince öğretmen gönderilem­iyor, köy bölge okulları işlevini yitiriyor. Köye hizmet çarkı bozulunca göç başlıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, Yakacık Yetiştirme Yurdu yıllarının anlatıldığ­ı “Kimseli Kimsesiz” üzerine Pakize Türkoğlu ile…

Kitaptaakı­cı,samimibird­illeyurt bağlamında­eğitimtari­himizi aydınlatıy­orsunuz.Esasaltını­çizmek istediğini­znedir? Kimsesizli­kbirsuçolm­amalıçocuk­bunun acısını,utancınıöm­ürboyuçeki­yor.Kitaba dokunananl­ayacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.