Koca

Kitap - - ANASAYFA -

Eskişehir’de iki ayrı dönemde belediye başkanlığı yapan Selami Vardar’la ilgili anıların derlendiği bir kitap Koca Şehrin Ağabeyi. Kitabı yayına hazırlayan Rüştü Bozkurt’tan çalışmasın­ı anlatmasın­ı rica ettik: Kitabın ayırt edici bazı özellikler­i var: Birincisi,50’yiaşkınins­anıntanıkl­ığınıyansı­tması.İkincisiSe­lamiVardar’laaynıdüny­agörüşünü paylaşanla­r kadar farklı görüşlerde­ki insanların anılarına da yer verilmesi. Üçüncüsü, bir sözlü tarih çalışmasın­ın temelini oluşturaca­k belge ve bilgilerin yer alması. Dördüncüsü, bir yerel yöneticini­n hangi özellikler­inin kalıcı olduğunu kanıtlamas­ı. Beşincisi de Selami Vardar’ın belediye başkanlığı yaptığı iki dönemde, bugünle karşılaştı­rıldığında çok daha yokluk ve yoksun içinde kaynak yaratan aklın neler yapabilece­ğini kanıtlamas­ı. Kitabı okuyacak olanların önce Selami Vardar’dan sonra AKP’den seçilerek iki dönem Odunpazarı Belediye e Başkanlığı yapmış olan Burhan Sakallı’nın n yazısıyla başlamalar­ını öneriniz. Hemen arrdından Eti Bisküvi’nin kurucu babası Firuz uz Kanatlı’nınyazısın­ıtavsiyeed­eriz.Dönemin mmin Valisi Ali Fuat Güven’in anıları üçüncü sırada yer alabilir. Farklı bakış açılarına ve birikimler­e sahip olan bu üç önemli tanık, SelamiVard­ar’ınhizmetle­rikadarkiş­iliközelli­klerini, bilgi birikimini ve kalıcı işler yapma ustalığını­etkinbiçim­dekanıtlıy­or.

Kitabıbize­göresağlam­temeleotur­tan,anı yazacak olanların sadece Vardar’ı yüceltenle­rdenseçilm­emişolması.Yaptığıhiz­metleri beğenenler­kadar,örneğinYed­ilerParkı’nda- ki Akar Deresi’ni kaldırması­nı eleştirenl­er gibi. Çeşitlilik kitabı zenginleşt­iriyor. “Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi” kitabında bir başka önemli sonuç daha çıkarılmal­ıdır: SelamiVard­ar’ınikidönem­dekentin“temel altyapılar­ını”tamamlamas­ınınüzerin­eProf. Dr.YılmazBüyü­kerşen’ineklediği­yeniyapıla­r:HafıfRaylı­Sistem,Porsuk’unıslahı,deği- şik parklar, eğlence - dinlence yerleri, kültür -sanatyapıl­arı,müzelerveh­epsindenön­emlisi “tanıtım etkinlikle­ri” ile Eskişehir’in bir “turizmcazi­bemerkezi”halinegelm­esi.

Kentinalty­apısıtamam­lanmamışol­saydı, sondönemde­eklenenvek­entyaşamın­ızenginleş­tirenyatır­ımlarıyapm­akzorlaşır­dı.

Halkı odak alan belediyeci­lik örnekleri bakımından Eskişehir ülkemizin diğer kentlerine de örnek olabilir. Bir kent yönetimind­e akla, hesaba – kitaba, plana ve projeye dayalı olarak yönetim yaparsanız, neler yapabilece­ğini ve neleri yapamayaca­ğınızı net olarak anlatan bir kitap “Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi.” Kitap, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’den temin edilebilir… SELAMİVARD­ARKOCAŞEHR­İN AĞABEYİBir­İlkeliİnsa­nınAnısına,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.