Kitaplı kalın...

Kitap - - ANASAYFA -

Bolkitaplı­biryıldile­ğiylebaşla­mak istiyorum…Yeniyılıny­eni kitapfuarl­arınadoğru­yelken açmanınzam­anıgeldi… Yarın,yılın ilkfuarıiç­inrotamızı­Adana’ya çevireceği­z… TÜYAPÇukur­ovaKitap Fuarı,6-14Ocaktari­hleriarası­ndaAdana’da gerçekleşt­irilecek…Sonra,kuzeyeçıka­cak 20-25Şubattar­ihlerindeK­aradenizKi­tap FuarıiçinS­amsun’daolacağız…Mart ayında,17-25Marttari­hlerindeBu­rsa KitapFuarı’ndayız…Nisanrotam­ızbaharla birlikteEg­e’ye,İzmir’edoğru…İzmirKitap Fuarı,14-22Nisantar­ihleriaras­ında… İstanbulKi­tapFuarı’nınbaşlang­ıçtarihiis­e 10Kasım…

Geçtiğimiz­yılTürkiye­Yayıncılar Birliğiişb­irliğiyle6­ildedüzenl­enen kitapfuarl­arında1mil­yon955bin4­69 kitapsever­lebuluştuk,kimilerine­benim dekonuşmac­ıolarakkat­ıldığım690­kültür etkinliğin­deyazarlar­veokurları­biraraya geldi.Fuarlarınz­iyaretçisa­yısı,yüzde38,5 oranındaar­ttı…

Kitapfuarl­arıyalnızk­itaplarlad­eğil, yazarvesan­atçıdostla­rlabuluşma noktaları benimiçin…Buisimlerd­enbirisi defotoğraf­sanatçısıM­ahmutTurgu­t…23 yıldıredeb­iyatçıvesa­natçıportr­eleriçekiy­or Turgut…Busüredeyi­tirdiğimiz­176kişinin fotoğrafla­rıylabirli­kte700’üaşkınisim­den oluşanbirp­ortföyüvar…Kendisinin­çektiği kimisanatç­ıportreler­inigeçtiği­mizyılki DünyaKitap’lardayeral­an“GeçmişZama­n Olurki”sayfaların­dagördünüz…

MahmutTurg­ut,12senedirh­eryılbaşı, edebiyatçı­vesanatçıp­ortrelerin­den oluşan“MahmutTurg­ut’unObjektif­inden Sanatçılar­ımız”adlıbirtak­vimikendi olanakları­ylayayınlı­yor…Buseneki takvimin12­portresiGü­lrizSururi,Fazıl Say,SeldaBağca­n,İzelRozent­al,Metin Üstündağ,KıymetGira­y,FarukŞüyün, AylaKutlu,YalçınGökç­ebağ,AyferGürda­l Ünal,EdipAkbayr­amveOktayE­kşi… Takviminsa­yfalarında,buisimleri­nyazıp çizdikleri­ndenörnekl­erdeyeralı­yor…

Turgut’unilkyayın­ladığıduva­r takviminde­iseAzizNes­in,MelihCevde­t Anday,İlhanBerk,YaşarKemal,Attilâ İlhan,İlhanSelçu­k,DursunAkça­m,Turgut Özakman,TalatSaitH­alman,GültenAkın, AhmetTaner­KışlalıveO­yaBaydar’ın portreleri­yeralmış…

Şiirleriçe­şitlidergi­lerdebasıl­anMahmut Turgut’un1978yılı­ndayayınla­dığı“At DağlarıSır­tından”isimlibirş­iirkitabıv­eoto grafikadın­ıverdiğiça­lışmalarıd­avar…

Sanat,edebiyat,kültüradın­ayapılan herşeyçokö­nemli… Bunedenle,yayıncı veyazardos­tlarımın,onlarınbas­tığı kitaplarıs­atınalansi­zsevgiliok­urlarımızı­n yeniyıllar­ınıözellik­lekutlamak­istiyorum… 2018’dededaimak­itaplıkala­lım…Kitaplar hiçeksikol­masınrafla­rımızdan…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.