Diye bir kural…

Kitap - - ANASAYFA -

Kural’ın temelini oluşturan model, 1897 yılında İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından geliştirilmiş. Pareto, 19. yüzyıl İngiltere’sindeki servet ve gelir kalıplarını inceleyerek gelirin ve zenginliğin çoğunun, örneklemindeki azınlık bir insan grubuna gittiğini fark etti. Daha sonra iktisat ve diğer sosyal bilimler alanında farklı çalışmalarla geliştirilen model, Richard Koch’un 80/20 Kuralı kitabıyla geniş kitlelerce tanındı. Peki 80/20 Kuralı nedir? Yazar 80/20 Kuralı ilesonucun,çıktınınveyaalınankarşılığınçok büyükbölümününçokazsayıdasebebin,girdininveyaçabanınsonucuolduğunu,buyüzden çıktının büyük bölümünün sebebin veya girdininçokazbirkısmındankaynaklandığını iddia ediyor. Örneğin, işimizde ulaştığımız başarınınyüzde80’iniharcadığımızzamanın yüzde20’sindeneldeederiz.Böyleceçabamızın beşte dördü büyük ölçüde anlamsızlaşır. Elbettebudanormaldebeklentilerimizeters birdurumdur.

Yani 80/20 Kuralı diyor ki: Sebepler ile sonuçlar, girdiler ile çıktılar, çaba ile kazanım arasında,bütününayrılmazbirparçasıolarak varolanbirdengesizlikmevcut.80/20bağıntısı, bu dengesizliğe dair iyi bir ölçüt sunuyor. Tipik örnekler, çıktının yüzde 80’inin girdi-

Dünyanın sayılı oyunlaştırma uzmanlarından biri olan ve Ercan Altuğ Yılmaz’a kitabın yazım sürecinde mentorluk yapan Niels van der Linden’in tanımıyla oyunlaştırma (gamification), gerçek hayattaki motivasyonel problemleri oyun tasarım teknikleriyle katılımcılarda uzun vadeli davranış değişikliği hedefleyerek çözen bir yaklaşım. Oyunlaştırma,kelimebabalarıolanGabeZichermanveChristopherCunninghamtarafındanise“Oyundakidüşüncebiçimininveoyun kurallarının, kullanıcıların ilgisini çekmek ve problem çözmek amacıyla kullanılması” olaraktanımlanıyor.Oyununkendisibiruygulamayken, oyunlaştırma katılımı artırılmak istenenuygulamayaeklenenbirsüreçlertopluluğudurdiyebiliriz.

Oyunlaştırılmışuygulama,oyunmekanikleri kullanıldığından oyunu andırır ve böyleceoyunoynuyorhissiyaşayankatılımcıosürecedahaiyientegreolur.Diğerbiranlatımla, birengelyüzündenyapılmayanbirdavranışın nin yüzde 20’sinden geldiğini gösteriyor. Sonuçların yüzde 80’i sebeplerin yüzde 20’sinden kaynaklanıyor. Elde edilen şeyin yüzde 80’i çabanın yüzde 20’sinden geliyor.İşhayatında80/20Kuralı’nındoğrulanmışbirçokörneğivar:Satışlarınyüzde80’igeneldeürünlerinyüzde20’sindengeliyor;aynı şekildemüşterilerindeyüzde20’siaynısonucu doğuruyor. Ürünlerle müşterilerin yüzde 20’si genellikle organizasyon kârının yüzde80’iniyaratıyor.80/20Kuralı’nıbuşekilde özetlediktensonra,kitabınbölümlerinebakalım:Kitabıngirişbölümlerindekuralınaçıklaması yapıldıktan sonra, 80/20 Kuralı’nı nasıl pratiğe aktarabileceğimiz açıklanıyor ve her ikiside80/20Kuralı’ndaneldeedilmişfaydalı yöntemlerolan80/20Analiziile80/20Düşünüşüarasındakiayrımortayakonuyor.80/20 oyun mekanikleri ile motivasyon yaratarak yapılmasını sağlamaya çalışırken oluşturulacak motivasyonun nasıl gerçekleştiği ve ne kadar devam edeceği tasarlanan oyunlaştırmanın uygulanabilirliği açısından son dereceönemlidir.Kitap,oyunlaştırmanıngücünü oyundan aldığını göz önünde bulundurarak oyununtanımları,tarihselgelişimivetüminsanlıktarihiboyuncainsanlarınnasıloyunoynadığının anlatıldığı bölümle başlıyor. Yazar buradakendiilgisiniçekenoyunlardanörneklerdevererekdijitaldevrimvebudevriminiçinedoğannesillerdenbahsediyor.Buneslinen küçük yaştan itibaren bazı şeyleri dijital or- Analizi, nedenleri ve sonuçları kıyaslamayayarayansistematik, sayısal bir yöntemken, 80/20 Düşünüşü ise yaşamımızda önemli olan herhangi bir şeyin önemli needenlerinin neler er olduğu hakkında ddaa varsayımda bulunmamıza,bunedenleritanımlamamızavekaynaklarımızı ona göre yeniden düzenleyerek konumumuzda etkili iyileştirmeler yapmamızaolanaktanıyanzihinselmodellerivealışkanlıklarıiçerendahakapsamlı,fazlakesinolmayanvedahasezgiselbirprosedür.“Kurumsalbaşarısırolmamalı”başlıklıikincikısımda 80/20Kuralı’nınişdünyasındakiengüçlükullanımalanlarıözetleniyor.Bunlar,kuralındenenmiş,testedilmişvebüyükbirdeğeresahip olduğuanlaşılmış,ancakişdünyasınınçoğunluğu tarafından tuhaf bir şekilde faydalanılmayan işlevleridir. “Daha az çalış, daha çokkazanvedahafazlakeyifal” isimli üçüncükısımdahemişhemdekişiselyaşamımızda çıtayı yükseltmek için 80/20 Kuralı’nı tamda da oyun gibi gördüğünü ortaya a koyuyor.

Takip eden bö- lümde bu neslin n mensuplarının çaalıştıkları şirketlerrde varmak istedikikikleri hedeflere oyun arayüzleri ve oyunsu tasarımlarla çok daha motive ve istekli katıldıklarından bahsediliyor.Oyunveoyunlaştırmaterimlerinikeskin venetbirşekildeayıranyazar,birsürecioyunlaştırmak için gerekli psikolojik bilgileri paylaşıyor. Yazara göre, derin oyunlaştırma analizlerinin tümünde bu psikolojik teoremler yatmakta.Devamındabiroyunlaştırmaçatısı olarakD6ileoyunlaştırmauygulamaadımlarıyla nasıl başarıya ulaşılabileceği anlatılıyor. Örnek olarak günümüzden dijital oyunlaştırılmış uygulamalardan 20 tanesi incelediktensonraoyunlaştırmanıngelecektekiyeride n nasıl kullanabileceğimiz anlatılıyor. Örneğin sıradan bir insanın yaşamındakimutluluk veya başarının yüzde 80’i o yaşamın küçük birbölümündemeydana geliyor. Genel görüşe göre zamanımız kısıtlıdır. Yazara göre ise, aslında bol miktarda zamanımızvarvebunu müsrifçe if kötüye k kullanıyoruz. “Yeni Kavrayışlar: 80/20 Kuralı’na Yeniden Bakış” isimli dördüncükısımda,yazarbukitabınilkbaskısındanbuyanaaldığıgeribildirimlerive80/20 Kuralı üzerine düşüncelerinin nasıl geliştiğinideğerlendiriyor.Bukısımdayazaryıllarboyuncakendisinegelenmektupvee-postalardanderlediğibilgilerivekendisinegeleneleştirileri genişçe açıklayarak kategorize ediyor. Buyazıyıokurken“Kitabınyazarıkendiönermelerinefazlamıönematfediyoracaba?”diye içinizdengeçirdiysenizbusonbölümübugözleokumanızfaydalıolacaktır. 80/20KURALI, analiz ediliyor. Yılmaz, üçüncü ve son bölümde oyunlaştırmanın en önemli uygulanabilir alanı olan eğitime odaklanıyor. Oyunlaştırma, eğitimde oyun kullanımıyla çok karıştırıldığından dolayı eğitimdeoyunkullanımınıörnekleriveavand unkull tajlarıyla aktaran yazar, eğitimde oyunlaştırmayı uygulayan firmalarla söyleşilere ve rakamsal örneklere yer veriyor. Oyunlaştırma ile iş hedeflerine ulaşmış, müşterileri ve çalışanları tarafından oyunun gücünü keşfetmiş ve süreçlerine taşımış olan firmaların öykülerini merak ediyorsanız, kitap tam size göre. Söylemedengeçmeyelim:

“Oyunlaştırmaoyunudahayenibaşlıyor.” OYUNLAŞTIRMA,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.