Gibi olsun

Kitap - - ANASAYFA - AYFER GÜRDAL ÜNAL

yılı başladı. Bu yıldan çok ümidim var. Niyetlerim, hedeflerim, çalışma planım hepsi hazır; Tanrı sağlık verirse bir bir gerçekleştireceğim inşallah. Sağlıkyönündenözelbirgayretiçine girdim.Yogauzmanlıksertifikasyon programınakaydoldum.“64yaşında hiçöğrencinizoldumu?”diyesordum yetkililere,“72yaşındaoldu”yanıtıalınca yolaçıktım.Hareketlikalmak,herdaim yenişeyleröğrenmek,dostlaragönül kapılarımısonunakadaraçıktutmakve15 gündebirdostyemeğidüzenlemek,ikiyazı projesinitamamlamakveherhaftaenaz birkitapokumuşolmak.İştebenim2018 hedeflerim.Dilerimsizdesağlık,huzur içindeamaçlarınızaerişerekgeçirirsiniz 2018yılını.

Yılaçoközelbirşiirkitabıilebaşlamak istiyorum.GünışığıKitaplığı’nın yayımladığıCahitÖkmen’inyazdığıve SadiGüran’ınresimlediğiPortakalYıldızı, çocukşiirleriçıtasınıyukarıtaşıyanbir eser.CahitÖkmenödüllübirşairolmanın (1990VarlıkDergisiGençlikÖdülleri ŞiirBaşarıÖdülü,1995BehçetAysanŞiir Ödülüve1998OrhanMuratArıburnu ŞiirÖdülü)yanısıraTürkdiliveedebiyatı alanındadeneyimlibireğitimyöneticisi. 27şiiriçereneserdeençokdikkatimi çekenimgelerinsomutluğuveçeşitliliğiile paralelyürüyenduygularınderinliği.Birde şiirlerdenyansıyanmuziplikyada yumuşakmizahmı desemdahauygun acaba?Örneklesomutlaştırayım:

Şiir,çokkatlıbinalarısirenebenzeterek tehlikeveaciliyetduygusunuaynıanda verensomutsirenimgesiileulaşıyor çocuklara,tamda8-12yaşgelişmeevresine uygunbirseçimbu.Parksız,bahçesiz, doğanınrengininbilegözükmediği ortamdaçocuklardadoğadankopukolunca ejderhalaşıyorlar.Buradaşiddeti,şiddetin yıkıcılığınınyakıcılığı,doğadankopmanın insanıyabanılkılanetkisinisözcüğün çağrışımlarıylaalımlıyoruz.Şairyüksek yüksekbinalardikipyeşiliyokederekinsanı nı ejderleştiriyorsunuzdemedenşiirceyapıyor yo yor eleştirisini.Saltduygudeğilsunduğu, düşünerekalgılananbireleştirivarşiirinde. BirdiğerörnekKuzumşiiri:

İşteincebirKurbanBayramı’ndakesilen kuzularaağıtyadaeleştiri,hangisini seçersenizöyleolsun.İçindezerrevahşet barındırmayan,duygularısömürmeden derdiniifadeedenbirşiir.İpuçlarını düşünerekKurbanBayramıolduğunu anlıyorsunuz.Ağlamaktanyenidöndüm bendilimizinsöyleyişgüzelliğinebirörnek olduğukadarkuzununkurbanedildiğini sezdirenbirdize.Kuzunun-sonarzusugibi düşünülebilir-sonyemeğininneolduğunu ağzınınnemindençözüyoruz.Zorbir konunun,çokinceliklişairanebireleştirisi, okurunamutlakaduyguvedüşünce derinliğikatacaktır.

PortakalYıldızı,imgezengini bireser. “Kışperisioşimdimülteci”, “hüzündediklerişeysokaklardaki kimsesizçocuklarınekmekarası”,“ay biruzaytavşanıbulutlarsarkıyorkoca kulaklarından”sadece3örnek.En sevdiğimideyazayımozaman:“Annenin sesidenizeinensokaklardı/babaosesi kucaklar/kalbindeışıklıbirgemiyapardı.” Hangibenzetmeyidahaçoksevdiğine kararvermektezorlanıyorinsan.

Trambolinşiiriyaşamacoşkusu verenşiirlerden.Trambolindezıpzıp zıplayançocuğunuseyredenbiranne ilezıplayançocuğundüşüncelerişiirin bölümlerindeyerdeğiştiriyor.Anne, kangurugibizıplayan,pıtpıtçekirgegibi göğesekençocuğundizlerinintitrediğini farkında,çocukiseyorulursa“kanguruve çekirgedüşerlermiannemingöğsündeki kelebekgemisinediyemerakta.”Annenin göğsündekikelebekgemisiannenin heyecanlı,hafifendişeliatanancak çocuğununyenitattığıbağımsızca deviniminiseyretmektenmutluyüreğini negüzelbetimlemiş.

PerdedekiHayvanlarsinemayıkonu alanbirşiir.İzleyicininkendiniunutup sinemanınbüyülügerçekliğinedalışını anlatırgibibaşlıyor.Filmdekipenguen buzlusularsıçratıyorüstüme,sincabın sinemaperdesindeelindenfırlayanceviz yuvarlanıyorüstüne,pandayanağını dayamışbiryaprağaormanınninnisini dinliyor,sinemaperdesindenüstüme yağıyorsesler.Derkensonbölümleokuru düşünceyedavetediyorşair:

Günışığı Kitaplığı’nın yayımladığı, Cahit Ökmen’in yazdığı ve Sadi Güran’ın resimlediği Portakal Yıldızı, çocuk şiirleri çıtasını yukarı taşıyan bir eser. Cahit Ökmen ödüllü bir şair olmanın yanı sıra Türk dili ve edebiyatı alanında deneyimli bir eğitim yöneticisi.

Busorubanayokolan,hayvanat bahçelerinetıkılanhayvandostlarımızı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.