Gelecek ve

Kitap - - ANASAYFA - DOĞAN SELÇUK

Birbirinden ayrı düşünülemeyen iki olgu: Gelecek ve değişim... Gelecekle ilgili iki seçeneğimiz var. Ya bekleyip gerçekleşmesini görürüz, yani değişime dâhil olmadan oluşmasını bekleyip sonradan geç kalmış bir tepki veririz ya da geleceği şekillendirmek için harekete geçeriz, diğer bir deyişlee kontrolü ele alıp değişimi yönlendiririz. AhmetŞerifİzgörenGeleceğiYönetmekkitabıylaikinciseçeneği,öncedenadımatmayıöneriyor.Kurumlardagelişiminvedeğişiminkaçınılmazbirgerçekolduğuaşikâr.Bu gerçeğikabullenmeyenlerveyagöremeyenleryakontrolsüzbüyüyorlaryadarekabette gerikalıpküçülüyorvesonundadayokolup gidiyorlar. Değişim ve gelişimin engellenemeyeceğini baştan kabul edenler, kurumlarında yapılacak tüm projelerde değişimi yönlendirebilme becerilerinin gelişmesine odaklanabiliyorlar.

Kurumsallaşma, stratejik planlama, verimlilik, yeniden yapılanma, insan kaynakları,finansalyönetimveüretimyönetimigibi çeşitli başlıklar altındaki birçok kurumsalgelişimprojesisözkonusu.Buprojelerin başlığı ve içeriği ne olursa olsun, hepsinin odak noktasını, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen kurumların değişimi ve gelişi-

Scrum, İki Katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı’nın yazarı ile Ken Schwaber 20 yıl önce, teknoloji endüstrisinde yazılım yapmak için yeni bir yöntem geliştirirler: Scrum. O ana, hatta a 2005 sonlarına kadar bile yazılım geliştirme projelerinin birçoğu, bir projenin birbirinden kesin olarak ayrılmış safhalar halinde tamamlandığı ve tüketici ya da yazılım kullanıcıları için piyasaya sürülmesine doğru adım adım ilerlendiği Şelale Metodu kullanılarak geliştirilmektedir. Bumetotla,süreçyavaşveöngörülemezdirve genellikle de insanların ya asla istemeyeceği yadaparaharcamakistemeyeceğişekildesonuçlanmaktadır.

Süreçte aylar, hatta yıllar süren gecikmeler yaygın olarak yaşanmaktadır. Gantt şemalarıinsanırahatlatacakşekildeeskiadım adım planlama sürecinde kontrolün proje yöneticilerinde olduğu hususunda güvence sağlamakta, ancak neredeyse her seferinde çokçabukbirşekildeplanıngerisindekalınmakta ve bütçe aşımı felaketi ile karşılaşıl- mi baştan kabul eden, bunları yönlendirerebilme becerisine sahip kurumlar olmasını sını sağlamakoluşturuyor.Buçalışmalarda,içve içive dış çevrelerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve mevcut yapısının tanımlanmasına her zaman öncelik veriliyor. Eğitim ve danışmanlık aşaması ise kurumların gelişim ve değişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, ihtiyaca yönelik özel çözümlerin geliştirilip uygulanması ve sonuçların takip edilerek geri bildirim verilmesine yönelik olarak gerçekleşiyor.

İşte “Geleceği Yönetmek” başlıklı bu kitaptaki kurumsal gelişim modellerinin tasarlanması ve uygulanması bu tecrübeler ışığında ortaya çıkmış. Bu tecrübelerin çok net ortaya koyduğu bir gerçek var: Çalışılan herkurumayrıbirkişilikvekendinehasçalışmalar gerektiriyor. Bunu yapabildiğinizde çalıştığınız kurumlara gerçek anlamda maktadır.İştebusorunlarnedeniylegeçmişin katı kuralları olan yukarıdan aşağıya doğruemrediciprojeyönetimmetodolojilerinden radikal bir şekilde farklı olan, evrimsel, uyum sağlayabilen ve kendi kendisini düzelten bir sistem oluşturuyor yazar. Scrum’uniskeletibaşlangıcındanitibarenteknolojiendüstrisininyeniyazılımveürünleri yaratmayöntemihalinegelmiş.

AncakSilikonVadisi’ndekiyazılımvedonanımprojelerininyönetimindebaşarılıolmasına rağmen iş dünyasında nispeten ta- fayda sağlıyorsunuz. Verimlilikleri artıyor, katma değerleri yükseliyor. İşbirliği yapılan kurumlarda karşılaşılan en önemli problemlerdenbirisiise,değişimihtiyacınınaçık ve net bir şekilde ortada duruyor olmasına rağmen,yapılmasıgerekenlerkarşısındakararsızveeylemsizolunması.Budadoğalolarak kurumları olumsuz bir sona götürüyor. “Geleceği Yönetmek” konusunda kararları verecek olan yöneticilerin eylemsiz halleri bu“sonu”hızlandırıyor.

Değişim, doğası gereği, bir kurumda ya aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşiyor. Bizim kül- nınmamış olarak kalmış. Ve yazar kitabı bu nedenle kaleme almış: Scrum yönetim sistemini teknoloji dünyası dışındaki iş dallarına tanıtmak. Kitapta yazar, Scrum’un Toyota Üretim Sistemi ve muharebe havacılığındaki “Gözlemle, Yönlendir, Karar Ver ve Harekete Geç” döngüsü kaynaklarından bahsediyor.

Projeleriküçükekipleretrafındanasılorganizeettiklerinivenedenetkinbirçalışmayöntemi olduğunu açıklıyor. Projeleri nasıl önceliklendirdiklerini, momentumu kazanmak türel kodlarımız değişimin yukarıdan aşağıya olmasına daha yatkın. Bu sebeple kurumunüstyönetiminingerçekanlamdaniyeti yoksabukonudaçabalamakdaanlamınıyitiriyor.Değişimaynızamandauzunvesancılı bir süreç. Yazar kitabında Türkiye’ye uygun bir değişim modeli ve yol haritası öneriyor. Doğrudan çalışma imkânı bulduğu, kitapta isimleri yer alan ve değişim yolculuklarına eşlikettiklerikurumlarınizninidealarakbirçokgerçekolayveörneğeyerveriyor.

Kitabı sadece yazılım alanında çalışanların değil, birçok farklı alanda çalışanların da okuması mümkün. Çünkü, planlamadan uygulamaya birçok safhası bulunan proje-süreç yönetimi konusunda etkinlik-verimlilik-zaman yönetimi konularında dersler barındırıyor.

GELECEĞİYÖNETMEK, içinbirhaftalıktanbiraylığakadarolansprintleri nasıl oluşturduklarını ve ekipteki herkesi nasıl sorumlu tuttuklarını, neleri yaptıklarını ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkan zorlukları kontrolaltındatutmakiçingünlükkısagörüşmeleri nasıl icra ettiklerini detaylarıyla anlatıyor.

AyrıcaScrum’unbirprojebitenekadarbeklemek yerine, nasıl sürekli gelişim ve müşteridenivedigeridönüşalmakiçingerekliminimumuygunürünlerkavramlarınıbirleştirdiğinedeyerveriyor. Kitabı sadece yazılım alanında çalışanların değil, birçok farklı alanda çalışanların da okuması mümkün. Çünkü, planlamadan uygulamaya birçok safhası bulunan proje-süreç yönetimikonusundaetkinlik-verimlilik-zaman yönetimikonularındaderslerbarındırıyor. SCRUM,İKİKATIİŞİYARIZAMANDA YAPMASANATI, JeffSutherland, Türkçesi:AliAtav,BuzdağıYayınevi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.