Yıllık tarihi var

Kitap - - ANASAYFA -

lerinin yayılma serüvenlerinde görülebilir, pirinç ve pirinç yemeklerinin Çin’den batıya doğru, tandırın Mezopotamya’dan Mısır, Kıbrıs, Anadolu, İran, Orta Asya ve Hindistan’akadaryayılmasıörnekgösterilebilir.

(…) Türkiye’de yemek tarihi araştırmalarını başlatan tıp doktoru ve tıp tarihçisi Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986), mutfak tarihinin önemini oldukça erken anlayarak 20. yüzyılın ortasında bu konuda iki eser yayımlamıştır. ‘Mutfak deyip geçmemeli’ diyen Ünver, yaşamının sonuna kadar mutfak tarihi çalışmalarımı teşvik etmiştir. 1970’lerden itibaren, Prof. Dr. Lütfi Ömer Barkan, Prof. Dr. Günay Kut ve Turgut Kut gibi araştırmacılar mutfak tarihini akademiktemellereoturtarakileribirseviyeye götürmüşlerdir. Bugün Türkiye’de tarih, edebiyat, arkeoloji, ilahiyat gibi birçok farklı disiplinde mutfak tarihi konusunda yüzlerceyazıvekitapbulunmaktavebuyayınların sayısı her gün artmaktadır. Türkçede ve yabancı dillerde akademik yayınların çokluğuna karşın, genel okuyuculara yönelik yayınların çoğu ya kahve gibi belli bir konuyu ele alan çalışmalardır ya da Avrupa odaklıdır. Yemek tarihine giriş niteliği taşıyan, konuyu geniş bir açıdan ele alan ve Türkiye’nin bu tarihteki rolüne yer veren bir kitabın bulunmaması, bu kitabı yazmamanedenoldu.(…)”

Kitap, 14 bin yıl öncesinden Paleolitik Çağ’danbaşlıyor,20.yüzyılAvrupa’sınakadar geliyor. Kitabın sonunda geniş bir Kaynakça yer alıyor… “Avcılıktan GurmeliğeYemeğinKültürelTarihi”niokuyanlar, gıdaların, yemeklerin, pişirme tekniklerinin, sofra alışkanlıklarının ve âdâbının kültürden kültüre, ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya yaptığı seyahatlerin sürprizlerle dolu hikâyesini okurken; yemeklerin coğrafi sınır tanımadığının, küreselleşmenin öncemutfaklarsayesindegerçekleştiğininsomutörnekleriylekarşılaşıyorlar…

“Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi”, yemeklerin coğrafi sınır tanımadığının, küreselleşmenin önce mutfaklar sayesinde gerçekleştiğinin somut örnekleriyle dolu bir çalışma…

AVCILIKTANGURMELİĞE YEMEĞİNKÜLTÜRELTARİHİ,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.