Bin sayfa

Kitap - - ANASAYFA -

ressamlarıtarafındanresmedilmesinin öneminedikkatçekerek,“ANGVakfı veNezahatGökyiğitBotanikBahçesi olarak,FloraAraştırmalarıDerneğiile projeyiyürütüyorolmaktanbüyükgurur duyuyoruz,emeğigeçenherkeseteşekkür ediyorum”şeklindekonuştu. ResimliTürkiyeFlorasıProjesi BaşeditörüProf.Dr.AdilGünerise uzunyıllarsürecekbirkaynakkitap çalışmasınınikincicildinitamamlamış olmaktandolayıçokmutluolduklarını söyledi. Yüzlerce bilim insanı ve bitki ressamının titizlikle çalıştığına vurgu yapanGüner, “İlkkezTürkçeolarak hazırlananbuçalışmaakademik anlamdadageleceknesillerebüyük birkaynakolacak”dedi.Güner, bitki çizimlerini gerçekleştiren ressamlarındaprojekapsamında yetiştirildiğini hatırlatarak, “Resimli Türkiye Florası’nın ikinci cildinin tamamlanmasıtekbaşınaeditörlerin, yazarların ve ressamların başarısı olmamıştır. Flora yazımı için gerekli donanımlarasahipbirmerkezeihtiyaç bulunmaktadır.NezahatGökyiğit BotanikBahçesi(NGBB)bugereksinimi karşılamış ve Türkbotanikdünyası içinâdetabirbilimmerkezihaline gelmiştir” diye konuştu. Güner, ikinci cildin içeriğine dair şöyle devam etti:

“ResimliTürkiyeFlorası’nınyazım planı,Türkiye’ninbitkiçeşitliliğinin kısacatanıtılmasıvebuçeşitliliğekatkıda bulunancoğrafya,yerşekilleri,jeoloji, paleocoğrafya,toprak,iklimeaitözet bilgilerinyeraldığıbirincicilt,2014yılı içindeyayınlanmıştı.Elinizdebulunan2. ciltileTürkiyeflorasındayeralanDamarlı Bitkiöbeklerininyazımınabaşlanmıştır. Başkabirifadeylebuciltgerçekteasıl florayazımınınbaşladığıciltolarak ifadeedilebilir.30cilttamamlandığında elimizdeyaklaşık17binsayfalıkbirTürkçe külliyatolacak.”

Türkiye’nin en önemli doğal varlıklarından olan bitki çeşitliliğini tek bir eserde toplamak amacıyla “Cumhurbaşkanlığı’nın Himayelerinde” Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) işbirliğiyle çalışmaları devam eden Resimli Türkiye Florası Projesi’nin ikinci cildi yayınlandı.

RESİMLİTÜRKİYEFLORASI-2,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.