Carrébukezkendihayatına

Kitap - - ANASAYFA -

Casuslar ve kitaplar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden David John Moore Cornwell, nâm-ı diğer John le Carré Güvercin Tüneli kitabı ile Alfa Yayınları’nda. John le Carré yaşamından parça parça hikâyeler sunan otobiyografik romanı Güvercin Tüneli’nde tecrübelerini direkt yazmaktansa kurgusal olarak anlatmayı seçmiş. Carré şöyle anlatıyor kitabını: “Kitaplarımdanbirine,geçiciolarak GüvercinTüneliadınıkoymadığım sayılıdır.Buadınneredengeldiğini açıklamakkolay:

Ondört,onbeşyaşlarındayken babambeniMonteCarlo’dakikumar partilerindenbirinegötürmeyekarar vermişti.Eskikumarhaneninyanındabir sporkulübüvardı,çimlekaplanmıştı,atış poligonudenizebakardı.Çimlerinaltına yerleştirilmişbirbirineparaleltüneller denizkıyısınauzanırdı.Otünellere, kumarhanenindamındatuzağa kapananyumurtadanyeniçıkmışcanlı güvercinler yerleştirilmişti. İşleri, zifiri karanlıktüneldekanatçırparakAkdeniz semalarınaulaşıpellerindetüfeklerle, kâhayakta,kâhyereuzanmış,bekleyerek avlananbesilibeyefendilerehedef olmaktı.

Iskalananveyauçmayıyeniöğrenmiş güvercinlerse,öbürgüvercinlerin yaptıklarınıyaparlardı.Dünyaya geldikleriyere,kendileriniaynı kapanlarınbeklediği,kumarhanenin damınadönerlerdi. İştebumanzaranın, uzunyıllargözümünönünden gitmemesininnedeni,okurlarbelki bendendahaiyianlayabilirler.” dönüşümsüreçlerinindünü-bugünüve toplumsalyapıdayarattığıetkileretraflıca değerlendiriliyor.

Üçüncübölümdeyerelvekırsal kalkınmadaörgütlenmeveişmodellerine yerveriliyor.Bubölümdeüreticiörgütleri mercekaltınaalınıyor,örgütlenmenin önündekiengeller,fırsatlarveolası sonuçlardeğerlendiriliyor.Kitabın sonbölümündeyeralanyerelvekırsal kalkınmaprogramlarındaetkianalizi konusuliteratürdekiönemlibirboşluğa dikkatçekmeamacınıtaşıyor.

Yerelvekırsalkalkınmakonusunda gereklioperasyonelbilgininüretildiği vebirarayagetirildiğibirmecraolma hedefindeki“SürdürülebilirYaşam GÜVERCİNTÜNELİ,

Casus romanlarının ünlü yazarı yaşamından parça parça hikâyeler sunan otobiyografik romanı Güvercin Tüneli’nde tecrübelerini direkt yazmaktansa kurgusal olarak anlatmayı seçmiş.

PenceresindenYerelveKırsalKalkınma” kitabınıneditörleriFaikGürveMurat Bayramoğlubeklentilerinişöyle özetliyorlar:

“Haktemelli,sürdürülebilirveadilbir kalkınmaanlayışınavepratiğineihtiyacımız var.Bukitabıeyleyişleriveyazılarıylavar edenbiliminsanlarının,üreticiörgütlerinin temsilcilerininvesahadakiuygulayıcıların ortaklaştığınokta, ihtiyacımızolanyeni birkalkınmaparadigmasınıokurla tartışmaçabasıdır. Umarızbukitap,yerel vekırsalkalkınmaalanınailgiduyan,bu alandaçalışanakademisyenler,öğrenciler, uygulayıcılar,politikayapıcılar,siviltoplum kuruluşlarıvekamuçalışanlarıiçinyararlı olur.”

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın 2009 yılından bu yana süren kırsal kalkınma yolculuğu “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabıyla devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.