Nev-i şahsına

Kitap - - ANASAYFA -

Bağlam Yayınları Araştırma Dizisi’nden çıkan Seyit Yöre’nin yayına hazırladığı “Kutup Yıldızımız Anılarla, Besteci / Eğitimci İlhan Baran” kitabı raflardaki yerini aldı. Öğrencilerinden tenor Doç. Dr. Seyit Yöre’nin hazırladığı kitap, nev-i şahsına münhasır kutup yıldızı İlhan Baran’ın (1934 - 2016) besteci, öğretmen, proje öncüsü yönlerini, müzik ve yaşam felsefesini arkadaşı ve/veyaöğrencisiolmuşondokuzmeslektaşınınanılarına,tanıklıklarınadayervererek ortayakoyuyor.

Yöre, “İlhan Baran’a dair çok sayıdaki ortak vurgulamalar, onun yıllar içindeki değişen veya değişmeyen özelliklerini de göstermiştir. Kitap, İlhan Baran bağlamında Türkiye’nin 1950-2000 arası, özellikle Ankara Devlet Konservatuvarı çerçevesindeki, müzik tarihine de değinmiştir”diyor.

Baran’ınözgeçmişi,makalevedeyişleriile Yöre’nin yaptığı söyleşilere dayanan bu özgün çalışmada ilk söz besteci, eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun’un. Yöre, aralarında öğrencilerinden besteci Turgay Erdener, bariton Mesut İktu, piyanist İrem Eğriboz Bozkurt,piyanistYeşimGökalp’indeolduğuöğrencisi olmuş meslektaşlarının anılarına / tanıklıklarınadayerveriyor. Kitapta İlhan Baran’ın kendi kaleminden en müzikteorisinideöğreniyoruz.1961yılında nda yazdığı “Çağdaş Türk Müziği Üzerine” başaşlıklı makalesinde köklü birikimiyle bestecieci- lerimizeşudersiveriyor:

“Çağı kapanmış ucuz bir ulusalcılığa düşmeden ya da yabancı kültür bölgelerinin ürünlerini -aynı gerçeği yaşıyormuşçasına-olduğugibiaktarmadan,‘kendikişiliği’ni arayıpbulmakbirsorunolarakTürkbestecisinin karşısındadır. Bu da Anadolu kültürününverilerinibirbirayıklayarakanaöğelerinimeydanaçıkarmak,onlarıkişiselgörüşler içindeeriterekevrenselyenivegüçlübirseslenişevarmaklagerçekleşebilir.” 6Mayıs’taKadıköyBelediyesiSüreyyaOperasıSahnesi’ndeAşkın’ınmüziktarihimizin müstesnayeresahipbestecisidiyeandığıİlhan Baran için “Anma Konseri” düzenlenecek.KonserdeAşkınvedeğerlimüzisyenarkadaşlarıçellistÇağErçağ,piyanistlerÖzgür Aydın, Muhiddin Dürrüoğlu ile bas Tuncay Kurtoğlu bestecinin solo çalgı, insan sesi ve piyano için bestelediği “Sonatina”, “3 Soyut Dans”, “Mavi Anadolu”, “3 Bagatel”, “Siyah ve Beyaz”, “4 Zeybek”, “Evlerinin Önü”, “Ferayi”, “Kolbaşı”, “Köroğlu” ve “Dönüşümler” eserleriniseslendirecekler. İlk kompozisyon öğrencisi şef Rengim Gökmen de bu konser dolayısıyla Kadıköy Belediyesi’ni ve tüm sanatçı arkadaşlarını kutlayarak“Hemmesleğimin,hemdekişiliğimin gelişmesinde büyük rol oynayan hocam İlhan Baran, bestecilik ve yorumculuk sanatlarına çok daha felsefi, derin ve toplumsal değerlendirmeler yaparak bakardı. Onun bu kendine özgü bakış açısı, tüm öğrencilerine yol gösterici olduğu gibi kendi eserlerine de çok özgün bir dil kazandırmıştır. Sayı olarak çok olmasa da nitelik olarakyüksekdeğerdeeserlerortayakoymasınısağlamıştır.İlhanBaran’ınbestecilikanlayışıhocasıAhmetAdnanSaygun’aveonun felsefesi doğrultusunda bu toprakların kültürüne bağlı kalsa da, çok özgün, taklit edilemezbirüslûptur”diyor.Gökmen,Türkiye’de bugün çağdaş genç bestecilerin övünülecek eserlerortayaçıkarabilmesindeönemlipaylardanbirininİlhanBaran’aaitolduğunuifadeediyor.

Kitap, İlhan Baran’ın besteci, öğretmen, proje öncüsü yönlerini, müzik ve yaşam felsefesini arkadaşı ve/veya öğrencisi olmuş on dokuz meslektaşının anılarına, tanıklıklarına yer vererek ortaya koyuyor.

KUTUPYILDIZIMIZAnılarlaBesteci / EğitimciİlhanBaran,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.