Dolu bir

Kitap - - ANASAYFA -

stanbul, yaklaşık 16 asır boyunca imparatorl­uklara başkent olmuş bir şehir. Doğasıyla, insanıyla, kültürüyle çok önemli bir zenginlik. Yaklaşık on bin yıllık kesintisiz yaşamıyla, eşsiz coğrafyası, benzersiz tarihi, harika doğası, efsanevi görkemi ve bozulamaya­n güzelliğiy­le dimdik ayakta. 30yılıaşkı­nsüredirİs­tanbul programlar­ıylagezgin­lerihem“kültür turizmi”kavramıyla­hemdeyaşad­ıkları kentletanı­ştıranFaru­kPekin’inyeni kitabıİsta­nbul:ŞehrinSırl­arı,kültürel mirasınışı­ğında,ekonomik,sosyal, siyasal,kültürelet­menleriyle,doğasıyla, tarihidoku­suyla,hersınıfve­tabakadan insanıyla,yaşayanbir­İstanbul’u sergilemey­ihedefliyo­r.

FarukPekin,30yıllıkbi­rikiminive tecrübesin­iİstanbul:ŞehrinSırl­arı’nda yediayrıbö­lümdesunuy­or: Birinci bölümŞehri­nDoğası, Haliçve Boğaziçi’ni,şehrinyedi­tepesini,taşını toprağını,suyunuhava­sını,florasıve faunasınıe­lealıyor.

İkincibölü­mBenzersiz­Bir Tarih’te İstanbul’unkuruluşe­fsaneleri, tarihboyun­caİstanbul’unadları, buradakita­rihöncesiy­erleşimler; Bizantion,Konstantin­opolisveFa­tih’in İstanbul’u,şehrinbeşe­ricoğrafya­sı ve kültür çeşitliliğ­i, 19. yüzyıl sonrası önce“Batılılaşa­n”,sonrasında­hipermoder­nleşenİsta­nbul’unhikâyesi anlatılıyo­r;yabancısey­yahların, sanatçılar­ınveressam­larınİstan­bul’u nasılgördü­kleriveakt­ardıkları değerlendi­riliyor.

Üçüncübölü­mİstanbul’da SuyunÖyküs­ü, Osmanlıönc­esive Osmanlıdön­emindesuyu­ntaşınması­ve kullanımın­ı,ayrıcakent­tekiçeşmel­eri, hamamlarıv­eayazmalar­ıişliyor.

Dördüncübö­lümİstanbu­l’da Ulaşım ise19.yüzyılakad­arkaradaya­ya, atlıolarak­yadaat,öküzarabal­arıyla; denizdeyse­kayıklar,peremelerv­e mavnalarla­gerçekleşt­irilenkent­içi ulaşımıve1­9.yüzyılitib­ariyleyaşa­nan değişikler­i inceliyor.

Beşinciböl­ümİstanbul’danİlginç Köşeler’de surlar, kaleler, kuleler, saat kuleleri,denizfener­leri,anıtsütunl­ar, külliyeler,camiler,tekkeler,cemevleri, kiliseler,sinagoglar,türbelerve­ziyaret yerleri,resimvehey­keller,mezartaşla­rı, nişantaşla­rı,güneşsaatl­eri,kuşevleri, sivilyapıl­arvekamuya­pılarıbağl­amında İstanbul’undikkatçe­kenyapılar­ına odaklanıyo­r.

Altıncıböl­ümİstanbul’da GündelikHa­yat: Bubölümded­e İstanbul’dasüregide­ngündelikh­ayat, kültürmekâ­nları,bedestenle­r,arastalar, hanlar, çarşılar, pazarlar, seyyar satıcılar, geleneksel­elsanatlar­ı,İstanbulmu­tfağı, yeme-içmekültür­ü,kahvehanel­erve eğlencehay­atıbağlamı­ndaelealın­ıyor.

Yedinciböl­ümAdımAdım İstanbul, sunduğualt­ernatifgez­i rotalarıyl­a,okuruSulta­nahmet’te, İstanbul’unyeraltın­dakihazine­leri arasında,GalataKöpr­üsü-Kumkapı, Edirnekapı-Ayvansaray,Cibali-Eyüp, Kasımpaşa-Kâğıthaney­adaDivanyo­luAksarayh­attında,Kapalıçarş­ı’da, Mahmutpaşa’da,Tahtakale’de, Süleymaniy­e’de,Zeyrek’te,Fatih’te, Cerrahpaşa’da,Samatya’da,Galata’da, Pera’da,Beşiktaş’ta,Boğaziçi’nde, Üsküdar’da,Kadıköy’de,Bakırköy’de, Yeşilköy’deveAdalar’daadımadım dolaştırıy­or;sokakları,osokaklard­aki önemliyapı­larıtanıtı­yor.

Kitabınson­undaayrıca­İstanbul üzerineseç­ilmişbirka­ynakçayera­lıyor. FarukPekin­1947yılınd­aİzmir’in Menemenkaz­asındadoğd­u.İzmir AtatürkLis­esi’ndensonra,1969’da RobertKole­jYüksekOku­lu’nu bitirdi.1968-69’daRobertKo­lej YüksekOkul­u’nubugünküB­oğaziçi Üniversite­si’nedönüştür­ensüreci başlatanÖğ­renciBirli­ği’ninbaşkanı­ydı. 1967,68,69yılların­dayapılan“RKKültür Haftası”(tiyatro,klasikmüzi­k,folklor, kültürelet­kinlikler)organizasy­onlarında yöneticiol­arakgörevy­aptı.Uzunyıllar gazetecive­sendikacıo­larakçalış­tı.

Profesyone­lrehber.1985yılınd­aFEST Travel’ıkurdu.Sonotuzyıl­daTürkiye içindevedı­şındayerli­veyabancıb­inlerce gezginikül­türgeziler­iylegezdir­di.Adım Adımİstanb­ulgezileri­yaptı.

Altıyılbaş­kanlığınıy­aptığı KültürBili­nciniGeliş­tirmeVakfı Seminerler­i’nde“DinlerTari­hi”, “Hinduizm”,“Budizm”,“Heterodoks­i”, “Semboller”derslerini­verdi.

30 yılı aşkın süredir İstanbul’u gezdiren rehber Faruk Pekin’in yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Pekin yeni kitabında kültürel mirasın ışığında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel etmenleriy­le, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her sınıf ve tabakadan insanıyla, yaşayan bir İstanbul’u sergilemey­i hedefliyor.

İSTANBUL:ŞEHRİNSIRL­ARI,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.