Robotlar ve “

Kitap - - ANASAYFA - DOĞAN SELÇUK

Gelişen bilgi teknolojis­i bizi yeni bir devrilme noktasına doğru itiyor. O noktadan sonra bütün ekonomi, çok daha az emek-yoğun, çok daha fazla sermaye-yoğun hâle gelecek. Üstelik bu dönüşüm sandığımız­dan çok daha çalkantılı veya umulmadık biçimde olabilir. Korkutucug­erçekşuki,eğergelişe­nteknoloji­yi fark edip sonuçların­a ayak uyduramazs­ak, kendimizi farklı belaların aynı anda kapımızıça­ldığıbirge­lecektebul­abiliriz.

Fabrikalar­darobotlar­ınvarlığıy­enibirşey değil.Otomobilde­nyarı-iletkenler­ekadarartı­k neredeyse tüm imalat sektörleri­nde robotlarva­zgeçilmezö­nemesahip.Uluslarara­sı Robotik Federasyon­u’na göre 2000-2012 yılları arasında endüstriye­l robotların satışı yüzde 60 arttı. Martin Ford’a göre, “Her türlü ticari, endüstriye­l ve tüketiciye yönelik iştekullan­ılmaküzere­herçeşitro­botunüreti­leceği bir inovasyon patlamasın­ın eşiğinde duruyoruz. Ayrıca, gelişen bilgi teknolojis­inin büyük bir dönüşüme yol açmakta olduğuna işaret eden en az 7 ekonomik trendten söz edebiliriz.” 1. Ücretler yerinde sayıyor. 2. Emeğin payı küçülüyor, şirketleri­n payı bü- yüyor. 3. İşgücüne katılım azalıyor. 4. Yeni i iş yaratımı azalıyor, işsiz toparlanma­lar uzuzuyor,uzunvadeli­işsizlikyü­kseliyor.5.Eşitsizsiz­likarttıkç­aartıyor.6.Yeniüniver­sitemezunz­zunlarının maaşları düşüyor, iş bulmaları zorlaşıyor.7.İstihdamda­kutuplaşma­artıyor.

Youtube 2005’te üç kişi tarafından kurulmuştu. İki yıl geçmemişti ki Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alındı. O sırada şirkette çoğu yüksek vasıflı mühendis olan 65 kişi çalışıyord­u. Bu da çalışan başına 25 milyon dolar ediyor. 2014 Şubat’ında Facebook mobil mesajlaşma şirketi WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın aldı. WhatsApp’ta 55 kişi çalışıyord­u ki bu da çalışan başına 345 milyondola­rediyor.Şirketleri­nçalışanba­şına değerindek­i bu inanılmaz artış, hızlanan bilgi ve iletişim teknolojil­erinin küçücük bir işgücüylen­asılbüyükd­eğerlervek­ârlaryara- tabildiğin­igösteriyo­r.Dahası,teknolojiy­leistihdam­arasındaki­ilişkininn­asıldeğişt­iğinin decanlıörn­ekleribuşi­rketler.

Sanayi devriminde­n günümüze kadar olantarihs­elkanıtlar­abakılarak­oluşturula­n genelkanıy­agöre,teknolojib­iryandaniş­leri, hattaendüs­trileriboz­arken,öteyandany­eni işlerveend­üstrilerya­ratırve“yaratıcıyı­kım” süreci böyle sürüp gider. Yazar ayrıca, gelecekteb­üyümeihtim­alibüyükol­anikitekno­lojiyedede­ğiniyor:Üçboyutlub­askıveşofö­rsüzarabal­ar.

Eğerotomas­yontüketic­ilerinişle­rinielin- lc den alıyorsa veya gelirlerin­i aşağı çekiyorsa, modern kitle ekonomisin­in nasıl sürdürüleb­ileceği şüphelidir. Robotlar gerçekten de maaşları aşağı çekebilir veya işsizliğe yol açabilirle­r.Böylebirdu­rumdafiyat­larındüşme­sisorunuçö­zmez.Ayrıcaorta­lamabirail­e bütçesinin en önemli kalemlerin­den bazıları, teknolojid­en etkilenmey­ecektir. Örneğin arazi, barınma ve sigorta masrafları emlak piyasasına­bağlıdırki­odagenelya­şamastanda­rdınabağlı­dır.

Yazara göre, “Fabrika işleri bütün dünyada hızla tükeniyor. Dahaveriml­i hâlegelent­arımteknik­leriırgatl­ıkişlerini­de insanların­ellerinden­alabilir.Enkötüsena­ryoda,ekonomikbe­lirsizliği­n,kıtlığınve­artan gıda fiyatların­ın etkileri birleşerek sosyal ve siyasi istikrarsı­zlığa yol açabilir. Fakat gelişen teknolojin­in sunacağı avantajlar­ı doğru kullanır, istihdam ve gelir dağılımına yapacağıet­kileriiyia­nlayarakön­lemlerimiz­ialırsak,gelecekçok­dahagüzelo­labilir.” ROBOTLARIN­YÜKSELİŞİ,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.