Dolu bir

Kitap - - ANASAYFA -

stanbul, yaklaşık 16 asır boyunca imparatorluklara başkent olmuş bir şehir. Doğasıyla, insanıyla, kültürüyle çok önemli bir zenginlik. Yaklaşık on bin yıllık kesintisiz yaşamıyla, eşsiz coğrafyası, benzersiz tarihi, harika doğası, efsanevi görkemi ve bozulamayan güzelliğiyle dimdik ayakta. 30yılıaşkınsüredirİstanbul programlarıylagezginlerihem“kültür turizmi”kavramıylahemdeyaşadıkları kentletanıştıranFarukPekin’inyeni kitabıİstanbul:ŞehrinSırları,kültürel mirasınışığında,ekonomik,sosyal, siyasal,kültüreletmenleriyle,doğasıyla, tarihidokusuyla,hersınıfvetabakadan insanıyla,yaşayanbirİstanbul’u sergilemeyihedefliyor.

FarukPekin,30yıllıkbirikiminive tecrübesiniİstanbul:ŞehrinSırları’nda yediayrıbölümdesunuyor: Birinci bölümŞehrinDoğası, Haliçve Boğaziçi’ni,şehrinyeditepesini,taşını toprağını,suyunuhavasını,florasıve faunasınıelealıyor.

İkincibölümBenzersizBir Tarih’te İstanbul’unkuruluşefsaneleri, tarihboyuncaİstanbul’unadları, buradakitarihöncesiyerleşimler; Bizantion,KonstantinopolisveFatih’in İstanbul’u,şehrinbeşericoğrafyası ve kültür çeşitliliği, 19. yüzyıl sonrası önce“Batılılaşan”,sonrasındahipermodernleşenİstanbul’unhikâyesi anlatılıyor;yabancıseyyahların, sanatçılarınveressamlarınİstanbul’u nasılgördükleriveaktardıkları değerlendiriliyor.

Üçüncübölümİstanbul’da SuyunÖyküsü, Osmanlıöncesive Osmanlıdönemindesuyuntaşınmasıve kullanımını,ayrıcakenttekiçeşmeleri, hamamlarıveayazmalarıişliyor.

Dördüncübölümİstanbul’da Ulaşım ise19.yüzyılakadarkaradayaya, atlıolarakyadaat,öküzarabalarıyla; denizdeysekayıklar,peremelerve mavnalarlagerçekleştirilenkentiçi ulaşımıve19.yüzyılitibariyleyaşanan değişikleri inceliyor.

Beşincibölümİstanbul’danİlginç Köşeler’de surlar, kaleler, kuleler, saat kuleleri,denizfenerleri,anıtsütunlar, külliyeler,camiler,tekkeler,cemevleri, kiliseler,sinagoglar,türbelerveziyaret yerleri,resimveheykeller,mezartaşları, nişantaşları,güneşsaatleri,kuşevleri, sivilyapılarvekamuyapılarıbağlamında İstanbul’undikkatçekenyapılarına odaklanıyor.

Altıncıbölümİstanbul’da GündelikHayat: Bubölümdede İstanbul’dasüregidengündelikhayat, kültürmekânları,bedestenler,arastalar, hanlar, çarşılar, pazarlar, seyyar satıcılar, gelenekselelsanatları,İstanbulmutfağı, yeme-içmekültürü,kahvehanelerve eğlencehayatıbağlamındaelealınıyor.

YedincibölümAdımAdım İstanbul, sunduğualternatifgezi rotalarıyla,okuruSultanahmet’te, İstanbul’unyeraltındakihazineleri arasında,GalataKöprüsü-Kumkapı, Edirnekapı-Ayvansaray,Cibali-Eyüp, Kasımpaşa-KâğıthaneyadaDivanyoluAksarayhattında,Kapalıçarşı’da, Mahmutpaşa’da,Tahtakale’de, Süleymaniye’de,Zeyrek’te,Fatih’te, Cerrahpaşa’da,Samatya’da,Galata’da, Pera’da,Beşiktaş’ta,Boğaziçi’nde, Üsküdar’da,Kadıköy’de,Bakırköy’de, Yeşilköy’deveAdalar’daadımadım dolaştırıyor;sokakları,osokaklardaki önemliyapılarıtanıtıyor.

Kitabınsonundaayrıcaİstanbul üzerineseçilmişbirkaynakçayeralıyor. FarukPekin1947yılındaİzmir’in Menemenkazasındadoğdu.İzmir AtatürkLisesi’ndensonra,1969’da RobertKolejYüksekOkulu’nu bitirdi.1968-69’daRobertKolej YüksekOkulu’nubugünküBoğaziçi Üniversitesi’nedönüştürensüreci başlatanÖğrenciBirliği’ninbaşkanıydı. 1967,68,69yıllarındayapılan“RKKültür Haftası”(tiyatro,klasikmüzik,folklor, kültüreletkinlikler)organizasyonlarında yöneticiolarakgörevyaptı.Uzunyıllar gazetecivesendikacıolarakçalıştı.

Profesyonelrehber.1985yılındaFEST Travel’ıkurdu.SonotuzyıldaTürkiye içindevedışındayerliveyabancıbinlerce gezginikültürgezileriylegezdirdi.Adım Adımİstanbulgezileriyaptı.

Altıyılbaşkanlığınıyaptığı KültürBilinciniGeliştirmeVakfı Seminerleri’nde“DinlerTarihi”, “Hinduizm”,“Budizm”,“Heterodoksi”, “Semboller”dersleriniverdi.

30 yılı aşkın süredir İstanbul’u gezdiren rehber Faruk Pekin’in yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Pekin yeni kitabında kültürel mirasın ışığında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel etmenleriyle, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her sınıf ve tabakadan insanıyla, yaşayan bir İstanbul’u sergilemeyi hedefliyor.

İSTANBUL:ŞEHRİNSIRLARI,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.