Robotlar ve “

Kitap - - ANASAYFA - DOĞAN SELÇUK

Gelişen bilgi teknolojisi bizi yeni bir devrilme noktasına doğru itiyor. O noktadan sonra bütün ekonomi, çok daha az emek-yoğun, çok daha fazla sermaye-yoğun hâle gelecek. Üstelik bu dönüşüm sandığımızdan çok daha çalkantılı veya umulmadık biçimde olabilir. Korkutucugerçekşuki,eğergelişenteknolojiyi fark edip sonuçlarına ayak uyduramazsak, kendimizi farklı belaların aynı anda kapımızıçaldığıbirgelecektebulabiliriz.

Fabrikalardarobotlarınvarlığıyenibirşey değil.Otomobildenyarı-iletkenlerekadarartık neredeyse tüm imalat sektörlerinde robotlarvazgeçilmezönemesahip.Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre 2000-2012 yılları arasında endüstriyel robotların satışı yüzde 60 arttı. Martin Ford’a göre, “Her türlü ticari, endüstriyel ve tüketiciye yönelik iştekullanılmaküzereherçeşitrobotunüretileceği bir inovasyon patlamasının eşiğinde duruyoruz. Ayrıca, gelişen bilgi teknolojisinin büyük bir dönüşüme yol açmakta olduğuna işaret eden en az 7 ekonomik trendten söz edebiliriz.” 1. Ücretler yerinde sayıyor. 2. Emeğin payı küçülüyor, şirketlerin payı bü- yüyor. 3. İşgücüne katılım azalıyor. 4. Yeni i iş yaratımı azalıyor, işsiz toparlanmalar uzuzuyor,uzunvadeliişsizlikyükseliyor.5.Eşitsizsizlikarttıkçaartıyor.6.Yeniüniversitemezunzzunlarının maaşları düşüyor, iş bulmaları zorlaşıyor.7.İstihdamdakutuplaşmaartıyor.

Youtube 2005’te üç kişi tarafından kurulmuştu. İki yıl geçmemişti ki Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alındı. O sırada şirkette çoğu yüksek vasıflı mühendis olan 65 kişi çalışıyordu. Bu da çalışan başına 25 milyon dolar ediyor. 2014 Şubat’ında Facebook mobil mesajlaşma şirketi WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın aldı. WhatsApp’ta 55 kişi çalışıyordu ki bu da çalışan başına 345 milyondolarediyor.Şirketlerinçalışanbaşına değerindeki bu inanılmaz artış, hızlanan bilgi ve iletişim teknolojilerinin küçücük bir işgücüylenasılbüyükdeğerlervekârlaryara- tabildiğinigösteriyor.Dahası,teknolojiyleistihdamarasındakiilişkininnasıldeğiştiğinin decanlıörnekleribuşirketler.

Sanayi devriminden günümüze kadar olantarihselkanıtlarabakılarakoluşturulan genelkanıyagöre,teknolojibiryandanişleri, hattaendüstrileribozarken,öteyandanyeni işlerveendüstrileryaratırve“yaratıcıyıkım” süreci böyle sürüp gider. Yazar ayrıca, gelecektebüyümeihtimalibüyükolanikiteknolojiyededeğiniyor:Üçboyutlubaskıveşoförsüzarabalar.

Eğerotomasyontüketicilerinişlerinielin- lc den alıyorsa veya gelirlerini aşağı çekiyorsa, modern kitle ekonomisinin nasıl sürdürülebileceği şüphelidir. Robotlar gerçekten de maaşları aşağı çekebilir veya işsizliğe yol açabilirler.Böylebirdurumdafiyatlarındüşmesisorunuçözmez.Ayrıcaortalamabiraile bütçesinin en önemli kalemlerinden bazıları, teknolojiden etkilenmeyecektir. Örneğin arazi, barınma ve sigorta masrafları emlak piyasasınabağlıdırkiodagenelyaşamastandardınabağlıdır.

Yazara göre, “Fabrika işleri bütün dünyada hızla tükeniyor. Dahaverimli hâlegelentarımteknikleriırgatlıkişlerinide insanlarınellerindenalabilir.Enkötüsenaryoda,ekonomikbelirsizliğin,kıtlığınveartan gıda fiyatlarının etkileri birleşerek sosyal ve siyasi istikrarsızlığa yol açabilir. Fakat gelişen teknolojinin sunacağı avantajları doğru kullanır, istihdam ve gelir dağılımına yapacağıetkileriiyianlayarakönlemlerimizialırsak,gelecekçokdahagüzelolabilir.” ROBOTLARINYÜKSELİŞİ,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.