Öneren romanlar

Kitap - - ANASAYFA -

Bu ay ilk tanıtacağım kitap usta şairimiz ve çocuk kitapları yazarımız Gülsüm Cengiz’in Özyürek Yayıncılık’tan çıkan Uçurtmanın Kuyruğundaki Düşler isimli romanı. Uçurtmanın Kuyruğundaki Düşler, Konya Akşehir’den İstanbul’a göçen Demir ailesinin üç çocuğunun bir okul yılı boyunca yaşadıkları acı, tatlı, iyi, kötü günleri ve maceraları konu ediyor. Uğurcan,GülhanveenküçükleriGülcankendilerineözgüiyivekötühuylarıileçizilmiş karakterler. Çizgisel değiller ve ideal çocuk gibi de tasarlanmamışlar, bu nedenle okurun özdeşleşmesikolayçocuklar.

Yeni taşınan çocukların, yeni mahallelerinde arkadaş edinme sorunları bir uçurtma uçurma macerası ile daha ilk bölümden çözülür. Okul başlar, okulun ilk günü tahtaya kaldırılanUğurcan,birdesorulanmatematik probleminibilince,öğretmeniningüzelsözlerini de duyunca iyice morali düzelir, okulunu benimser. Her zaman birinci olmaya alışmış Tahsin’in“amaproblemkolaydı”sözlerinibileumursamaz.Uğurcaniçinşahanegeçenilk okul günü ortanca kardeş Gülhan için hiç de parlakgeçmez,çünküGülhan’ınşivelikonuşması ile dalga geçer kimi öğrenciler. Bu olaydansonraGülhanmecburkalmadıkçakonuşmaz, zaten okuma sevdalısıdır, kendini sınıf kütüphanesindeki kitapları bitirmeye adar. Bu okuma sevdası “Kitap Kurdu Madalyası” alması sonuçlanır. Sınıf kitaplığından en çok kitap okuyan çocuğa takılan bu madalya küçük kıskançlıklara neden olursa da kalıcı bir üzüntüyesebepolmadangelirgeçer.

Uçurtmanın Kuyruğundaki Düşler romanı, kaynağını bir çocuğun yaşamından, yaşaması olası olaylardan alıyor, ancak tüm bu olaylar olurken okuma sevdası, okumanın kazandıracakları, okuyanın hayatta başarılı olacağı hep sezdiriliyor. Bunda yazarın öğretmenlik geçmişinin de payı olsa gerek. Neredeyse okuyan karakterin uzanıp kafasını okşayacak, o denli coşkuyla ve pırıl pırıl bir Türkçe ile yazıyor Gülhan ve sonra Uğurcan karakterlerini. Okuma ile arası pek iyi olmayan evin aklı havada küçüğü Gülcan bile sonundaiyibirokuroluyor.Okumaserüvenidışında çocuklar değişik olaylarla başa çıkmak durumundakalıpbuolaylardaniyikötüderslerçıkarıpgelişipdeğişiyorlar.

Öfkesine yenik düşen Uğurcan’ın taşla arkadaşının canını yakması, sonrasında babasından aldığı ceza, Uğurcan’ın kendi yaptığı kızak macerası, Uğurcan’ın yılbaşı eğlencesi ödevi için söylediği yalan ve izleyen suçluluk duygusu ile yüzleşmesi, okula bir yazarın gelişi, tahta araba yapım serüveni, paylaşılaamayanrolvekıskançlıkdavranışınınetkileri, ri, Uğurcan’ınneredeyseboğulmaöyküsüromanıileritaşıyıpcanlandıranöykülerdenbazıları. Bu öykülerin ortak özelliği ise kimi zaman kendidavranışlarımızbiziutandırıpüzer,ancakyanlışdavranmakmümkünolabildiğigibi, değişip, sonuçlardan ders çıkarıp doğru davranmakdamümkündür.

Gülsüm Cengiz, satır aralarından n hemen her öyküsünde bu değişikliiğin mümkün olduğunu sezdirmiş. ş. Romanbiruçurtmaşenliğiilesonaeriyor.Çoocuklar uçurtmalarının kuyruklarına düşleriri- ni bağlayıp göğe salıyorlar. Son bölüm umut aşılayanbirbölüm.Dilerimburomanıençok ilkokul son sınıflar okusun ve tıpkı kitaptaki gibibiruçurtmaşenliğiyaparak,uçurtmaların kuyruklarınadüşlerinibağlayarak,yılıneşeyle umutlasonlandırsınlar. İkincitanıtacağımroman,BilgiYayınevi’nden çıkanSevgiİziisimlikitap.YazarıEşrefKaradağ.Karadağ,kahramanıotizmliOğulolanbir anlatı yaratmış. Oğul, Almanya’da yaşarken bir kaza sonucu evleri yanar. Anne ve babası ölür. Anneannesi ile yaşamaya başlar. Ancak, anneannesideyaşamınıyitirinceTürkiye’deki teyzesine doğru yola çıkar. Teyzenin eşi bu durumdan hiç hoşnut değildir. Kızları İrem iseneolduğunutamfarkındadeğildir.Çünkü, kuzeniniikiyılöncegörmüştür,ogörüşmeden aklındakalanOğul’unsağasolahafifçesallanmasıvekendisinesöylenenkimisözleriyinelemesi ile bazı eşyaların yerini inatla düzeltip durmasıdır.Ancakgeceleyinrüyasınıbirağabeygibikendinikoruyançocuksüsler.İremde rüyasındaOğul’utümarkadaşlarıiletanıştırmaktadır.Keşkeyaşamlarüyalarçakışsa.

ÖnceeveilkkezayakbasanOğul’ukarşılayan Asım Bey’in televizyondan gözünü ayırmadan“iyi”sözcüğüileyaptığıkarşılamaokuru gelecekteki zorluklara karşı uyarır. Sonra odasının kapısını açan Oğul’un bir anda kendini yere atışına ve avaz avaz “balon, balon, balon” diye haykırışına tanık oluruz. İrem’in annesi çaresizce ağlamakta, Oğul tepinerek haykırmaktadır. Asım Bey, evi terk eder. Sonunda anne Oğul’u rahatsız edenin balonlar olduğunukavrar,balonlaryokedilir,ortamyatışır. Oğul’un bavulundan çıkan bir defterde İrem’inannesi,rahmetliablasıtarafındanhazırlanan bir defter bulur. Defterde Oğul hakkında bilinmesi gerekli olanlar yazmaktadır. Defterinilkcümlesişudur:

“OğulAkçiçek,yanibenimoğlumotistiktir. Okula giderken Pinokyo’sundan, evde olduğunda da misketlerinden ayrılmaz Oğul. Temel ihtiyaçlarından pek çoğunu Pinokyo’sunu sallayarak söyler. Acıktı, doydu, su, uyku, kaka gibi. Ancak pek çok duyguyu adlandıramaz. Onları tahmin etmeniz işinizi kolaylaştırır, iletişiminizi güçlendirir. Çabuk bağlanır oğlum,çabukalışır.Yeterkiyapmasıgerekenleritekteksöyleyinona.”

Bunoktadaikieleştirisunmalıyım.İlkiotistikdeğilotizmliçocuk.Artıkkullanılanterminolojibu.Buradahemyazara,hemeditöreçağdaş terminoloji hakkında bilgi sahibi olmak sorumluluğu düşüyor. Çünkü okur, okuduğu kitaptaki üslûbu içselleştiriyor. Bu üslûbun çağdaşnormlarauygunolmasıyazaraveyayınevinedüşensorumluluk.

Benzer biçimde “Oğul, sana diyorum değil mi teyzem? Teyzem?” seslenişi (sayfa 17) olmamasıgerekenbirsesleniş.Teyzem,annem, babam, aşkım seslenişlerine çağdaş çocuk gelişim psikolojisinde yer yok. (http://www. hurriyetaile.com/cocuk/cocuk-psikolojisi/cocugunuza-annecim-babacim-diye-hitap-etmeyin_17913.html)Dolayısıylaokurun bilincine etki eden çocuk kitapları da bu tür seslenişlereyervermeziseisabetliolur.

Bu saptamayı yaptıktan sonra romana geri döneyim. Romanın başlığı olan “Sevgi İzi”ninneolduğunubendeilkkezöğrendim.Oğul, yüzme havuzunda bir anda ortadan kayboluncaherkes“Sevgiizivarmıydı?”diyesorar. Bu,kolayaptırılanbirdövme.KayıpolanıdahaçabukbulmayayarıyorDetaylarını(http:// www.benibuldular.com/hakkimizda) adresinden okuyabilirsiniz. Anlatı, otizmli bir çocukilebirlikteyaşamınzorluklarınıvegüzelliklerini anlatırken, bir taraftan durumu dolayısıylaİrem’inannesininönemlibirvaktini alan Oğul nedeni ile İrem’in duygularını, yalnızlıkveikinciplanaitilmişlikhislerini,evden gidenbabasınedeniilehüznünü,komşuların meraklıtavrınıöğreniyoruz.Oğul’unkocabir misketkavanozundanalınanikimisketianında fark edip krize girebileceğini, kendine sabahverilensözüaslaunutmayıpakşamyapılmazsakrizgeçirebileceğinigörüyoruz.

Anlatı, Asım Bey’in ilk baştaki korkusunu vetepkisiniyenipOğul’uyavaşçakabuletmeyebaşlamasıiledahayumuşakbirtondasürer. AsımBey’inOğul’ukabulüveyaşamıniçinde tümzorluklararağmenbütünailebirlikteyer alma kararı, Asım Bey’in patronunu da etkiler.Odayıllardırengellikızınıbakıcıyaemanet etmiştir.Odayaşamaailesiylekatılmayabaşlar.Anlatı“Sevgiotizmintekilacıdır”tümcesi ile sona erer. Sevgi İzi, otizmli bir çocukla yaşamanın zorluklarını ve güzelliklerini de anlatırken,toplumdakiönyargılarındakimizaman otizmlinin ailesini nasıl zorlayabildiğini degözlerönüneseriyor.Doğal,sahicibiröykü. Gerçekte yaşananlar bu anlatıdan çok daha zorlayıcı. Bu tür anlatıların okuru bilinçlendirmerolüyadsınamaz.

Biryazınındahasonunageldik.Yazagiriyoruz.Yosunkokusu,kitapkokusu,çiçekkokusu eksikolmasınyaşamınızdan.Sevgiylekalın.

Tanıtacağım romanlardan ilki, usta şairimiz ve çocuk kitapları yazarımız Gülsüm Cengiz’in Özyürek Yayıncılık’tan çıkan Uçurtmanın Kuyruğundaki Düşler isimli çalışması. İkinci roman ise Bilgi Yayınevi’nden çıkan Sevgi İzi isimli kitap. Yazarı Eşref Karadağ.

ahru@tnn.net

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.