Iş dünyasında

Kitap - - ANASAYFA - DOĞAN SELÇUK

Stres kontrolünün önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. David Posen işyerindeki stres faktörlerinin ortadan kaldırılması için kılavuz niteliğinde bir eser kaleme almış. Yazarın gözlemlerine göre, işyerleri insanları hasta ediyor, ancak insanlar bu konuda konuşmamayı tercih ediyor ve konuştuklarında ise hiç kimse dinlemiyor.

Aşırı stresli çalışanların zamanlarının ve çabalarınınçoğununverimsizolduğunugözlemleyen yazara göre, çözümlerin çoğu aslında çok da karmaşık değil. Anekdotlar ve gerçek yaşam vaka çalışmaları kullanarak, stresinfizyolojiketkilerinitanımlayanyazar, ekonomik belirsizlik, teknoloji ve kurumsal kültürün işyerini her zamankinden daha zehirli kıldığını iddia ediyor. İşyeri stresiyle başetmeyeyönelikpratikçözümlervekolay tekniklersunarkensağlıklıveüretkenbiratmosfersağlamakiçinhepbirlikteneleryapabileceğimizianahatlarıylabelirtiyor.

Yazar, çalışanlarda tükenmeye ve düşük üretkenliğe neden olan stresin 3 büyük kaynağınışöylesıralıyor: Hacim,HızveKötüyeKullanma-İstismar.

Posen,stresinilkkaynağını‘hacim’yaniiş yükü olarak tanımlıyor ve iş yükünü azaltacakönerilersunuyor.Yazaragöreişverenler, çalışanların düşük ücrete karşılık çok çalışlışmasını talep ediyor, çalışanlar ise iş yükleri leri artmasınarağmenaynıücreterazıoluyorlar. rrlar. Şirketlerin çalışanları üzerindeki baskıyı azaltmak adına üç yaklaşım benimseyebileceğini iddia ediyor yazar: Elinizdeki kadroyla yapabileceğiniz kadar iş alın. Müşterileriniz tarafından talep edilen ürün ve hizmetlerisağlamakiçinçalışansayısınıartırın. Kaynakları artırın ve verimliliği geliştirin. Yazar,çalışanlariçindeçeşitlitavsiyelereyer veriyor: Zindeyken yüksek odaklanma isteyen işleri yapın. Stres ve enerji seviyelerinizi gözlemleyin ve yerinde molalar verin. Yorulduğunuzdasıksıkelinizdekiişlerideğiştirin.Uzunsaatlerçalışmaktankaçının.İyibir gece uykunuz olsun. Yazara göre, iş dünyası şimdi her zamankinden daha hızlı. Bilgisayarlar,e-postalar,anlıkmesajlar,ısrarcımüşteriler, sabırsız patronlar, acımasız iş teslim tarihleri... Bu başdöndürücü ve yorucu ortamdaüretkenliğiartırmakamacıyla,insanlardanhızlanmalarıisteniyorancaknekadar hızlıgidebileceğimizinvenemiktardayapabileceğimizin bir sınırı vardır. Yazar bu noktada işverenin aşağıdaki soruları kendisine sormasını öneriyor: Her bir çalışan bireyin sınırı veya tahammül seviyesi nedir? Bu sınırı aşmanın bedeli -stres, sağlık, enerji, ilişkilervegenelverimlilikbakımından-nedir?

İnsanlar iş kapasitelerini ve hızlarını sonsuza kadar genişletmeye devam edemezler. Hız ve çalışma saatleri bakımından hepimizin limitleri var. Teknoloji yüzünden, artık her yerde ve her zaman çalışabiliyoruz. İş- lerimiz açık uçlu oldu ancak fizyolojimizle sınırlıyız. Belli miktarda uykuya ve düzenli yemekyemeyeihtiyacımızvar.Zihinlerimiz dağılanakadarbeyinlerimizancakbelirlibir süreodaklanabilir.

Posen kitabın son bölümünde, “Birlikte çalıştığınız insanlar en büyük stres kaynağınızsa ne yapmalı?” sorusuna cevapveriyor.Yazaragöre,işyerindekiçatışma yeni bir şey değil. Bir grup insanı bir araya getirdiğinizde zaman zaman belli seviyelerde kişilerarası gerilim olması kaçınılmaz. Fikir ayrılıkları, farklı kişilik tarzları, terfiler için yarış, taraf tutan patronlar, dedikodu ve küçük şeylerle uğraşma sosyal DNA’mızın bir parçası. Ancak işyerinde taciz, yıldırma, istismarveyadahadakötüsüzorbalıktamamen farklı bir konu ve kararlılıkla ilgilenilmesi gerekiyor. Yazar, yöneticilere işyerlerindeki istismarcılarla baş etmek için birtakım reçeteler sunuyor: Problemli insanları belirleyin. Onları düzeltin. İlerlemelerini izleyin. Mesajı alıp davranışlarını düzeltmezlerse,işakitlerinifeshedin. İŞYAŞAMINDAHAYATTAKALMA REHBERİ,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.