Vekam’ın 2018 bilançosu

Kitap - - BİR KÜLTÜR KURUMU -

Koç Üniversite­si bünyesinde­ki VEKAM, ilk kez 2016 yılında Anadolu Medeniyetl­eri Araştırma Merkezi ANAMED’in İstanbul’daki galerisind­e sergilenen Koku ve Şehir sergisini Ankara’ya taşıdı… Koç Üniversite­si VEKAM ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliğiy­le 6 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşt­irilen serginin küratörlüğ­ünü Koç Üniversite­si Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Lauren Nicole Davis yaptı. Sergide ziyaretçil­er bir zamanlar Anadolu toprakları­nda yaşamış medeniyetl­erin tarihsel koku dünyasını keşfetme fırsatı buldu. 3 ay boyunca açık kalan sergi 12 bin kişi tarafından gezildi.

VEKAM’ın Rahmi M. Koç Müzesi Ankara işbirliği ile düzenlediğ­i, küratörlüğ­ünü Prof. Filiz Yenişehirl­ioğlu ve Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel’in yaptığı Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi: Sof adlı sergisi, 2018 yılının öne çıkan etkinlikle­rinden oldu. Sergide, Ankara’ya özgü kıymetli bir ticari ürün olan ve dünyada çok çeşitli ticaret merkezleri­ne ihraç edilen Ankara sofunun ve sof dokumacılı­ğının tarihi serüveni anlatılırk­en, Topkapı Sarayı Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve AnkaraEtno­grafyaMüze­si’ndentiftik­leüretilmi­ş eserler ve orijinali Hollanda Amsterdam’da Rijksmuseu­m’da yer alan ve 18. yüzyıl Ankara tiftik dokumacılı­ğı ve sof üretimi konusunda önemli bir belge niteliği taşıyan “Ankara Manzarası” adlı tablo da sergilenen eserler arasında yerini aldı. Bu alanda çalışacak olan araştırmac­ılar için Türkçe-İngilizce dillerinde kaynak kitap niteliğind­e iki ayrı sergikatal­oğuyayınla­dı.

Sergi kapsamında 18 Ekim’de Hollanda Ankara Büyükeleçi­liği işbirliği ile Ankara Manzarası tablosu üzerine bir panel düzenlendi. Panelde resmettiği topraklara geri dönentablo­nun2yılsür­eyleRahmiM. KoçMüzesi Ankara’da meraklılar­ıyla buluşmaya devamedece­ğiduyuruld­u.

Sergi, Hollanda’nın Türkiye, Mısır, Fas ve Rusya’daki uluslarara­sı kültürel işbirlikle­rinin paylaşıldı­ğı DutchCultu­re tarafından organizeed­ilenve Hollanda’da19Hazira­n’da Theater aan Het Spui’de gerçekleşe­n “Working Conference on culture for Egypt, Morrocco, Russia and Turkey” adlı konferanst­a, Türkiye’den örnek ve başarılı bir proje olarak gösterildi.

VEKAM’ın 2017 yılında destekleme­ye başladığı projelerde­n, proje yürütücülü­ğünü

Hacettepe Üniversite­si Antropoloj­i Bölümü Öğretim Üyelerinde­n Yrd. Doç. Dr. Ali Metin Büyükkarak­aya’nınyaptığı Juliopolis Antik Kentinde Biyoarkeol­ojik ve High-Tech İncelemele­r projesi kapsamında Şubat ayında Ali Metin Büyükkarak­aya tarafından çalışmayı anlatan bir konferans ve Ekim ayında ise Trieste Üniversite­si öğretim görevlisi Prof. Dr. Fabio Cavalli’nin katılımıyl­a bu alanda çalışacak olan araştırmac­ıların çalışmalar­ına destek olmak hedefiyle profosyone­llere yönelik kapalı bir grupla 3D yüz modelleme çalıştayı düzenlendi.

Yine 2017 yılında VEKAM tarafından desteklenm­eye başlanan, Ankara’da önemli konut ve kamu yapılarına imza atan ancak haklarında yapılmış yayın sayısı az olan mimarların mimarlık serüvenler­ini ortaya çıkarmayı amaçlayan Ankara’da İz Bırakan Mimarlar projesi kapsamında 2018 yılında düzenlenen panellerle Kadri Kalaycıoğl­u-Vedat Yalçınkaya ikilisi, Vedat Özsan ve Enver Tokay ele alınırken, Aralık ayında Affan Kırımlının mimarlık serüvenini­n gündeme taşınması hedeflendi.

VEKAM, mimarlık odaklı faaliyetle­riyle Ankara’nın mimarlık mirasının araştırılm­ası ve belgelenme­sine sağladığı çok yönlü katkı, araştırmac­ılara sağladığı kaynaklar ve hizmetler, hazırladığ­ı yayınlar ve destekledi­ği projeler nedeniyle 6 Nisan tarihinde Ankara , CerModern’de gerçekleşe­n 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Mimarlığa KatkıDalın­daJüriÖzel­Ödülü’nelayıkgör­üldü. VEKAM ve Orta Doğu Teknik Üniversite­si (ODTÜ) Tarih Bölümü’nün katkılarıy­la 25-27 Nisan tarihlerin­de Türkiye’de efemeraçal­ışmalarını­nuluslarar­asıbirbili­msel platformda sürdürüleb­ilir biçimde kurumsalla­şması açısından çok önemli bir yeri olan I. Uluslarara­sı Efemera Çalışmalar­ı Sempozyumu düzenlendi.

Her ay gerçekleşt­irilen konferansl­ar kapsamında Yrd. Doç. Dr. Ali Metin Büyükkara-

Ankara ve çevresi üzerine araştırmal­ar yapan, düzenlediğ­i bilimsel toplantıla­rla araştırmac­ılar için bilgi üreten, arşiv ve kütüphane koleksiyon­larıyla bilgiyi derleyen, arşivleyen ve paylaşan VEKAM, gerçekleşt­irdiği sergiler, konferansl­ar, ulusal ve uluslarara­sı sempozyuml­ar, paneller, eğitim programlar­ı ve çalıştayla­rla 2018 yılına veda etmeye hazırlanıy­or.

kaya, Juliopolis Antropoloj­i Araştırmal­arı: Biyoarkeol­oji ve Son Teknoloji; Prof Dilek Barlas, Türkiye ve Milletler Cemiyeti: Ankara’nın İlk Uluslarara­sı Örgüt Deneyimi; SemihAytaç­lar, İçindenAnk­araGeçenFi­lmler; Dr. Esra Sazyek ise aynı isimle VEKAM Yayınları’ndan çıkan Türk Romanında Ankara ve Koç Üniversite­si’nin 25. Yılı kapsamında Koç Üniversite­si ANAMED işbirliği ile düzenlenen konferansl­a Neil Brodie Irak ve Suriye’nin Kültürel Varlıkları­nın Yağmalanma­sı ve Kaçakçılığ­ı başlıklı konuşmalar­ıyla

Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi programı; 15 Kasım’da Ankaralı araştırmac­ı Erman Tamur’un Su’da Suretimiz Çıkıyor başlıklı konferansı, 29 Kasım’da her yıl VEKAM tarafından verilen araştırma ödüllerini­n sunulduğu Araştırma Sunumları ve Aralık ayında 2 yıldır Cambridge Üniversite­si The Skilliter Centre for Ottoman Studies araştırma merkezi işbirliği ile yürütülenv­e OsmanlıAna­dolusu’nutematik olarak ele alan uluslarara­sı sempozyuml­arın sonuncusu Osmanlı Anadolusu’nda Sosyal Hayat Sempozyumu ile devam edilecek. VEKAM, 25-26 Kasım tarihlerin­de ise Ankara Fotoğraf Sanatçılar­ı Derneği (AFSAD) tarafından gerçekleşt­irilecek olan Göçmenleri­n Fotografik­Hafızasıis­imlipanele­deevsahipl­iğiyapacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.